Dwy ysgoloriaeth nodedig i fyfyriwr yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin


06.07.2016

Mae myfyriwr yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin, a raddiodd yr wythnos hon, wedi ennill dwy ysgoloriaeth nodedig.

Dyfarnwyd i Gwyndaf Aled Lewis, myfyriwr BA Perfformio (Actio), Wobr Goffa Norah Isaac a Gwobr Stuart Burrows. Fe’i henwebwyd am y gwobrau gan ei gyd-fyfyrwyr a’i ddarlithwyr a ganmolodd ei ymdrechion allgyrsiol yn ystod ei gyfnod yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin.

Mae Gwobr Goffa Norah Isaac yn dathlu unigolyn sydd wedi cyfrannu at yr iaith, y diwylliant a’r gymdeithas Gymraeg. Cyflwynir y wobr er cof am Miss Norah Isaac a fu’n Brif Ddarlithydd Drama a’r Gymraeg yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin ac a ysbrydolodd genedlaethau o fyfyrwyr dros flynyddoedd lawer.

Dyma’r flwyddyn gyntaf i Wobr Goffa Norah Isaac gael ei chyflwyno yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin, ac o hyn ymlaen bydd yr ysgoloriaeth ar gael yn flynyddol i fyfyrwyr sy’n graddio.

Yn ystod ei gyfnod yn y Drindod Dewi Sant, cymerodd Gwyndaf ran mewn nifer o weithgareddau allgyrsiol a oedd yn hyrwyddo’r Gymraeg. Roedd ei gyfraniadau niferus yn cynnwys bod yn Gynrychiolydd y Myfyrwyr ar Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Llywydd y Gymdeithas Gymraeg a gwirfoddolwr gydag Urdd Myrddin. Mae Gwyndaf yn gyson wedi dangos ymroddiad ac wedi rhoi o’i amser i’r iaith Gymraeg yn ystod ei gyfnod yn y Drindod Dewi Sant.

Yn ogystal enillodd Gwyndaf Wobr Stuart Burrows sy’n anrhydeddu’r tenor byd-enwog o Gymru a chyn-fyfyriwr o Goleg y Drindod, Stuart Burrows. Nod y wobr hon yw helpu unawdwyr ifanc i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Meddai Gwyndaf: “Mae ennill unrhyw ysgoloriaeth yn fraint, ond mae ennill Gwobr Goffa gyntaf Norah Isaac yn deimlad anhygoel. Mae cael cydnabyddiaeth am fy ngwaith yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’i diwylliant yn rhywbeth y byddaf yn ymfalchïo ynddo am byth.  Mae Gwobr Goffa Norah Isaac yn bwysig am ei bod yn cofio’r hyn a wnaeth Miss Norah Isaac dros yr iaith Gymraeg. Teimlaf fod ennill y wobr yn arbennig o addas gan i mi astudio BA Perfformio, a Norah Isaac oedd yr un a sefydlodd yr adran Ddrama Gymraeg gyntaf mewn Prifysgol. Mae’n fraint ac yn anrhydedd cael bod y person cyntaf erioed i ennill y wobr hon.”

“Mae hefyd yn anrhydedd ennill Gwobr Stuart Burrows gan y Brifysgol. Roedd yn syndod mawr i mi i ennill yr ysgoloriaeth hon gan fod cymaint o fyfyrwyr talentog ar fy nghwrs. Os mai fi oedd yn dewis, byddai pawb ar y cwrs yn rhannu’r wobr. Mae ennill y gwobrau hyn wedi bod yn ddiweddglo perffaith i’m amser yn y Drindod Dewi Sant. Er eu bod yn ddwy ysgoloriaeth wahanol, maen nhw’n mynd law yn llaw a byddant yn creu argraff ar fy CV.”

Meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol yn y Drindod Dewi Sant: “Heb os mae Gwyndaf yn enillydd cwbl haeddiannol Gwobr Goffa Norah Isaac. Mae’n llawn angerdd am yr iaith Gymraeg ac mae wedi gweithio i hyrwyddo diwylliant Cymru yma ar gampws Caerfyrddin. Hoffwn longyfarch Gwyndaf ar ran y Brifysgol a diolch iddo am ei waith caled yn ystod ei gyfnod yn y Drindod Dewi Sant. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Gwyndaf ac mae ganddo ddyfodol disglair iawn o’i flaen.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk