Doethuriaeth er Anrhydedd i’r Hybarch Feistr Chin Kung


10.07.2016

Dyfarnodd Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru, Noddwr Brenhinol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, radd Doethur er Anrhydedd i’r Hybarch Feistr Chin Kung.

Chin Kung Graduation

Y Meistr Chin Kung yw sylfaenydd ac arweinydd rhwydwaith fyd eang o dros 100 o gymdeithasau, sefydliadau a chanolfannau dysgu Bwdhaidd, sydd gyda’i gilydd yn cynrychioli 300 miliwn o bobl ledled y byd.

Gan weithio drwy’r rhwydwaith fyd-eang, ei nod yw datblygu gwell gwybodaeth a dealltwriaeth o arferion a chredoau canolog Bwdhaeth ac yn arbennig Bwdhaeth Gwlad Bur, a ddaeth o’i flynyddoedd o astudio testunau traddodiadol ac hynafol athronyddol ac ysbrydol Tseina. 

Yn ei gyflwyniad i gynulliad graddio’r Brifysgol ar gampws Llambed, dywedodd Dr Jeremy Smith, Deon Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio “Ers iddo gael ei ordeinio yn fynach Bwdhaidd yn Taiwan yn 1959, bu’r Hybarch Feistr Chin Kung yn ddarlithydd, addysgwr, awdur, darlledwr a thywysydd ysbrydol ar gyfer Bwdhaeth ymarferol, gyda neges graidd sy’n seiliedig ar ddeg egwyddor graidd ar gyfer bywyd a chymdeithasol sy’n byw mewn cytgord.  Mae’r egwyddorion hynny yn cynnwys gwir ddidwylledd, meddwl pur, cydraddoldeb, gwir ddealltwriaeth o’r byd o’n cwmpas, tosturi, y gallu i weld trwy anwiredd i’r gwirionedd, ymwrthod â chysylltiadau bydol, caffael ryddid gwirioneddol, byw gyda traddodiadau diwylliannol sefydledig , a bod yn ystyriol o bobl eraill.

“Dyma ydy’r ewyddorion y mae’r Meistr wedi cyflwyno i gyfarfodydd gydag arweinwyr y byd a sefydliadau sy’n medru dylanwadau ar lywodraethau.  Yn Ionawr 2014, er enghraifft, drwy wahoddiad gan UNESCO a These are the principles the Master has taken into audiences with all world leaders and into organisations that can bring influence and encouragement to bear upon states and governments.  In January, 2004 for example, at the invitation of UNESCO ac uwchdrafodaethau Asia ar gyfer cyfranidau rhyngwladol, traethodd y Meistr Chin Kung y brif ddarlith yn Okayama, Japan ar “Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaladwy”.

“Dydy neges Chin Kung ddim ar gyfer llywodraethau yn unig; mae ar gyfer pawb a phob cymdeithas.  Y mae’n hynod o syml ond addas a pherthnasol.  Mae’n dweud “Os ydym am gael cymdeithas sy’n byw mewn cytgord ac yn aml-ddiwylliannol, mae’n rhaid inni ddeall ein bod yn un”.   Mae’r rhain yn eiriau y gallwn i gyd eu deall, p’run bynnag yw ein crefydd, credo neu gred – neu ddiffyg cred.  Dyma ydy’r syniadau y mae’r Brifysgol yn gobeithio eu datblygu partneriaeth gyda’r Meistr Chin Kung wrth inni weithio tuag at ddyfodol aml-ffydd y seiliedig ar barch a gostyngeiddrwydd tuag at eraill, a dealltwriaeth eangach o’r hyn sy’n gyffredin ym mhob crefydd, diwylliant a chymdeithas.  

Maer Brifysgol eisoes wedi cyhoeddi ei bod wedi llofnodi cytundeb hanesyddol gyda Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Chin Kung, i ddatblygu ystod o raglenni ôl-raddedig ar gampws Llambed, i’w cyflwyno ar y cyd ag Academi Sinoleg newydd a Chyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio

Nodyn i'r Golygydd

Llun: Y Gwir Anrhydeddus Wyn Evans, Esgob Tyddewi, Yr Hybarch Feistr Chin Kung, Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor, Yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd y Cyngor