Datgelu dyluniadau diweddaraf Canolfan S4C Yr Egin


02.08.2016

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn datgelu dyluniadau diweddaraf Canolfan S4C Yr Egin mewn digwyddiad ar stondin y Brifysgol yn Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau heddiw (dydd Mawrth, Awst 2ail) am 3yp.

S4C Yr Egin - Artists Impression

Mae’r Brifysgol bellach wedi cyflwyno’r cais cynllunio ar gyfer y datblygiad i Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Gâr, ac yn ystod y digwyddiad, bydd cyfle i bartneriaid a darpar denantiaid glywed mwy am y cynllun yn ogystal â gweld model 3D o’r adeilad.

Bydd Gwilym Dyfri Jones, Cyfarwyddwr y Prosiect a Phrif Weithredwr S4C, Ian Jones hefyd yno i sôn mwy am y datblygiad gan hefyd gyflwyno’r weledigaeth ar ffurf animeiddiad (fly through) a fydd yn cyfathrebu uchelgais a naws y cynllun.

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad arloesol a fydd yn agor yn ystod chwarter cyntaf 2018 – datblygiad sydd â gweledigaeth gynhyrfus a fydd yn siapio a thrawsnewid y diwydiannau creadigol yn Ne Orllewin Cymru a thu hwnt.  Bydd hefyd cyfleoedd niferus i bobl leol fwynhau’r adeilad a’i adnoddau amrywiol - caffi braf, llwyfannau perfformio amrywiol ac awditoriwm a fydd yn cynnig ystod o ddigwyddiadau ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol.

Wrth ddod ag amrywiaeth o ymarferwyr creadigol, digidol a diwylliannol ynghyd o fewn yr un adeilad, bydd cyfle i gydleoli set o sgiliau penodol a, thrwy hynny, sefydlu cyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth, arloesi a chreu swyddi.

“Bydd ardrawiad economaidd Canolfan S4C Yr Egin yn arwyddocaol gan gyfrannu dros £11m i’r economi leol yn flynyddol,” meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Y Drindod Dewi Sant.

“Bydd Canolfan S4C Yr Egin yn denu sector o werth uchel, gyda chyfleoedd am swyddi arbenigol sylweddol a chyfleoedd newydd yn Ninas Ranbarth Bae Abertawe,” atega.

Bydd y Ganolfan hefyd yn gyrchfan o ddewis lle bydd y Brifysgol yn creu canolfannau menter newydd a chynlluniau cyflymu sgiliau uchel i dyfu busnesau newydd yn gysylltiedig â'n portffolio, a lle byddwn yn datblygu sgiliau busnesau presennol ynghyd â denu buddsoddiad newydd i'r rhanbarth.

Yn fras, bydd:

  • 98 o swyddi newydd yn cael eu creu gan gynnwys nifer o fewn chwe uned ddeor newydd i raddedigion
  • 175 o swyddi’n cael eu clystyru mewn cymuned greadigol
  • 75 o swyddi yn cael eu hadleoli yn cynnwys 55 S4C
  • 507 o swyddi llawn amser yn y gadwyn gyflenwi
  • 85 swydd adeiladu yn cael eu creu

Dywed Ian Jones, Prif Weithredwr S4C: “Ar ôl misoedd lawer o waith caled, mae cynllun Canolfan S4C yr Egin yn dod yn fyw o flaen ein llygaid ac mae’n hynod o gyffrous i weld y gwaith yn symud ymlaen yn y fath fodd.  Gyda’r broses gynllunio ar y gweill, a’r penseiri’n cwblhau eu gwaith cychwynnol, mae’n cynlluniau i greu pencadlys newydd i S4C yng Nghaerfyrddin yn symud cam mawr yn nes.  

“Wrth agor pencadlys yn y gorllewin yn 2018, cadw presenoldeb cryf yng Nghaerdydd a swyddfa yng Nghaernarfon, fe fydd S4C yng nghanol y gynulleidfa ar draws Cymru ac yn meithrin cysylltiadau creadigol agos newydd fydd yn cynnig buddiannau i’r gwasanaeth.”

Mae’r dyluniad eisoes wedi’i gyflwyno i Gomisiwn Dylunio Cymru ac wedi’i gymeradwyo ganddynt.  Mewn adroddiad diweddar, dywed y Comisiwn: “Mae'r cysyniad pensaernïol ar gyfer y prosiect yn gryf ac yn briodol ac yn gweithio’n gynnil ar nifer o wahanol lefelau.  Yn hytrach na'r cysyniad yn gosod siâp geometrig i'r safle, mae'r penseiri wedi defnyddio'r syniad i greu adeilad sy'n eistedd yn gyfforddus ar y safle tra'n mynd i'r afael â'r gwahanol amodau amgylcheddol priodol.  Mae'r uchelgais i greu adeilad trawiadol ond eto'n gymhedrol yn ymateb yn dda i friff ac athroniaeth S4C.”

O ran yr adeilad, mae’r cynllun mewnol wedi’i ganoli o gwmpas cyntedd ac atriwm cyhoeddus sy’n pontio’r tri llawr. Bydd ffocws penodol ar ddarlledu a pherfformio ar y llawr gwaelod gydag ystod o swyddfeydd ar gyfer S4C a’r partneriaid eraill ar y ddau lawr arall.

Mae tîm dylunio Canolfan S4C Yr Egin yn bartneriaeth rhwng y cwmni lleol o Gastell Newydd Emlyn, sef ROA (Rural Office for Architecture) a’r cwmni rhyngwladol BDP (Building Design Partnership) gyda’r Pensaer lleol, Niall Maxwell yn arwain ar y gwaith.

“Mae BDP a ROA wrth eu bodd yn dylunio Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin,” meddai Niall, Cyfarwyddwr ROA.

 

“Prosiect cydweithredol yw hwn rhwng brand byd-eang, BDP, a phractis creadigol lleol ROA sy’n galluogi sefydliad o dros 1000 o bobl sydd wedi ennill gwobrau lu, gyda strwythur rhyngddisgyblaethol, i gydweithredu â phractis a sefydlwyd yng Nghaerfyrddin ers degawd, gan gyflogi tîm talentog o benseiri, gyda phortffolio o brosiectau gwledig sydd wedi ennill gwobrau,” atega.

 

Bydd Canolfan S4C Yr Egin yn adeilad ynni effeithiol a bydd iddo arwynebedd mewnol o oddeutu 3,600 medr sgwâr wedi’i wasgaru dros dri llawr. Mae’r cynllun wedi’i seilio ar y berthynas agos rhwng y  Brifysgol, darpar denantiaid y Ganolfan a’r gymuned ehangach. Mae’r berthynas hon, neu’r drindod, yn cael ei hadlewyrchu yn nyluniad yr adeilad – ffurf drionglog syml sy’n tyfu o bridd a daear Sir Gâr. Mae’n cael ei gysylltu â’r prif gampws gan sgwâr cyhoeddus mawr a fydd yn caniatáu i ddigwyddiadau allanol amrywiol gael eu cynnal yno.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Mae animeiddiad (MP4) drwy'r adeilad ar gael ar gais. Mae'r animeddiad wedi'i greu gan ddefnyddio gwybodaeth dyluniad sydd dal yn cael ei ddatblygu. Pwrpas y fideo yw darparu dehongliad o gysyniad yr adeilad a bydd y cynnwys yn amodol ar ddatblygiadau yn y dyfodol wrth i'r cynlluniau adeiladu mewnol gael eu cwblhau a'u cytuno.
  2. Ym mis Mawrth 2014, yn dilyn proses gystadleuol, cadarnhaodd Awdurdod S4C y byddai pencadlys y Sianel yn cael ei adleoli i gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.  Bydd yn rhan o ganolfan greadigol newydd – Canolfan S4C Yr Egin – a fydd yn  gartref i glwstwr o gwmnïau a sefydliadau o’r diwydiannau creadigol.

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Sian-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476