Darpar Fyfyrwraig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ennill Ysgoloriaeth William Salesbury


05.05.2016

Mae myfyrwraig a fydd yn dechrau ar ei chwrs gradd gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ym mis Medi wedi ennill ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd werth £5000 dros hyd y cwr

Bydd Teleri Wilson o Bontfaen,  Abergwaun, yn dechrau ar ei chwrs gradd BA Addysg Gynradd gyda SAC yng Nghaerfyrddin ar ddechrau’r flwyddyn academaidd nesaf.

Ar hyn o bryd, mae Teleri’n mynychu Ysgol y Preseli ac yn astudio Cymraeg, Cerddoriaeth, Daearyddiaeth a’r Fagloriaeth Gymreig ar gyfer ei Lefel A ac mae’n edrych ymlaen yn eiddgar at ddod i astudio yn y Brifysgol yn yr Hydref.

“Mae ennill yr ysgoloriaeth yn fraint anhygoel,” meddai Teleri.  “Cymraeg yw fy iaith gyntaf ac rwy’n benderfynol o barhau â’m haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

“Gan taw Addysg Gynradd y byddaf yn astudio – a gan fod cymaint o adnoddau gwych i’w cael yn y Gymraeg – bydd yr arian yn fy helpu i brynu adnoddau a fydd yn y pen draw yn cyfoethogi addysg y plant.”

Mae Teleri wedi bod â’i bryd ar fod yn athrawes ers iddi fynd ar brofiad gwaith i ysgol gynradd, ac mae’n edrych ymlaen yn eiddgar at astudio cwrs Addysg Gynradd gyda SAC yng Nghaerfyrddin.

“Rwy’ wedi gwybod ers sawl blwyddyn ‘mod i am astudio addysg ac roedd Caerfyrddin yn cynnig y lleoliad delfrydol.  Mae’n le gwledig ac yn le cyfeillgar iawn felly rwy’n siwr y byddaf yn hapus iawn yn astudio yno.”

Cynigir yr ysgoloriaeth hon gan Gronfa William Salesbury i un o fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae’n agored i fyfrwyr sy’n astudio 100% o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gyda dros 60 o gyrsiau gradd yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth ar draws nifer o sefydliadau Cymru, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hynod falch i weld un o’i myfyrwyr yn ennill ysgoloriaeth.

Dywed Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Ar ran y Brifysgol, hoffwn estyn ein llongyfarchiadau gwresocaf i Teleri ar ennill Ysgoloriaeth William Salesbury.  Mae’r Brifysgol yn hynod falch o’i henw da ym maes addysg athrawon ac edrychwn ymlaen at groesawu Teleri i’n plith wrth iddi gychwyn ar ei thaith o fewn y proffesiwn.”

Meddai’r Athro Dylan Jones, Deon Cyfadran Addysg a Chymunedau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Ar ran y Gyfadran, hoffwn innau hefyd estyn fy llongyfarchiadau i Teleri.  Mae’r cwrs y bydd Teleri’n astudio yn mynd i gynnig ystod eang o brofiadau gwerthfawr iddi gan ei pharatoi ar gyfer gyrfa ym maes addysg gynradd.  Rwy’n sicr y bydd Teleri wrth ei bodd yn astudio gyda ni ac edrychwn ymlaen at ei chroesawu ym mis Medi.

Teleri yw’r trydydd myfyriwr i dderbyn yr ysgoloriaeth yma sy’n cael ei chynnig yn flynyddol gan Gronfa Genedlaethol William Salesbury i fyfyriwr, sy’n aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, astudio cwrs a gynigir yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg yn un o brifysgolion Cymru. Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n gweinyddu’r ysgoloriaeth ar ran y Gronfa.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies: sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476