Gweithdai Y Celfyddydau a Chynaliadwyedd


10.02.2016

Bydd gweithdai ar gynaliadwyedd a chelf yn cael eu cynnig  i fyfyrwyr a staff y Gyfadran Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe.

Bydd y gweithdai yn brosiect ar y cyd rhwng Coleg Celf Abertawe y Brifysgol a sefydliad ymchwil annibynnol, A Sustainable Place CIC. 

Fel rhan o’r ymholiad parhaus i rolau artistiaid o fewn cynaladwyedd, mae  cyfres o weithdai gyda myfyrwyr a staff yn y Gyfadran Celf a Dylunio yn y Drindod Dewi Sant yn cael eu cynnal. Bydd y gweithdai yn datblygu o gyflwyniad sylfaenol i gynaliadwyedd a chyfyngiadau dull hollol wyddonol, i ystyried y swyddogaethau hanfodol y gall y celfyddydau eu chwarae, i archwilio yn y pen draw  sut i gymhwyso’r ddealltwriaeth hon o fewn arfer celf. 

Bydd pob gweithdy yn ysgogi cyfranogwyr i gymryd rhan yn weithredol ac yn annog adfyfyrio ar oblygiadau personol a phroffesiynol y deunydd a drafodir. 

Gweithdy 1, 10 Chwefror 2016: Her cynaliadwyedd

Gweithdy 2, 17 Chwefror 2016:  Yr ymateb gan y celfyddydau

Tracy Thompson, darlithydd yn yr Ysgol Cyfathrebu Gweledol (o fewn y Gyfadran Celf a Dylunio) a Tom Henfrey a Jake Elster Jones o A Sustainable Place (ASP) CIC fydd yn cydlynu u gweithdai. Fydd Fern Smith, cyd- cychwynnwr Emergence a chyd-awdur Culture ShiftSut mae artistiaid yn ymateb i gynaliadwyedd yng Nghymru, hefyd yn helpu i hwyluso Gweithdy 2.

Dywedodd cydlynwyr y gweithdai:

“Mae problem allweddol yn gysylltiedig â nifer o ymagweddau at gynaliadwyedd a’r broblem honno’n deillio o gyfyngiadau ffiniau disgyblaethol confensiynol. Erys y broblem hon hyd yn oed mewn meysydd rhyngddisgyblaethol megis Ecoleg Gwleidyddol neu Newidiadau mewn Cynaliadwyedd, all eu hunain ddatblygu i fod yn gyfyngedig ac ar wahân. Gyda chynaliadwyedd mae angen i ni ymgysylltu â gwahanol fathau o systemau cymhleth, cysylltiedig - amgylcheddol, cymdeithasol, ecolegol, gwleidyddol, economaidd, a mwy - na ellir eu crisialu gan ddisgyblaethau unigol ar eu pennau eu hunain neu unrhyw un set o ddulliau neu fethodolegau (e.e. trwy ddulliau gwyddonol yn unig). 

“Mae’r celfyddydau’n cynnig posibiliadau unigryw ar gyfer cefnogi integreiddio gwahanol feysydd gwybodaeth a ffyrdd o wybod. Yn ogystal mae gwaith artistiaid a dylunwyr wedi’i gysylltu'n agos â’r byd o'n cwmpas (fel system gyfan): â chymdeithasau, amser, lle a phrofiad dynol. Nid yn unig y gall adlewyrchu, mynegi a dehongli’r byd, gall helpu i lunio a gweddnewid y ffordd y gwelwn ein hunain a'n cydberthnasau. Un enghraifft yw'r ffordd y mae dylunwyr ifanc yn meddwl yn feirniadol am wyddor deunyddiau a’r rôl gadarnhaol y gall dylunio ei chwarae wrth fynd i'r afael â phroblemau cyfoes cymhleth.”

Nodau’r gyfres o weithdai 

  • Darparu cyfleoedd i fyfyrwyr a staff archwilio gyda’i gilydd yn gydweithredol a datblygu eu dealltwriaeth o gynaliadwyedd a'r modd mae’u gwaith yn cysylltu ag ef.
  • Estyn a herio meddwl myfyrwyr a staff y gyfadran, i helpu datblygu dealltwriaeth fanylach o gynaliadwyedd.
  • Grymuso myfyrwyr ac aelodau’r gyfadran i gychwyn gweithredu gan ymgorffori cynaliadwyedd mewn modd mwy ystyrlon yn yr hyn a wnânt; adeiladu ar ddealltwriaeth ehangach o’r modd y gall celf gyfrannu at gynaliadwyedd ac ymateb yn gydweithredol i gyfleoedd newydd sy’n cael eu creu ar draws y Brifysgol gan INSPIRE.

Adnabod ffyrdd y gallai myfyrwyr a staff y gyfadran celf a dylunio gyfrannu at ddatblygu ac ymgorffori gwaith yn ymwneud â chynaliadwyedd mewn cyfadrannau eraill.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk