Gwobr JE Mock am Ymdrech i fyfyriwr yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin


06.07.2016

Mae Teresa Canton, myfyriwr BA Addysg Gynradd (SAC) a raddiodd yr wythnos hon o’r Drindod Dewi Sant Caerfyrddin wedi ennill Gwobr JE Mock am Ymdrech am ei hymroddiad i’w llwyddiant academaidd.

Meddai Mathew Jones, Arweinydd y Rhaglen: “Penderfynodd Teresa fanteisio ar gyfleoedd ehangu mynediad y Brifysgol a chymryd ‘ail gyfle’ i ddychwelyd i addysg uwch yn ddiweddarach mewn bywyd. A hithau wedi gwirfoddoli a gweithio mewn ysgolion cynradd yn Sir Benfro, roedd Teresa yn mwynhau cefnogi plant ifanc wrth iddynt ddysgu a phenderfynodd ei bod am fod yn athrawes ysgol gynradd.

“Ymgeisiodd Teresa am le ar y BA Addysg Gynradd gyda SAC ond yn anffodus nid oedd ganddi’r cymwysterau TGAU priodol. Cymaint oedd ei hawydd i ddilyn ei breuddwyd, cofrestrodd ar y BA Addysg Gynradd a chofrestru ar gwrs pellach i wella’i graddau. Bu’n llwyddiannus ac erbyn diwedd y flwyddyn academaidd gyntaf, trosglwyddodd i’r BA Addysg Gynradd gyda SAC.

“O gychwyn cyntaf ei phrofiad gwaith mewn ysgolion, gwnaeth Teresa argraff ddofn ar staff a thiwtoriaid trwy ddangos talent ac addewid mawr. A hithau’n fam i ddau blentyn ifanc a busnes teuluol i’w redeg, nid tasg hawdd mo cyflawni gofynion y cwrs heriol hwn dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

“Dangosodd Teresa ei hymrwymiad a’i brwdfrydedd wrth iddi gyrraedd safonau uchel o ran cyrhaeddiad academaidd a bodloni safonau SAC. Tystiolaeth o hyn yw’r ffaith y bydd yn graddio â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf a rhagoriaeth yn ei Phrofiad Addysgu Proffesiynol, sy’n gamp aruthrol.”

Meddai Teresa: “Rwy wrth fy modd i ennill y wobr hon; mae’n hyfryd i gael cydnabyddiaeth am fy ngwaith caled dros y tair blynedd diwethaf. Mae wedi bod yn amser heriol, yn enwedig ceisio cydbwyso bywyd teuluol ag ymrwymiadau’r cwrs. Mae wastad wedi bod yn uchelgais gennyf i fod yn athrawes ysgol gynradd ond roedd yn rhaid i mi ei roi o’r neilltu yn gynharach yn fy mywyd, felly rwy’n hapus i ddweud bod fy uchelgais bellach wedi cael ei wireddu.

“Mae’n golygu cymaint i mi fod fy mhlant wedi bod yn rhan o’r daith hon hefyd, wrth iddyn nhw gymryd rhan yn un o’m modylau fel trosleisiau ar fideo roedd gofyn i ni ei greu. Rwy’n falch iawn eu bod nhw wedi cael eu cyflwyno i fywyd Prifysgol, ac maen nhw’n benderfynol nawr eu bod nhw am fynd i Brifysgol hefyd. Mae’n golygu cymaint i mi i fod yn graddio heddiw ac rwy’n edrych ymlaen at ddechrau fy ngyrfa fel athrawes.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk