Dathlu cyfleoedd addysgol newydd yn Aberteifi


21.03.2016

Heddiw, fe ddathlodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei phresenoldeb yn nhref Aberteifi yn sgil uno Coleg Ceredigion i mewn i Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref yn Aberteifi, fe wnaeth yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor y Brifysgol; yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd Cyngor y Brifysgol a Dr Brinley Jones, Llywydd y Drindod Dewi Sant groesawu Coleg Ceredigion i'r Grŵp yn swyddogol.

Cyflwynodd yr Is-Ganghellor ddyfyniad i’r Dref yn enwi Coleg Ceredigion fel coleg cyfansoddol Prifysgol.  Dyma oedd y cynnwys:

Gorau Awen Gwirionedd

At Arweinwyr Dinesig tref hanesyddol Aberteifi, cyflwyna’r Brifysgol ei chyfarchion ar achlysur derbyn Coleg Ceredigion yn aelod ffurfiol ac yn Goleg Cyfansoddol i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mewn cydnabyddiaeth o’i wasanaeth rhagorol, mae’r Brifysgol yn dathlu’r cyfraniad nodedig a wnaed gan y Coleg wrth hyrwyddo Addysg Bellach ac Addysg Uwch o fewn y rhanbarth.   Mae’n nodi’r digwyddiad hanesyddol hwn ym mywyd y Coleg wrth iddo ddatblygu ymhellach gyfleoedd addysgol newydd o fewn tref Aberteifi a Sir Ceredigion.

Fel tystiolaeth o hyn, llofnodaf f’enw fel Is-Ganghellor y Brifysgol dan awdurdod ein Siarter Frenhinol.

Yn ystod y digwyddiad, fe wnaeth Jacqui Weatherburn, Pennaeth Coleg Ceredigion ac Allison Coleman, Cadeirydd y coleg ategu manteision bod yn rhan o Grŵp Y Drindod Dewi Sant gan drafod y cyfleoedd addysgol cyffrous, newydd a fydd yn cael eu creu yn sgil y berthynas.

Roedd Cyngor Tref Aberteifi hefyd yn rhan bwysig o'r digwyddiad hanesyddol hwn, gyda'r Parchedig Cynghorydd Gwynfi Jenkins a Maer Aberteifi, y Cynghorydd John Adams-Lewis, yn dathlu cysylltiad y dref gyda'r Brifysgol.

Y mae gan Grŵp y Brifysgol genhadaeth uchelgeisiol. Mae’n anelu at drawsnewid addysg yng Nghymru a thrwy wneud hynny drawsnewid bywydau unigolion a chymunedau sy'n gysylltiedig â’r Brifysgol.

“Gyda’n gilydd rydym yn creu system newydd o addysg sy'n darparu llwybrau dilyniant o lefel mynediad i astudiaethau doethurol o fewn y rhanbarth,” dywed Yr Athro Medwin Highes, Is Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

“Gweithiwn gyda phartneriaid i sicrhau cynaladwyedd ein cymunedau drwy sicrhau bod yr addysg a ddarparwn yn ymateb i anghenion cyflogwyr a’r gymuned ac at lesiant economaidd a chymdeithasol Cymru o fewn cyd-destun byd-eang. Mae’r Grŵp yn rhoi pwyslais arbennig ar gynnig cyfleoedd dwyieithog a chyfrwng Cymraeg er mwyn gwella cyfleoedd cyflogaeth myfyrwyr yn lleol ac yn genedlaethol,” atega Yr Athro Hughes.

Dywed Jacqui Weatherburn, Pennaeth Coleg Ceredigion: "Roedd yn bleser gennym ymuno â Chyngor Tref Aberteifi ddoe wrth i ni i ddathlu’r cyfleoedd y mae ein partneriaeth uno â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ei gynnig i ddysgwyr yng Ngheredigion. Mae brandio Aberteifi fel Tref Prifysgol yn cadarnhau safle Aberteifi fel canolfan addysg a diwylliant rhagorol sy’n mynd o nerth i nerth yn Ne-orllewin Cymru.”

Fel tref hynafol Aberteifi, mae gan y Brifysgol hanes hir a nodedig.  Siarter Frenhinol 1828 y Brifysgol yw'r hynaf o unrhyw brifysgol yng Nghymru a Lloegr ar ôl y Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.

Heddiw, mae Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn sefydliad deinamig ac uchelgeisiol gyda champysau ar draws tair sir yng Ngorllewin Cymru yn ogystal ag Academi Llais Ryngwladol Cymru yng Nghaerdydd a champws yn Llundain ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. 

Mae’r Brifysgol yn edrych ymlaen at gydweithio pellach gyda’i phartneriaid yn Aberteifi ac ar draws y rhanbarth.

Nodyn i'r Golygydd

  • Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  • Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  • Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014. 

Gwybodaeth Bellach

  1. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy e-bostio sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476