Cyw yn Camu i'r Dosbarth


04.03.2016

Criw o athrawon cynradd arloesol yn cydweithio â S4C i greu pecyn addysgol sy’n ymateb i ddulliau newydd o asesu o fewn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen

Mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi adnodd addysgol newydd i athrawon sydd wedi ei seilio ar gymeriadau lliwgar byd Cyw ar S4C.

Mae’r adnodd newydd hwn yn llawn hwyl ac yn dal sylw plant trwy ei ymwneud â  chymeriadau hoffus rhaglenni Cyw. Prif nod yr adnodd yw datblygu medrau llafar plant o oedran ifanc iawn ac mae wedi ei gynllunio mewn ymateb i ddulliau newydd o asesu o fewn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen.

Gweithiodd Canolfan Peniarth a S4C gyda thîm o athrawon er mwyn creu’r adnodd cyffrous hwn.  Mae’n cynnwys golygfeydd amrywiol o fyd Cyw, gyda chynlluniau gwersi a syniadau am weithgareddau amrywiol i ysgogi trafodaeth yn y dosbarth er mwyn datblygu ac ymestyn geirfa plant.

Cyhoeddwyd y pecyn adnoddau heddiw, ddydd Gwener, 4 Mawrth, yn Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin, lle cafodd rhai o'r plant y cyfle i weld, chwarae a dysgu gyda'r adnoddau am y tro cyntaf.

Un o'r athrawon fu'n rhan o dîm i greu'r pecyn yw Llio Dyfri Jones, Arweinydd y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol y Dderwen.

Dywedodd Llio, “Fel criw o athrawon, rydym wedi croesawu'r cyfle i gydweithio â Chanolfan Peniarth a S4C i ddatblygu ystod o adnoddau yn seiliedig ar gymeriadau byd Cyw. Rydym yn mawr obeithio y bydd yr adnoddau hyn yn fodd o godi safonau llafaredd plant led led Cymru ar y naill law, tra hefyd yn cefnogi gwaith ymarferwyr mewn amrywiol leoliadau addysgol ar y llaw arall."

Mae’r adnodd yn cael ei gyhoeddi gan Ganolfan Peniarth, gwasg gyhoeddi Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac un o’r prif gyhoeddwyr adnoddau addysg Cymraeg yng Nghymru. Dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, Gwydion Wynne, “Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous iawn i ni fel cyhoeddwyr. Ar ôl yr holl waith cynllunio rhwng y Ganolfan, S4C a’r tîm o athrawon, ry’n ni falch iawn ein bod yn lansio’r adnodd heddiw. Rydym yn edrych ymlaen i barhau i gydweithio gyda S4C ac athrawon ar draws Cymru yn y dyfodol er mwyn cyhoeddi rhagor o adnoddau Cyw ar gyfer y dosbarth, ac mae trafodaethau eisoes ar y gweill i addasu’r pecyn hwn ar gyfer ysgolion sy’n addysgu’r Gymraeg fel ail-iaith ”.

Mae Cyw yn cyfrannu at addysg gynnar plant yn y cartref yn barod, ond nawr bydd plant yn dysgu gyda Cyw yn yr ysgol hefyd.  Dywedodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C: "Un o brif amcanion S4C yw cyd-weithio fwy gyda sefydliadau addysg er mwyn defnyddio gwaith y sianel at bwrpas addysg hir dymor. Mae gweithio gyda Chanolfan Peniarth wedi caniatáu i ni ymestyn Cyw i'r ystafell ddosbarth am y tro cyntaf – cam sydd yn mynd â S4C i dir newydd ac yn rhan fwy fyth o fywydau plant ifanc a'u teuluoedd. Mae'n ychwanegu at y dewis mawr o raglenni a gweithgareddau Cyw sy'n cyfrannu at ddatblygiad yn y blynyddoedd cynnar - wedi'r cyfan, prif neges Cyw yw Chwarae, Chwerthin, Dysgu."

Dywed yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:  “Rydym eisoes yn cydweithio’n agos gyda S4C wrth iddynt baratoi i symud pencadlys y sianel i Ganolfan S4C Yr Egin ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.  Braf felly yw gweld y berthynas rhwng y Brifysgol a S4C yn esblygu wrth i Ganolfan Peniarth gyhoeddi’r deunydd addysgol arloesol hwn.

“Mae’r Brifysgol hefyd yn ymfalchïo yn ei rhagoriaeth a’i chryfderau o ran ei darpariaeth addysg ddwyieithog a chyfrwng Cymraeg.   Mae’r Brifysgol yn arweinydd addysg athrawon yng Nghymru ac rydym eisoes wedi cyhoeddi ein hymrwymiad i wireddu amcanion Llywodraeth Cymru.  Rydym felly’n croesawu’r adnoddau hyn a fydd, ar y naill law, yn fodd o ddatblygu llafaredd a llythrennedd plant ac, ar y llaw arall, yn gymorth i athrawon a rhieni o ran darparu dulliau newydd o asesu o fewn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen.”

Nodyn i'r Golygydd

  • Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad a fydd yn gartref i gymuned ddiwylliannol fyrlymus - cyfnewidfa amlddisgyblaethol, entrepreneuraidd a chreadigol a fydd wedi’i lleoli yng Nghaerfyrddin.  Bydd yn gartref i oddeutu 25 o gwmnïau a sefydliadau cysylltiedig, ac yn ganolfan lle gall pobl, cysylltiadau, syniadau a doniau sbarduno’i gilydd.  Y bwriad yw y bydd y Ganolfan yn agor yn gynnar yn 2018.
  • Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad pwysig iawn i Gaerfyrddin, i’r Sir ac i Gymru gyfan. Mae’n ddatblygiad cyffrous, beiddgar a thrawsnewidiol a fydd yn sicr yn effeithio’n gadarnhaol ar ddatblygiad yr economi, yr iaith a’r diwylliant Cymraeg yn y rhan hon o Gymru a thu hwnt.  Wrth ddod ag ystod o ymarferwyr creadigol, digidol a diwylliannol at ei gilydd o fewn yr un adeilad eiconig, bydd cyfle i gydleoli ystod o sgiliau a doniau i gyfnewid gwybodaeth, i arloesi ac i greu cyflogaeth, gyda’r iaith Gymraeg yn ganolog ac yn greiddiol i’r datblygiad.

Gwybodaeth Bellach