Entrepreneur Blaenllaw yn canmol Myfyrwyr Mentrus Ras i’r Farchnad yn y Drindod Dewi Sant


29.06.2016

Roedd yr arweinydd busnes Simon Gibson OBE ymhlith y beirniaid a fu’n canmol myfyrwyr mentrus Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn nigwyddiad diweddar y Ras i’r Farchnad yn y Brifysgol. 

Daeth y digwyddiad â myfyrwyr o gampysau'r Brifysgol yn Llambed, Caerfyrddin ac Abertawe at ei gilydd mewn her wythnos o hyd i ddatblygu syniad busnes a’i gyflwyno i’r beirniaid.  

Bu Simon Gibson, OBE, Prif Weithredwr Wesley Clover, Cyd-sylfaenydd Corfforaeth Ubiquity Software a Chyfarwyddwr gydag IQE ccc, Innovation Point a’r Celtic Manor Resort yng Nghasnewydd, yn canmol arloesedd y myfyrwyr oedd yn cymryd rhan ac ehangder y syniadau oedd ar gynnig, gan ddweud: “Roedd safon y cynnig syniadau’n ardderchog ac roedd yn wych gweld amrywiaeth mor eang o syniadau, rhai esthetig a rhai technolegol.”

Yn ymuno â Simon Gibson roedd ei gyd-feirniaid Margaret Llewellyn, OBE, Cyfarwyddwr SeaPort Development a Phorthladdoedd Jersey, Cyfarwyddwr Anweithredol ym Maes Awyr Caerdydd a Bwrdd Ardal Fenter Dyfrffordd y Daugleddau a Chadeirydd Croeso Cymru, ac AC Castell-nedd Jeremy Miles.

Roedd cwmnïau yng Nghymru a sefydlwyd gan raddedigion y Drindod Dewi Sant ymhlith y sefydliadau a fu’n cymryd rhan yn y digwyddiad drwy osod heriau i grwpiau o fyfyrwyr.  Roeddynt yn cynnwys MEE Creative, a sefydlwyd gan Liam Mee a Big Lemon Creative a gychwynnwyd gan Keiron Abbott ac Owen Richards.  

Yn ystod yr wythnos cafodd y myfyrwyr gefnogaeth hefyd gan dîm o fentoriaid gwirfoddol oedd yn cynnwys yr entrepreneuriaid Tony McAvoy, Helena Demaria-Williams a Geoff Dendle a chyn-weinidog Llywodraeth Cymru, Edwina Hart.

Mae Tony McAvoy yn un o randdeiliaid sylfaenol Tidy Productions, cwmni cynhyrchu teledu annibynnol Ruth Jones a David Peet, sy’n gwneud Stella ar gyfer Sky1.   Yn 1982 sefydlodd Tony Prospect Pictures, cwmni cynhyrchu teledu annibynnol.  Dros yr ugain mlynedd nesaf gwnaeth Prospect amrywiaeth o raglenni ffeithiol ac adloniant ffeithiol a enillodd wobrau. Roedd y rhaglenni’n cynnwys ac yn cael eu cyflwyno gan bobl megis Julie Walters, Philip Schofield, Graham Norton, Mary Berry, Paul Hollywood, Michael Sheen a Reggie Yates.  Menter ddiweddaraf Tony yw cwmni sy’n datblygu ffilmiau nodwedd a sgriptiau drama i’r teledu o’r enw Provenance Pictures.

Mae Helena Demaria-Williams yn Swyddog Brand Manwerthu gyda Nike ac mae’i gwaith yn canolbwyntio ar sut mae brand Nike yn cael ei weld a’i leoli o fewn manwerthu, mewn siopau ac ar-lein, drwy weithio gyda dylunwyr, arloeswyr a dylanwadwyr.  Mae gan Helena gefndir amrywiol gan ei bod wedi gweithio ar brosiectau ar draws byd ffasiwn, ar fideos cerddoriaeth, brandio ac mae hyd yn oed wedi rhedeg caffi annibynnol a phartïon gwib.

Mae Geoff Dendle wedi bod mewn nifer o rolau strategol gyda SeeBoard ccc (cwmni Pŵer rhyngwladol) ac EDF wedi hynny.  Er iddo ymddeol yn ddiweddar o gorfforaethau mwy o faint, mae Geoff yn dal i weithio fel hyfforddwr rheolwyr annibynnol, gan dynnu ar ei gefndir ym myd diwydiant ar gyfer ei waith gyda chleientiaid.  Roedd Geoff yn fentor i Ras i’r Farchnad y llynedd.

Mae Ifan Rhys Herridge yn fyfyriwr sy’n astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes ac meddai:  “Des i gyda syniad ac roeddwn i’n gallu gweithio gyda grwpiau o bobl a thrwy system oedd yn caniatáu i mi ddatblygu fy syniad mewn modd a’i gwnaeth yn bosibl i mi ei gyflwyno’n gydlynol i bobl.”

Ac ychwanegodd Soo Leng Yeap, myfyriwr Darlunio yn y flwyddyn gyntaf:  “Rwy mor falch fy mod i wedi cymryd rhan yn y digwyddiad yma.  Mae gen i lawer o syniadau am fy nghynllun busnes i. Roedd e’n wir wedi f’annog i a rhoi’r hyder i mi roedd ei angen i ddechrau fy musnes fy hun.”

Estelle Hart, Rheolwr Profiadau Myfyrwyr dros dro, a drefnodd y digwyddiad yn rhan o fenter Dylunio Bywyd y Brifysgol sy’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau a’u profiad, ac meddai:   “Rydyn ni’n hynod o falch o’n myfyrwyr a’n graddedigion yn y Drindod Dewi Sant - mae ysbryd mentrus a gallu i weithio gyda chleientiaid yn rhywbeth sy’n gosod myfyrwyr y Brifysgol hon ar wahân ac mae pawb a gymerodd ran yn yr wythnos wedi bod yn esiampl o hynny.   Diolch i bawb a fu’n ein helpu ni i wneud y digwyddiad yn gymaint o lwyddiant, cwmnïau’r cleientiaid, myfyrwyr, staff, beirniaid a’n mentoriaid gwych.”

Nodyn i'r Golygydd

Mae'r Drindod Dewi Sant wedi datblygu enw cadarn am entrepreneuriaeth drwy’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED).

Mae Dylunio Bywyd yn rhaglen bedwar cam unigryw i’r Drindod  Dewi Sant sy’n defnyddio technegau ystyried dylunio i helpu myfyrwyr i fanteisio i'r eithaf ar eu hamser yn y Brifysgol ac i baratoi am eu dyfodol.  Cysylltwch â lifedesign@pcydds.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Neu cymerwch gip ar y wefan:   http://lifedesign.uwtsd.ac.uk/cy/event/ras-ir-farchnad-2016/  

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 01792 483695
E-bost: Rebecca.Davies@pcydds.ac.uk