Dathliadau Llambed yn codi £1,000 i Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru


01.08.2016

Yn ystod y dathliadau i nodi mai Llambedr Pont Steffan yw man geni rygbi yng Nghymru, a gynhaliwyd yn gynharach eleni, cododd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant £1,000 i Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru

Welsh Rugby Charitable Trust

Casglwyd yr arian yn ystod y cinio mawreddog a ddaeth â’r dathliadau i ben.  Dewiswyd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru er mwyn cydnabod ei chefnogaeth i Leif Thobroe, myfyriwr y cwrs Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA) yn Ysgol Fusnes Abertawe y Brifysgol.

Dioddefodd Leif anaf i’w asgwrn cefn yn ystod tacl flwyddyn yn ôl ac ers hynny, mae’r Ymddiriedolaeth wedi bod yn ei gefnogi’n ariannol i astudio yn y Brifysgol.  Yn ogystal â chynnig cymorth ymarferol, mae’r Ymddiriedolaeth hefyd yn cynnig gofal bugeiliol a chyfleoedd cymdeithasol i gyn-chwaraewyr a’u teuluoedd.

Dywedodd yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd Cyngor y Brifysgol “Roedd y dathliadau ar gampws Llambed yn gyfle euraid i nodi lle Llambed yn hanes rygbi yng Nghymru ac roeddwn yn falch iawn o dderbyn cefnogaeth Undeb Rygbi Cymru a’i Lywydd, Mr Dennis Gethin, yn y dathliadau hynny.  Roedd yn ddiwrnod o ddathlu ond roeddem hefyd am roi rhywbeth yn ôl ac i gydnabod cymorth Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru i un o’n myfyrwyr”.

Cyflwynwyd y siec gan Leif Thobroe a Randolph Thomas i Mr Dennis Gethin, Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, a gafodd ei urddo yn Gymrawd Anrhydeddus yn ystod seremonïau graddio'r Brifysgol eleni, Mr Alun Thomas, Trysorydd yr elusen.

Wrth dderbyn y siec, dywedodd Gethin, “Ar ran yr Ymddiriedolaeth, mae’n anrhydedd imi dderbyn y rhodd arbennig hwn ar ran yr Ymddiriedolaeth.  Mae rhoddion o’r fath yn gwella ansawdd bywyd chwaraewyr sydd wedi cael eu hanafu’n ddifrifol a’u teuluoedd.  Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Brifysgol am gefnogi gwaith yr elusen yn y ffordd hon”.

Yn gynharach eleni, roedd Leif yn un o’r chwaraewyr a ddewiswyd gan Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru i gyfarfod â Dug Caergrawnt, Dirprwy Noddwr Undeb Rygbi Cymru a Noddwr yr Ymddiriedolaeth, mewn derbyniad i 11 chwaraewr sydd wedi’u hanafu a’u teuluoedd.  Dywedodd Leif "Pan wnes i gwrdd â’r Tywysog William, fe wnaethon ni siarad am y cwrs MBA a gwaith yr Ymddiriedolaeth. Roeddwn ychydig yn nerfus, ond pan ddaeth i eistedd gyda mi, roedd y sgwrs yn un anffurfiol iawn - roedd yn rhwydd iawn siarad ag ef ac roedd yn hael iawn â’i amser.

Wedi'i sefydlu yn 1972, mae’r Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru yn cefnogi chwaraewyr sydd wedi cael eu hanafu'n ddifrifol wrth chwarae rygbi undeb yng Nghymru

Fe wnes i golli defnydd o fy mraich dde yn dilyn anaf rygbi ym mis Chwefror 2015 a bellach rwy’n derbyn ffisiotherapi a sesiynau hydrotherapi wythnosol," meddai Leif, sydd hefyd bellach yn gweithio fel swyddog marchnata digidol i Ysgol Fusnes Abertawe yn y Brifysgol.

"Ar ôl fy anaf, fe benderfynais gofrestru ar y MBA yn y Drindod Dewi Sant ac fe ddechreuais ar y cwrs mis Medi diwethaf. Mae'n wych - rwy wir yn mwynhau'r cwrs ac rwy’n weithgar iawn ym mhob agwedd o fywyd y Brifysgol gan gynnwys bod yn Llysgennad Myfyrwyr ar gyfer y Brifysgol a chynrychiolydd dosbarthRwy’n falch iawn o fod wedi cael y cyfle i gyflwyno siec o £1,000 ar ran y Brifysgol i’r Ymddiriedolaeth.

Mae gan y Brifysgol gysylltiad hir a nodedig gyda rygbi Yng Nghymru a ddechreuodd 150 o flynyddoedd yn ôl pan gyflwynodd Rowland Williams, cyn dirprwy brifathro Coleg Dewi Sant, Llambed, y gêm i Gymru.  Mae nifer o’u gyn-fyfyrwyr wedi chwarae i’r tîm cenedlaethol yn cynnwys Barry John, a wnaethpwyd yn Gymrawd er Anrhydedd yn ystod y dathliadau eleni, a Dewi Bebb, ac yn fwy diweddar Jonathan Davies and Ken Owens.  Yn ogystal â hyn, roedd Carwyn James, hyfforddwr Llanelli a’r Llewod, yn ddarlithydd yn y Gymraeg a Drama yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin.”

Yn ystod y dathliadau yn Llambed, lansiwyd hanes dyfodiad rygbi i Gymru gan Selwyn Walters, hanesydd lleol a Llywydd Clwb Rygbi Llambed, “The fighting Parsons; the role of St David’s College Lampeter in the development of rugby in Wales, a gyhoeddir gan Ganolfan Peniarth.

Nodyn i'r Golygydd

Llun.  Alun Thomas a Dennis Gethin gyda Leif Thobroe a Randolph Thomas

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon 07968 249335