Darpar wneuthurwyr ffilm ifanc yn ymweld â’r Drindod Dewi Sant


11.04.2016

Daeth grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 6 o Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas ar ymweliad â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ddiweddar i gymryd rhan mewn gweithdai ffilm ac i fynd ar daith o gwmpas Adran Ffilm a Theledu Digidol y Brifysgol.

Roedd yr ymweliad yn sgil prosiect ffilm gyda’r disgyblion ysgol ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr 2015. Dros gyfnod o 8 wythnos bu graddedigion Y Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda’r ysgol i ysgrifennu a gwneud ffilm fer.  Roedd y ffilm wedi’i seilio ar un o’r llyfrau roeddynt wedi bod yn ei astudio o’r enw Skellig a bu’n fodd i’r bobl ifanc greu cymeriadau, ysgrifennu sgriptiau, perfformio a chymryd rhan yn y cefndir gyda’r colur, y sain a’r gwaith ffilmio.  Daeth y prosiect i’w derfyn gyda première y ffilm, ynghyd â charped coch, ar gyfer y bobl ifanc a’u teuluoedd.

Roedd yr ymweliad â’r campws yn cynnwys gweithdy ar dechnegau ffilm megis defnyddio sgrin werdd.  Hefyd cafodd y disgyblion ysgol gyfle i gwrdd â myfyrwyr cyfredol a gofyn cwestiynau am fywyd prifysgol.  

Nododd Mr Carl Farrant, Athro Blwyddyn 6, fod presenoldeb wedi gwella ers dechrau’r prosiect.  Meddai: “Hoffwn i ddiolch i’r Drindod Dewi Sant am roi cyfle i ni weithio ar y cyd ar y prosiect ffilm cyffrous hwn.  Mae’r disgyblion wedi mwynhau cymryd rhan yn y sesiynau actio yn fawr iawn a gweithio gydag unigolion sy’n eu hysbrydoli.

“Mae’r holl sesiynau wedi’u cynnal mewn modd proffesiynol a hwylus i’r plant sydd wedi helpu i ymestyn dealltwriaeth y plant o’r testun.  Yn fy marn i mae’r disgyblion wedi dysgu llawer mwy nag y gallwn i fod wedi’i ddysgu iddyn nhw am wneud ffilmiau a’r rolau amrywiol sy’n rhan o hynny.  Roedd hi’n wych bod rôl i bob disgybl, faint bynnag o hyder oedd gyda nhw o flaen y camera.  Roedd cwblhau’r sesiynau drwy ganolbwyntio ar Skellig, ein nofel yn y dosbarth, hefyd o fudd i waith ysgrifenedig y disgyblion yn y dosbarth gan eu bod nhw wedi’u trochi yn y testun ac wedi cael cyfle i gysylltu â’r cymeriadau.”

Roedd Andrew Burns, Dirprwy Bennaeth, yn synnu ac wrth ei fodd i weld bod yr holl fyfyrwyr wedi cymryd rhan yn y prosiect ac ymddangos o flaen y camera.  Meddai: “Roedd hi’n bleser bod yn rhan o’r prosiect a byddem ni’n awyddus iawn i weithio mewn partneriaeth â’r Drindod Dewi Sant yn y dyfodol.”

Roedd y sylwadau gan y disgyblion ysgol yn cynnwys:  “Dwi ddim yn teimlo bod pobl yn gwrando arna i yn y dosbarth ond nawr (fel Cyfarwyddwr) rwy’n teimlo fy mod i’n gallu siarad a bydd pobl yn gwrando.”
“Dysgais i fod mwy i wneud ffilm na’r gwaith ffilmio’n unig.”
“Fy hoff ran i oedd gwylio pobl eraill yn actio.  Sylweddolais i fy mod i’n dwlu ar actio a dwi wir eisiau bod yn actor ar ôl tyfu lan.”

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol yn cofleidio gofynion y diwydiannau ffilm a theledu cyfoes, gan edrych ymlaen at ddatblygiadau’r dyfodol, ond eto mae wedi’i thrwytho mewn technegau traddodiadol gwneud ffilm. Gan adeiladu ar gysylltiadau agos â’r diwydiant, mae’r cwrs yn anelu at ddatblygu’r sgiliau technegol, creadigol a phroffesiynol sydd eu hangen i greu gyrfaoedd ym myd ffilm a theledu.  

Mae gan y cwrs gyfleusterau a chyfarpar rhagorol ar gyfer cynhyrchu ffilm a theledu digidol ac ôl-gynhyrchu.  Mae stiwdio deledu â chyfarpar cyflawn gydag ystafell reoli'r cynhyrchu a sgrin werdd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr saethu unrhyw beth o newyddion a chyfweliadau rhaglenni dogfen i ddrama, fideos cerddorol ac effeithiau arbennig.  Ar gyfer cynhyrchu ar leoliad, gall myfyrwyr ddefnyddio ystod eang o gitiau camera HD, HD DSLR, XD-CAM a 4K, yn cynnwys camerâu Canon a RED, gydag offer lens safonol, ynghyd â chitiau goleuo Kino, Arri a Dedo ac offer recordio sain.  Mae hefyd yn bosibl defnyddio offer camera proffesiynol megis llithryddion, rigiau ysgwydd, systemau trac a doli a Steadicam i greu symudiadau camera llyfn.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/ba-digital-film-television-production/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 /  07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk