ERW a’r Drindod Dewi Sant yn lansio gweledigaeth ar y cyd i sicrhau ffyniant ysgolion


08.02.2016

Mae ERW a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dod at ei gilydd i ddatblygu gweledigaeth ar y cyd i feithrin gallu a gwytnwch mewn ysgolion ar draws y rhanbarth.

Yn rhan o’u gweledigaeth, mae ERW a’r Drindod Dewi Sant wedi dangos ymrwymiad i greu’r hinsawdd gorau posibl i ddisgyblion, athrawon, staff cymorth ac arweinwyr ysgol i ffynnu.  Nod eu gweledigaeth gyffredin yw dileu rhwystrau i gynnydd trwy gydweithio yn y tri phrif faes canlynol:

 Datblygu arweinyddiaeth a chapasiti mewn ysgolion

  • Addysg gychwynnol athrawon
  • Ymchwil a gwerthuso

Mae ERW a’r Drindod Dewi Sant wedi gweithio gyda’i gilydd yn llwyddiannus yn y gorffennol ac mae’r bartneriaeth hon wedi’i hymestyn i gynnwys holl ysgolion y rhanbarth, gyda nifer ohonynt bellach yn ymgysylltu ag ERW a’r Brifysgol trwy raglenni.

Mae’r gweithgareddau cyfredol yn cynnwys rhaglen a gynlluniwyd ar gyfer darpar arweinwyr ac arweinwyr canol; dilysu’n academaidd trwy’r Brifysgol gwrs ERW i Ddarpar Benaethiaid; rhaglenni modwlar graddedig, ôl-raddedig a meistr a gynlluniwyd dan arweiniad ysgolion; rhaglenni addysgu ar gyfer athrawon da a rhagorol; a rhaglenni  Arweinwyr Dysgu ac Athrawon Arbenigol ERW sy’n cefnogi rhaglenni hyfforddi athrawon yn y Brifysgol. Yn ogystal â hyn datblygir meini prawf ar y cyd ar gyfer Ysgolion Dysgu Proffesiynol, sy’n cynnwys dynodi cyllid i ysgolion i ddenu, rhannu, cynllunio a gweithredu ffyrdd newydd o gefnogi addysg gychwynnol athrawon mewn partneriaeth â’r Brifysgol.

Mae’r Brifysgol eisoes wedi gwneud ymrwymiad cyhoeddus i hyrwyddo ymhellach flaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru trwy ei Hadduned Addysg – “Cyfle Newydd i Arwain” – a gyhoeddwyd mewn ymateb i nifer o adroddiadau polisi amlwg  ar ddyfodol addysg yng Nghymru, yn cynnwys yr Adolygiad o’r Cwricwlwm a Threfniadau Asesu yng Nghymru gan Donaldson, “Bargen Newydd” y Gweinidog Addysg i athrawon yng  Nghymru ac adroddiad yr Athro John Furlong, Addysgu Athrawon Yfory.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor y Drindod Dewi Sant, “Yn dilyn cyhoeddi Adduned Addysg y Brifysgol, rydym wedi bod yn cydweithio’n agos â phartneriaid megis ERW ar ddatblygu gweithgareddau a rhaglenni i greu cymunedau dysgu hyderus, adfyfyriol.Trwy gyfrwng y mentrau hyn byddwn yn arwain newid systemig mewn partneriaeth â’r proffesiwn dysgu i gefnogi system addysg sy’n ei gwella ei hun”.

Meddai Betsan O'Connor, Rheolwr Gyfarwyddwr ERW: “Partneriaeth o Awdurdodau Lleol yw ERW ac rydym yn falch o ddatblygu ymhellach ein cydweithio gyda'r Drindod Dewi Sant.  Gweithiwn gyda’n gilydd i gyflawni nodau ac amcanion cyffredin ac i gefnogi ysgolion i ddatblygu arbenigedd ar draws y cwricwlwm.”

Mae mentrau cyfredol rhwng ERW a’r Brifysgol yn cynnwys datblygu rhaglen i feithrin athrawon da ac ardderchog; cydweithio gydag Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru sy’n rhan o’r Brifysgol; datblygu arbenigedd sy’n arwain y sector mewn llythrennedd triphlyg ynghyd â chydweithio ar ddogfen Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru “Dysgu Creadigol trwy'r Celfyddydau – cynllun gweithredu ar gyfer Cymru” fel sefydliad arweiniol ar gyfer consortiwm Canolbarth  a Gorllewin Cymru.

Ychwanegodd Dr Dylan E. Jones, Deon y Gyfadran Addysg a Chymunedau, “Mae hyn yn gam gwych i gyfoethogi’r arlwy sydd ar gael i ddysgwyr o bob math trwy waith datblygu effeithiol ar y cyd rhwng Addysg Uwch, Consortia ac Ysgolion.Dim ond trwy gydweithio’n agos fel hyn y gallwn symbylu datblygiad y system gyfan sy’n hanfodol i addysg ein pobl ifanc yn y dyfodol.”

Mae’r bartneriaeth eisoes wedi adnabod mentrau ar gyfer y dyfodol, yn cynnwys datblygu rhaglenni pellach mewn ymateb i Fargen Newydd y Gweinidog Addysg a llwybrau gyrfaoedd; meithrin gallu'n rhanbarthol ar gyfer dysgu gweithredol trwy Ysgolion Arloesi’r Fargen Newydd; comisiynu ymchwil academaidd i gefnogi gwerthuso cymorth ac ymyrraeth mewn ysgolion; a darparu cyfleoedd i gefnogi Llywodraethwyr Ysgol yn eu rôl wrth herio a chefnogi ysgolion. Yn ogystal bwriedir cydweithio i sicrhau bod rhaglenni addysg a hyfforddiant cychwynnol athrawon o safon gyson uchel, yn canolbwyntio ar y dyfodol ac yn wir bartneriaeth rhwng ysgolion a’r brifysgol.

 

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon – 01267 676790/ 07968249335 / e.beynon@uwtsd.ac.uk

Rhiannon Evans -  comms@erw.org.uk