Fy Stori Gwaith Ieuenctid gan Matthew Lewis


05.07.2016

I ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid, dyma Matthew Lewis yn rhannu ei brofiad daith gwaith ieuenctid.

Digwyddiad blynyddol yw Wythnos Gwaith Ieuenctid sy'n darparu'r cyfle i weithwyr ieuenctid a phobl ifanc ddathlu llwyddiannau ac effeithiau gwaith ieuenctid. 

Mae’r stori hon yn dechrau gyda pherson ifanc sy’n byw yn un o ardaloedd Caerdydd, sydd â hanes hir ac enw drwg am droseddu, cyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Gan fy mod i’n byw yng Nghaerdydd, ac yn un o ‘fois y ddinas’, doedd y clwb ieuenctid erioed yn bell. Yma gallwn i gael cyfle i gymdeithasu â ffrindiau ac ymwneud â gweithgareddau cerddoriaeth, sef un o’m prif ddiddordebau wrth dyfu i fyny. Dechreuodd fy nhaith at waith ieuenctid yn fy nghlwb ieuenctid lleol, lle darganfûm ddiddordeb mewn gweithgareddau gwaith ieuenctid a gweithdai a beth oedd ganddo i’w gynnig, ac er mwyn osgoi mynd i drwbl ar y strydoedd. Yn ystod fy mlynyddoedd yn yr ysgol, ces i drafferth gyda llawer o’m pynciau, a dyma ble fyddai gwaith ieuenctid yn ‘llanw’r bwlch’ yn fy anghenion addysgol i’m galluogi i gyflawni fy mhotensial yn llawn. Rhoddodd dull anffurfiol gwaith ieuenctid i mi’r dulliau a’r gallu i fynd ymhellach yn fy addysg a’m galluogi i gyrraedd lle’r ydw i heddiw. Ar ôl cael y cymorth hwn yn berson ifanc, roeddwn i’n ysu am fod yn Weithiwr Ieuenctid. O ganlyniad i’r ysfa hon, byddai gen i rôl a swydd unigryw i gefnogi pobl ifanc yn y genhedlaeth sydd ohoni. Trwy ddod yn Weithiwr Ieuenctid, roeddwn i’n gallu rhoi’r un cymorth i eraill ac a ges i unwaith yn berson ifanc. Un o’r pethau rwy’n credu’n gryf ynddyn nhw yw bod rhaid i chi gofio’r help yr ydych chi wedi ei gael gan eraill, a bod rhaid i chi helpu eraill pan gewch chi’r cyfle. 

Wrth i mi ddechrau newid o fod yn berson ifanc i fod yn oedolyn ifanc, byddai Gwaith Ieuenctid yn chwarae rôl allweddol yn fy llwyddiant ar yr adeg dyngedfennol hon yn fy mywyd. Roedd fy addysg ar y pryd yn cynnwys pum TGAU rhwng A ac C, a dwy Lefel A yn y chweched dosbarth, a greodd ac a gwblhaodd fy llwybr i’r Brifysgol. Roedd cwblhau fy arholiadau TGAU a Lefel A a mynd i’r Brifysgol yn ymddangos yn dasg amhosibl, ond daeth yn bosibl oherwydd fy ymroddiad, fy nghymhelliant a’r cymorth yr oeddwn i wedi ei gael gan fy athrawon, teulu a’m ffrindiau a Gweithwyr Ieuenctid. Byddwn i hefyd yn graddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda gradd 2:i mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned, a ymddangosai hefyd yn amhosibl o’m safbwynt i, ond gallwn ni ein synnu ein hunain weithiau. 

Beth ydw i wedi ei wneud a beth ydw i’n ei wneud nawr? 

Gydol fy mlynyddoedd yn Weithiwr Ieuenctid, rydw i wedi gweithio mewn nifer o glybiau ar draws Caerdydd, gan weithio gyda grwpiau amrywiol o bobl ifanc.  Trwy weithio mewn clybiau ieuenctid ar draws Caerdydd, rydw i wedi gallu datblygu nid yn Weithiwr Ieuenctid, ond hefyd yn berson, lle’r wy’n gwerthfawrogi pob profiad. Bob tro rydw i wedi gweithio mewn clwb ieuenctid gwahanol gyda grŵp gwahanol o bobl ifanc, rydw i wedi dysgu rhywbeth newydd. Rydw i wedi dysgu yn ystod fy mlynyddoedd yn Weithiwr Ieuenctid eich bod chi’n dysgu o hyd mewn bywyd, a chewch chi byth yr atebion i gyd i bob cwestiwn y gellir ei ofyn i chi, ac i ddisgwyl yr annisgwyl. Bellach rydw i’n Gydlynydd Gwaith Ieuenctid ac yn y man byddaf yn dechrau ar daith newydd yn Fentor Ieuenctid, lle byddaf yn gweithio gyda phobl ifanc yn unigol i gynorthwyo gyda’u hanghenion, gan roi prawf ar fy holl brofiad, sgiliau a galluoedd.