Golwg ar dirwedd grefyddol Brasil gan Athro yn Y Drindod Dewi Sant


26.09.2016

Yn ddiweddar cyhoeddodd Yr Athro Bettina Schmidt, sy’n ddarlithydd mewn astudiaethau crefyddol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lyfr newydd o’r enw Spirit and Trance in Brazilan athropological study of religious experience, gan gysylltu’r drafodaeth ddamcaniaethol ag ymchwil empirig yn São Paulo.

Yn y llyfr ceir cipolwg ar dirwedd grefyddol Brasil gyda ffocws arbennig ar hil, rhywedd a strwythur cymdeithasol. Cyfuna drafodaethau damcaniaethol ar grefyddau ecstatig â chanfyddiadau ethnograffig, sy’n seiliedig ar ymchwil empirig a gynhaliwyd yn nhalaith São Paulo a dinasoedd eraill ym Mrasil.

Mae Spirit and Trance in Brazil yn gyhoeddiad unigryw sy'n croesi'r ffin rhwng anthropoleg ac astudiaethau crefyddol. Cyflwyna astudiaeth anthropolegol o brofiad crefyddol sy’n cysylltu’r ddadl ddamcaniaethol ar astudio profiad a ystyrir yn grefyddol â gwaith maes a gyflawnwyd ym Mrasil.

"Ar gyfer fy ngwaith maes es i i dalaith São Paulo, sef un o ddinasoedd mwyaf America Ladin. Bues i’n cyfweld pobl o wahanol ffydd ac yn arsylwi seremonïau o amrywiaeth o gymunedau crefyddol, rhai â gefndir Affricanaidd, rhai cymunedau Cristnogol a rhai canolfannau Ysbrydegol," meddai’r Athro Schmidt. "Roedd yn amser cyffrous iawn ac rwy’n falch dros ben o gael cyflwyno yn y llyfr hwn fy ngolwg i ar dirwedd grefyddol hynod ddiddorol."

Yn ogystal â bod yn athro mewn Astudiaethau Crefyddol, mae Bettina Schmidt hefyd yn anthropolegydd diwylliannol ynghyd â Chyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol, sy’n gysylltiedig ag Ymddiriedolaeth Alister Hardy. Mae’r Athro Schmidt wedi cyhoeddi'n helaeth ar grefyddau America Ladin a'r Caribî, ar hunaniaeth, damcaniaethau diwylliannol a mudo ac mae ei diddordebau academaidd yn cynnwys anthropoleg crefydd, hunaniaeth diaspora, profiad crefyddol, anthropoleg feddygol a materion rhywedd.

Canolbwyntia cyhoeddiad newydd yr Athro Schmidt ar brofiadau a ddosberthir fel arfer o dan y label meddiant ysbrydion, sef term dadleuol iawn a herir gan nifer. Mae'n seiliedig ar ymchwil ethnograffig a gyflawnwyd yn nhalaith São Paulo, Brasil, sef dinas fwyaf Brasil sy’n gartref i amrywiaeth o grefyddau sy'n arfer meddiant ysbrydion.

Canolbwyntia'r ymchwil ar feddiant ysbrydion mewn crefyddau Affro-Brasil ac Ysbrydegwyr, ond mae hefyd yn trafod y syniad o fwrw allan gythreuliaid mewn cymunedau Cristnogol carismataidd. Cyfoethogir y llyfr gan ddyfyniadau o'r cyfweliadau â phobl am eu profiad. Trwy ganolbwyntio ar y ffordd y mae pobl yn ymwneud â’u profiad ceisia’r llyfr gofleidio nodweddion arfer lleol, a thrwy hynny 'plwyfoli' meddiant ysbrydion.

"O'r dechrau i'r diwedd, mae Spirit and Trance in Brazil yn gyrru ymlaen ffiniau astudiaethau o grefyddau a diwylliannau mewn cyfeiriadau cyffrous,"  medd yr Athro Astudiaethau Crefyddol yn y Brifysgol Agored, Graham Harvey.

"Mae’n gwella’n fawr yr ymwneud â geiriau allweddol ysgolheictod diweddar, yn enwedig y rhai sy'n gysylltiedig â ‘troeon’". Yn benodol, gwna hyn drwy ganolbwyntio arnynt gyda'i gilydd yn hytrach nag ar wahân. O’r herwydd, mae’r llyfr yn sôn am fwy na llesmeiriau ysbryd, mae hefyd yn fedrus ei ymdriniaeth â’r corfforol, ontoleg, defod, gwybyddiaeth, rhywedd, profiad, theori, dull, carisma, cyfryngu, hierarchaeth a rhagor," medd yr Athro Harvey ymhellach.

Mae Spirit and Trance in Brazilwedi ei rannu'n dair adran sy'n cyflwyno tri phrif faes wrth astudio meddiant ysbrydion.

Mae'r adran gyntaf yn edrych ar ddimensiwn cymdeithasol meddiant ysbrydion, yn enwedig rolau rhywedd sy'n gysylltiedig â meddiant ysbrydion ym Mrasil a haenau hiliol y cymunedau. Dengys sut mae rolau rhywedd a chyfansoddiad hiliol wedi addasu ar y cyd â newidiadau mewn cymdeithas yn y can mlynedd diwethaf.

Mae ail adran y llyfr yn newid y ffordd mae pobl yn dehongli eu hymarfer. Mae'n dangos bod dehongliadau o'r arfer hwn yn dibynnu ar y berthynas ddynol â’r endidau sy’n meddu.

Mae'r drydedd adran yn symud wedyn i faes ymchwil cymharol newydd, sef y disgwrs Gorllewinol ynghylch y ddeuoliaeth meddwl/corff a maes eang gwybyddiaeth ac ymgorfforiad. Mae’r holl adrannau at ei gilydd yn cadarnhau pwysigrwydd trafod meddiant ysbrydion oddi mewn i fframwaith ehangach sy'n cynnwys elfennau corfforol yn ogystal â rhai cymdeithasol a diwylliannol.

Caiff Spirit and Trance in Brazilei lansio yn ystod digwyddiad a gynhelir yn Llyfrgell y Sylfaenwyr ar gampws Llambed Y Drindod Dewi Sant Dewi Sant ddydd Mercher, 19 Hydref am 5yp. Pe hoffech chi ddod, cysylltwch â Liann Parker drwy ebostio L.Parker@uwtsd.ac.uk neu drwy ffonio 01570 424951 erbyn dydd Mawrth, Hydref 11eg.

Cyhoeddir Spirit and Trance in Brazilgan Bloomsbury ac mae ar gael drwy wefan y cyhoeddwr: http://www.bloomsbury.com/uk   

Pe hoffech glywed yr Athro Schmidt yn trafod ei llyfr newydd, gwrandewch ar gyfweliad â hi ar YouTube:https://youtube/PIFITIX. 0m8

 

Gwybodaeth Bellach

  1. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus drwy ffonio 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk