Gweithio mewn partneriaeth yn greiddiol i wireddu’r uchelgais ar gyfer Abertawe a’r rhanbarth


04.10.2016

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o groesawu’r Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Dinas a Chyngor Abertawe a’r Cynghorydd David Hopkins, Arglwydd Faer Abertawe, ac Alistair Davies o Lywodraeth Cymru i’w adeilad Technium 2 yn Abertawe.

SA1 Swansea Waterfront

Yn ystod yr ymweliad cafodd Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y cyfle i ddiweddaru’r ymwelwyr am ddatblygiad y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe, a fydd yn cynnwys cyfleusterau at y pwrpas ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil gymhwysol, ynghyd â mannau cymdeithasol a hamdden ar gyfer y Brifysgol a’r gymuned ehangach.

Dywedodd Yr Athro Hughes: “Mae ein partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a Dinas a Chyngor Abertawe yn greiddiol i ganiatáu i’r Brifysgol gefnogi’r Llywodraeth a Dinas Abertawe yn eu dyheadau ar gyfer adfywio’r rhanbarth. Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu brand Abertawe fel cyrchfan o ddewis ar gyfer cwmnïau rhyngwladol ynghyd â’n talent lleol  drwy chwarae ein rhan, drwy Ddinas Ranbarth Bae Abertawe, i wireddu ei 'weledigaeth y bydd De Orllewin Cymru erbyn 2030 yn hyderus, yn uchelgeisiol ac yn Ddinas-Ranbarth Ewropeaidd gysylltiedig, a gydnabyddir yn rhyngwladol am ei economi Wybodaeth ac Arloesi sy’n dod i’r amlwg’.

“Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae’r Brifysgol wedi, ac yn dal i, fuddsoddi dros £100 miliwn o’i hadnoddau ei hun yng nghanol Abertawe er mwyn darparu cyfleoedd i bobl a chwmnïau lleol ddatblygu eu sgiliau lefel uchel mewn meysydd sy’n flaenoriaeth i’r rhanbarth; ac er mwyn iddynt ddefnyddio’r sgiliau hynny er lles y rhanbarth.  Mae ein strategaeth yn cysylltu’n uniongyrchol â’r uchelgeisiau ar gyfer y rhanbarth drwy ddarparu'r system gymorth a phib-linell sgiliau er mwyn sbarduno’r economi ac, a fydd, yn y pen draw, yn creu swyddi. Mae adeiladu dinas gadarn yn Abertawe yn allweddol i'r rhanbarth cyfan.

“Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol ranbarthol sydd â champysau ledled De Orllewin Cymru drwy ein strwythur grŵp sector deuol, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion fel colegau cyfansoddol. Rydym felly mewn sefyllfa unigryw i ddarparu addysg gymhwysol flaengar fel continwwm o addysgu bellach i uwch. Mae sicrhau ‘ymwybyddiaeth o le’ yn greiddiol i’r Brifysgol; rydym yn datblygu ein campysau fel canolfannau impact yn cysylltu â’r ddinas arloesedd gan sicrhau ein bod yn ymateb i anghenion economaidd a dinesig ein cymunedau”.

Gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer SA1 Glannau Abertawe yw creu cymuned â gweithgaredd academaidd wrth ei gwraidd i ddenu cwmnïau i gydleoli gyda’r Brifysgol er mwyn defnyddio gwybodaeth, datblygu sgiliau, cefnogi cwmnïau sy’n bodoli eisoes a denu buddsoddiad newydd i’r rhanbarth.

Mae cam cyntaf y datblygiad o £300 miliwn wedi dechrau eisoes er mwyn creu cyfleusterau newydd ar gyfer y Gyfadran Bensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg ac adeilad newydd ar gyfer y Llyfrgell.  Yn ychwanegol at hyn, mae’r Brifysgol wedi buddsoddi’n helaeth yn SA1 drwy brynu dau adeilad Technium ynghyd ag adeilad Cyprium, sy’n gartref i rychwant o gwmnïau preifat; nifer ohonynt sy’n cydweithio gyda’r Brifysgol ar ddatblygu cynnyrch a phrosesau newydd. 

Ychwanegodd yr Athro Hughes: “Mae datblygiad SA1 Glannau Abertawe wedi gosod patrwm ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol. Bydd cydleoli gyda phartneriaid proffesiynol megis y CITB ar ddatblygu Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC), OSTC ar ddatblygu cynnyrch ariannol ar gyfer yr unig lawr masnachu tu allan i Lundain, a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ar reoli data iechyd, ynghyd a Power & Water ar fentrau newydd yn ymwneud â rheolaeth amgylcheddol, er enghraifft, yn ein galluogi i fanteisio ar wybodaeth ac arbenigedd er budd pob un ohonom. Gyda’n gilydd byddwn yn creu canolfannau menter newydd a chynlluniau sbarduno â sgiliau lefel uchel er mwyn meithrin busnesau newydd yn gysylltiedig ag ein portffolio, datblygu sgiliau busnesau cyfredol a denu buddsoddiad newydd i’r ardal".

Bydd y mentrau hyn yn trawsnewid profiadau addysgol staff a myfyrwyr drwy gysylltu academia ag arloesi, mentergarwch, busnesau a’r gymuned. Bydd y cysylltedd hwn yn ategu ac yn gwella profiadau myfyrwyr; yn cyfrannu i hyfywedd a chynaliadwyedd parhaus y Brifysgol; yn symbylu buddsoddiad a manteision economaidd i Ddinas-Ranbarth Bae Abertawe a thu hwnt, yn ogystal â darparu cyfleoedd ar gyfer arallgyfeirio ffrydiau incwm wrth i’r Brifysgol gynyddu ei hymwneud â’r sector preifat.

Dywedodd Y Cyng Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe: “Rydym yn llwyr gefnogol i gynlluniau campws glannau SA1 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Nid yn unig y bydd y campws newydd yn ategu ein cynlluniau ailddatblygu cyffrous yng nghanol y ddinas trwy gynhyrchu mwy o ymwelwyr, ond bydd hefyd yn rhoi hwb i statws Abertawe fel dinas ddysg o safon ryngwladol sy wrth wraidd ymchwil flaengar ac arbenigedd academaidd pellach.

"Ynghyd â chais arfordir rhyngrwyd hynod o gyffrous y Fargen Ddinesig i Lywodraeth y DU ar gyfer Dinas Ranbarth Bae Abertawe, bydd campws newydd y Brifysgol yn helpu i drawsnewid Abertawe yn ddinas sy'n cofleidio arloesedd ac yn cadw talent entrepreneuriaid ifanc. Bydd hyn yn annog mwy o fuddsoddiad yn y dyfodol, yn agor swyddi i bobl leol ac yn elwa busnesau sy'n bodoli eisoes”.

Dywedodd Julie James, AC, Y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth: “Rwy’n falch o weld  prosiect SA1 Glannau Abertawe yn symud rhagddo.  Mae cefnogi prifysgolion a cholegau i ymgysylltu â busnesau, gan arwain at entrepreneuriaeth ac arloesedd, yn ymrwymiad allweddol i Lywodraeth Cymru.

"Mae Partneriaeth SA1 rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Llywodraeth Cymru eisoes wedi sicrhau nifer o brosiectau a fydd o fudd i'r economi yn Abertawe a'r cylch.

"Yn sicr mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer yr Ardal Arloesi yn SA1 ac rydym yn barod i weithio gyda hwy a phartneriaid eraill yn yr ardal i roi hwb i ddatblygiad economaidd y ddinas, y Ddinas-Ranbarth ehangach, a Gorllewin Cymru."

 

Partnership photo-shoot

 

Llun 1: Gwyndaf Tobias, Dirprwy Is-Ganghellor, Eifion Griffiths, Aelod o’r Cyngor, Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Dinas a Chyngor Abertawe. Cynghorydd David Hopkins, Arglwydd Faer, Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor, Alistair Davies, Llywodraeth Cymru, Yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd Cyngor y Brifysgol, a Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor.

Llun 2: Gwyndaf Tobias, Dirprwy Is-Ganghellor, Eifion Griffiths, Aelod o’r Cyngor, Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Dinas a Chyngor Abertawe. Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor, y Cyngh David Hopkins, Arglwydd Faer, , Alistair Davies, Llywodraeth Cymru, Yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd Cyngor y Brifysgol, a Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor