Fy Stori Gwaith Ieuenctid gan Geraint Jones


28.06.2016

I ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid, dyma Geraint Jones a fu'n astudio BA Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn rhannu ei brofiad daith gwaith ieuenctid.

Digwyddiad blynyddol yw Wythnos Gwaith Ieuenctid sy'n darparu'r cyfle i weithwyr ieuenctid a phobl ifanc ddathlu llwyddiannau ac effeithiau gwaith ieuenctid.

Dechreuodd fy nhaith ym myd gwaith ieuenctid chwe blynedd yn ôl yn niffeithwch bytholwyrdd Minnesota, UDA. Ychydig a wyddwn i ar y pryd y byddai’r profiad unigryw hwn yn gweddnewid fy mywyd i. Mewn gair, rhoddodd y profiad hwn gyfle i mi ehangu fy set sgiliau a herio fy hun trwy weithio gyda phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig a allai fod yn anodd eu trin oherwydd eu hymddygiad. Erbyn diwedd y gwersyll, roeddwn i’n falch o fod yn rhan o lwyddiannau pob person ifanc, a hyd heddiw rwy’n dal i feddwl am y profiad hwnnw gyda gwên. 

Ar ôl cael profiad ar lawr dosbarth yn Gynorthwyydd Dysgu, penderfynais i fynd am her academaidd. Cofrestrais i ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn astudio Gwaith Ieuenctid a Chymuned.  Bu’r cwrs yn brofiad cadarnhaol sydd wedi newid fy mywyd i. Mae wedi helpu i’m gwneud i’n llawer mwy hunanymwybodol, gan ganiatáu i mi gwestiynu fy rhagdybiaethau a’m rhagfarnau fy hun, yn ogystal â tharddiad fy mhrosesau meddwl a’m hymddygiad. Gyda chymorth yr hyn rwy wedi ei ddysgu, rwy wedi bod yn rhan o’r fenter lwyddiannus i sefydlu clwb ieuenctid cyfrwng Cymraeg cyntaf Llanelli, gan ddarparu amgylchedd anffurfiol lle gall pobl ifanc y dref ddod ynghyd i gyfarfod a chael hwyl, gan ddatblygu dealltwriaeth o’r hunaniaeth ddiwylliannol sy’n unigryw i Gymru.

Ar y cyd â’m hastudiaethau, rydw i wedi cynrychioli myfyrwyr gwaith ieuenctid ar draws Cymru ac ar lefel genedlaethol. Ces i'r fraint o gael fy newis i rannu fy mhrofiadau mewn Grŵp Ymgynghorol ar Waith Ieuenctid i Lywodraeth Cymru.  Gan fod fy ngradd i wedi dod i ben, a fy mod i’n graddio’r mis nesaf, rydw i wedi llwyddo i sicrhau rôl broffesiynol amser llawn ym maes gwaith ieuenctid, gan weithio ar y cyd â phobl ifanc trwy’r Gymraeg. Mae’n swydd gyffrous ac rwy’n dihuno bob bore yn llawn brwdfrydedd.

Yn y bôn, mae fy mhrofiadau gwaith ieuenctid hyd yn hyn wedi llunio fy ymarfer mewn modd unigryw, a gallaf ddefnyddio profiad a gwybodaeth i gefnogi pobl ifanc. Y nod yw parhau ar fy nhaith ym maes gwaith ieuenctid gyda hyder a hapusrwydd. I mi, mae gwaith caled a dygnwch yn sylfaenol ar gyfer cyflawni tasgau sydd weithiau'n ymddangos yn amhosibl.

Am fwy o wybodaeth am BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/ba-gwaith-ieuenctid-a-chymuned/