Darlith agoriadol yn canolbwyntio ar ddyfodol di-garbon i Gymru


27.10.2016

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o groesawu Paul Allen, awdur Zero Carbon Britain, i draethu’r gyntaf mewn cyfres o ddarlithoedd Y Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn canolbwyntio ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (2015), Llywodraeth Cymru.

Paul Allen Lecture Group

Edrychodd ei ddarlith “Cymru Gydnerth”, sef un o saith nod y Ddeddf Llesiant, ar sut gall Cymru anelu at ddyfodol di-garbon.  “Gall Cymru arwain y byd yn y chwyldro ynni nesaf” meddai.  “Mae’r elfennau i gyd yn eu lle er mwyn inni sicrhau’r newid diwylliannol sydd ei angen arnom.  Mae’r Ddeddf Llesiant yn arwain y byd ac mae’n gatalydd ar gyfer newid.  Mae angen inni ddychmygu dyfodol o ansawdd a thrawsnewid y ffordd rydym yn byw er mwyn cyflawni’r nod hwnnw.  Mae cenedlaethau newydd yn addasu i werthoedd newydd eisoes ac yn ailfeddwl y dyfodol.

“Mae gwyddoniaeth yr hinsawdd yn nodi na fydd y targedau cyfredol ar gyfer lleihau allyriadau yn ein gwarchod rhag yr hyn a ystyrrir bellach yn newid hinsawdd peryglus iawn.  Os ydym am adael hinsawdd diogel a chyfanheddol i’n plant a chenedlaethau’r dyfodol, mae’n rhain inni leihau ein hallyriadau i zero cyn cyntaf ag sy’n bosibl.

“Dengys yr ymchwil ein bod yn medru byw mewn cymdeithas fodern heb allyriadau. Gan ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael inni ar hyn o bryd, gallwn wneud y newid o fewn yr amserlen angenrheidiol.  Gallwn ymateb i her newid hinsawdd a chreu dyfodol positif.”

Mae Paul yn Swyddog Cysylltiadau Allanol a Chydlynydd Prosiect Zero Carbon Britain (ZCB) a sefydlwyd gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen ym Machynlleth yn 2006 mewn ymateb uniongyrchol i’r her hwn, ac sydd wedi cyhoeddi tri adroddiad hyd yn hyn ar ddigarboneiddio cyflym iawn.

Dywedodd Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Ymgysylltu Allanol a Chynaladwyedd a Chyfarwyddwr y Sefydliad Arfer Cynaladwy, Arloesedd ac Effeithlonrwydd Adnoddau (INSPIRE) “Rydym yn falch iawn o groesawu Paul Allen i gampws Caerfyrddin y Brifysgol er mwyn traethu’r ddarlith agoriadol yn ein cyfres Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

“Bwriad y darlithoedd hyn yw gwahodd meddylwyr blaenllaw yn eu meysydd i’r Brifysgol i archwilio pob un o’r saith nod a darparu mewnwelediadau ar sut y gall sefydliadau’r sector cyhoeddus weithio gyda’i gilydd er mwyn cyflawni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

“Mae prifysgolion mewn sefyllfa gadarn i fabwysiadu rôl arweiniol er mwyn sicrhau’r newid diwylliannol sydd ei angen er mwyn gwireddi dyfodol digarbon.  Er enghraifft, rydym wedi ymgorffori cynaladwyedd drwy ein canolfannau, diwylliant, cymuned a chwricwlwm yn y Brifysgol hon.  Mae'n werth sefydliadol sylfaenol lle rydym yn anelu at sicrhau bod ein gwaith ymchwil a'r cwricwlwm yn ymateb i orchmynion economaidd a chymdeithasol cyfredol ac yn y dyfodol, ond rydym yn ymwybodol o sut y bydd gweithredoedd heddiw yn effeithio ar y dyfodol hefyd.

Ychwanegodd Dr Louise Emanuel o Ysgol Fusnes Caerfyrddin y Brifysgol “Roeddem yn falch iawn bod Paul Allen wedi derbyn ein gwahoddiad ar gyfer y gyntaf mewn cyfres o ddarlithoedd gan y Gyfadran.  Wrth drafod ei waith Zero Carbon a’i berthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol dangosodd inni'r potensial ar gyfer dyfodol gwell y gall pawb yng Nghymru elwa ohono”.

Paul Allen

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.  Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.  Ar 1 Awst, 2013 unwyd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unwyd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.2.   
  2. Mae gwaith y Brifysgol, drwy'r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE), wedi ennill llawer o wobrau gan gynnwys gwobr gyntaf The Guardian ar gyfer Cynaliadwyedd mewn AU yn 2013 a gwobr Aur Arlwyo Cymdeithas y Pridd am ei gefnogaeth o gynhyrchwyr lleol yn 2014. Yn 2015, cododd safle’r Brifysgol o 113 yn y DU a gradd dosbarth 3ydd i radd dosbarth 1af a'r 8fed yn y DU (1af yng Nghymru) yng Nghynghrair Pobl a’r Blaned 2016 ac enillodd dair gwobr ac un ganmoliaeth yng Ngwobrau’r Green Gown y llynedd.
  3. Paul Allen yw awdur Zero Carbon Britain 
  4. Ymunodd â’r Ganolfan Dechnoleg Amgen yn 1988.  Cynorthwyodd â datblygiad a chynhyrchiad nifer o systemau ynni adnewyddol a chynorthwyodd yn natblygiad cwmni deilliannol CAT, Dulas Cyf.  Mae Paul wedi bod yn aelod o Gyngor Ymgynghorol Cymru ar gyfer Gwyddoniaeth (2010-2014), aelod o fwrdd Fforwm Rhyngwladol dros Ynni Cynaliadwy (2008-2013) ac yn Gomisiynydd Newid yn yr Hinsawdd i Gymru (2007-2015).