Darlith ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gan Juliet Davenport OBE, Prif Swyddog Gweithredu a Sefydlydd Good Energy ac Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant.


08.04.2016

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch dros ben o gynnal darlith arbennig gan Juliet Davenport OBE, Prif Swyddog Gweithredu a Sefydlydd Good Energy ac Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant.

Cynhaliwyd y ddarlith, o dan y teitl ”Rhyngrwyd Ynni: Cyfleoedd a Heriau ym Mae Abertawe,” yn Neuadd Gynadledda Technium 2, Abertawe, ar 6 Ebrill ac roedd busnesau yn ardal Bae Abertawe, cynrychiolwyr o Gyngor Abertawe ac Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, Emlyn Dole, yn bresennol.

Meddai’r Pro Is-Ganghellor Cysylltiol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chyfarwyddwr INSPIRE (Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau) yn Y Drindod Dewi Sant, Jane Davidson: “Un o’r cyfleoedd mwyaf i Ddinas-ranbarth Bae Abertawe yw manteisio ar arbenigedd yn y sector ynni ac edrych ar ffyrdd newydd ac arloesol o greu cyfleoedd ar gyfer ynni adnewyddadwy, yn enwedig trwy’r Morlyn Llanw. Roedd cael Juliet Davenport, Prif Swyddog Gweithredu’r cwmni llwyddiannus Good Energy – sef un o gwmnïau ynni mwyaf arloesol a moesegol y DU – yn dod i annerch cynrychiolwyr busnesau Bae Abertawe am yr hyn y gallem ni ei wneud yn wefreiddiol. Rwy’n falch dros ben bod Juliet wedi derbyn rôl yn y brifysgol yn Athro Ymarfer ac yn edrych ymlaen at barhau’r ddeialog er mwyn rhoi Bae Abertawe ar y map yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer arloesi ynni cyfrifol.”   

Juliet yw sefydlydd a Phrif Swyddog Gweithredu'r cwmni Good Energy yn Chippenham, un o gwmnïau cyflenwi a chynhyrchu trydan 100% adnewyddadwy cyntaf y DU.

Entrepreneur diwydiant adnewyddadwy o’r iawn ryw yw Juliet, a adeiladodd Good Energy o ddim, gan ddechrau ar raddfa fach ryw 15 mlynedd yn ôl.

Ei nod ar y pryd, fel y mae o hyd, oedd mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, helpu i ddarparu diogelwch ynni i’r DU, a rhoi cyfle i ddefnyddwyr brynu trydan 100% adnewyddadwy. 

Yn ddiweddar, penodwyd Juliet yn Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant.

Dyfernir y teitl ‘Athro Ymarfer Anrhydeddus' i unigolyn i’w h/anrhydeddu a’i ch/gydnabod, os yw wedi ennill bri academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Cefndir ychwanegol i Olygyddion

Deilliodd cred Juliet yn y rôl y mae ffynonellau adnewyddadwy yn gallu ac yn gorfod ei chwarae mewn strwythur cyflenwi ynni amrywiol amgylcheddol gynaliadwy, fforddiadwy o safbwynt economaidd o'i diddordeb cynnar yn y newid yn yr hinsawdd, a astudiodd yn rhan o’i gradd Ffiseg ym Mhrifysgol Rhydychen. Cadarnhawyd eu barn maes o law pan oedd yn gweithio ar interniaeth gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ar Ynni, pryd sylweddolodd nad oedd gwleidyddiaeth yn mynd i yrru’r newid yr oedd ei angen.

Y cefndir hwn a arweiniodd at greu Good Energy. Erbyn heddiw, mae gan y cwmni dros 176,500 o gwsmeriaid trydan, nwy a Thariff Cyflenwi ledled y DU, ynghyd ag enw rhagorol am wasanaeth cwsmeriaid o ansawdd, ar ôl cyrraedd y brig yn arolwg bodlonrwydd cwsmeriaid ynni Which? am dair o’r pedair blynedd diwethaf, ac yn ddiweddar enillodd ddau bôl yn olynol gan MoneySavingExpert.

Mae gan Good Energy fodel busnes unigryw, sy’n defnyddio cytundebau prynu pŵer i brynu trydan adnewyddadwy gan rwydwaith cynyddol o gynhyrchwyr annibynnol bach a chanolig ym mhob cwr o’r DU.

Roedd Good Energy yn un o aelodau sefydlu’r Gyfnewidfa Stoc Gymdeithasol, ac wedi gosod y safon yn y farchnad ynni ar gyfer cwmnïau cyfrifol o safbwynt moesegol a chymdeithasol, gan brofi ei bod hi’n hollol bosibl gwneud hyn wrth gynnal ar yr un pryd egwyddorion busnes masnachol gadarn sy’n gwneud elw. “Rydw i am i Good Energy fod yn batrwm o sut y dylai cwmnïau ynni eraill fod,” meddai Juliet.

Ym mis Ionawr 2013, cafodd Juliet Davenport OBE am ei gwasanaeth i ynni adnewyddadwy.  Yn 2015 cafodd Good Energy hefyd gydnabyddiaeth trwy ei enwi’n Gwmni’r Flwyddyn yng Ngwobrau Arweinwyr BusinessGreen, Arweinwyr y Flwyddyn yng Ngwobrau Ynni Adnewyddadwy Prydain a chipio gwobr Cwmni Effaith Gymdeithasol y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yng Ngwobrau’r  Cap Bach.

Nodyn i'r Golygydd

Rhagor o wybodaeth: 

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk