Helmed farchogaeth â’r dechnoleg ddiweddaraf i fachgen ifanc â siâp pen unigryw


02.03.2016

Mae Canolfan Arloesi Cerebra (CIC), sy’n brosiect cydweithredol rhwng yr elusen i blant, Cerebra, a thîm o academyddion a dylunwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gyda chymorth gan BSI (Sefydliad Safonau Prydeinig), wedi ymateb i’r her o helpu bachgen ifanc ag awtistiaeth a siâp pen unigryw i gyflawni un o’i freuddwydion.  

Roedd ar Tommy Lee, 16 oed o Brighton, eisiau marchogaeth gyda’i ffrindiau ond roedd siâp unigryw ei ben yn ei atal rhag gwisgo helmed farchogaeth.  Heb helmed farchogaeth nid oedd yn cael cymryd rhan am resymau diogelwch.

Cenhadaeth CIC yw dylunio a datblygu cynnyrch a fydd yn caniatáu i blant gael eu cynnwys mewn gweithgareddau a byw o ddydd i ddydd.  Maen nhw’n canolbwyntio ar roi sylw manwl i estheteg y cynnyrch er mwyn sicrhau bod y plentyn nid yn unig yn ffitio i mewn, ond mewn rhai achosion yn dod yn destun eiddigedd y lle chwarae.

Ar y cyd â’r cwrs MSc Dylunio Diwydiannol yn Y Drindod Dewi Sant, Abertawe, defnyddiodd tîm CIC offer â’r dechnoleg ddiweddaraf i ddatblygu helmed farchogaeth bersonol i Tommy Lee.   Meddai Dr Ross Head, Rheolwr Dylunio Cynnyrch CIC:

“Roeddem ni’n gwybod bod egwyddor sylfaenol helmed yn eithaf syml, ond roedd y daith i gyrraedd helmed ddiogel a hwylus ei defnyddio yn eithaf cymhleth.  Ein dull sylfaenol oedd defnyddio sganiwr digidol 3D i sganio siâp pen Tommy Lee i mewn. Mae’r feddalwedd yn helpu i bwytho ffurf y pen at ei gilydd a chyrraedd model sy’n fanwl gywir.  Wedyn defnyddion ni’r data hyn yn ein meddalwedd cynllunio drwy gymorth cyfrifiadur i luniadu siâp y pen.  Cafodd yr helmed ei steilio o gwmpas y siâp hwn, ac wedyn tynnwyd y ceudod gan adael yr union siâp ar gyfer pen Tommy Lee.  Anfonwyd y model hwn i wneuthurwr i ffurfio’r union siapau o bolystyren ehangedig o'r dwysedd cywir.

“Ac yntau wedi clywed am y prosiect a’r gost debygol a fyddai wedi ein hatal rhag mynd ymlaen, cynigiodd Mr Gordon Coventry, dyn caredig iawn o elusen o’r enw Claire’s Project, helpu i gyllido cost yr helmed gyda rhodd hael o £2200.”

Esboniodd Gordon Coventry pam cafodd ei gymell i roi arian i’r prosiect hwn:  “Roedd gwylio Sophie Christiansen yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth dressage Gemau Paralympaidd 2012 yn codi’r ysbryd.  Roedd ei hwyneb wrth hawlio’r fedal aur yn hapusrwydd pur.  Roedd golwg debyg ar wyneb y bachgen ifanc ar y bwrdd syrffio a ddyluniwyd gan CIC yn ddiweddar.  Roeddwn i’n hapus i gefnogi Cerebra er mwyn galluogi plant eraill i gymryd rhan mewn gweithgareddau a chwaraeon nad oedd modd rhoi cynnig arnyn nhw cyn hynny.”

Cysylltodd CIC â’r Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI) i gael dyfynbris ar gyfer profi’r helmed er mwyn sicrhau ei bod yn cwrdd â'r un safon a fyddai’n gymwys i helmed arferol. Yn garedig cytunodd BSI i gyllido holl gostau’r profion er mwyn rhoi cefnogaeth i Tommy Lee fynd ati i farchogaeth a phrofon nhw’r helmed yn unol â’r cynllun BSI Kitemark™.

Meddai Maureen Sumner Smith, Rheolwr Gyfarwyddwr y DU ac Iwerddon, BSI:  “Mae’n bleser mawr i ni ein bod wedi gallu cefnogi’r achos gwerthfawr hwn drwy ein gwasanaethau profi.  Mae wedi rhoi boddhad mawr i ni i weithio wrth ochr CIC a helpu i ddatblygu’r helmed farchogaeth bersonol hon i Tommy ac rydym ni’n siŵr y bydd e nawr yn gallu mwynhau oriau lawer o farchogaeth o’i herwydd.”

Creodd CIC chwe helmed i gyd.  Anfonwyd pump ohonyn nhw i bencadlys BSI i’w profi a chafodd yr un oedd yn weddill ei gorffen i safon brydferth, fel na fyddai modd, ond am ei maint, wahaniaethu rhyngddi ac unrhyw helmed farchogaeth arall.  

Roedd tîm CIC wedi cyflwyno’r helmed i Tommy Lee ar 25 Chwefror ac roedd e’n methu aros ei rhoi ar waith. Meddai Sue Boyce o'r Three Greys Riding School, Brighton, lle bydd Tommy Lee yn marchogaeth: “Rwy’n falch iawn y bydd hi’n bosibl i Tommy Lee farchogaeth gyda’i gyd-ddisgyblion o’r diwedd. Mae hyn yn rhywbeth y mae ef wedi edrych ymlaen ato er blwyddyn bron iawn.  Rwy’n siŵr y bydd ef wrth ei fodd.  Mae hi mor hyfryd clywed bod cynifer o bobl wedi gwneud cymaint o ymdrech i wneud i hyn ddigwydd.  Rydym ni’n edrych ymlaen ati'n fawr iawn.”

Meddai Tim Schvetz, athro Tommy Lee yn The Cedar Centre, Brighton: “Rwyf uwch ben fy nigon bod Tommy Lee o’r diwedd yn cael y cyfle i farchogaeth yn sgil y prosiect hwn.  Mae ef wedi bod mor awyddus i fynd ar gefn ceffyl a dyma’i gyfle.  Bydd hyn yn bywiogi’i annibyniaeth.  Rydym ni i gyd mor ddiolchgar i Ross a’r tîm am eu gwaith caled a dyfal i orffen yr helmed".  

Nodyn i'r Golygydd

Ymholiadau’r Cyfryngau

Elaine Collins (Cerebra)

01267 242583

elainec@cerebra.org.uk

Sian-Elin Davies (PCYDDS)

01267 225108

Sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk

Lucy Robinson (BSI)

020 8996 6330

pressoffice@bsi.com

Cerebra

Mae Cerebra yn elusen genedlaethol sy’n rhoi cyfle i deuluoedd sydd â phlant â chyflwr ar yr ymennydd ddarganfod bywyd gwell gyda’i gilydd.  Mae’r elusen yn noddi ymchwil ac yn darparu gwasanaethau cymorth eang i helpu teuluoedd i oresgyn yr heriau a allai ddod i’w rhan.  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.cerebra.org.uk

Mae Canolfan Arloesi Cerebra (CIC) yn brosiect cydweithredol rhwng yr elusen genedlaethol Cerebra a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Abertawe. Mae CIC yn wasanaeth dylunio cynnyrch pwrpasol a gynigir gan yr elusen genedlaethol Cerebra i’w haelodau.   Mae llawer o’r cynnyrch yn gymhorthion byw o ddydd i ddydd.   Ers y cychwyn mae CIC wedi bod yn gweithio i wella bywydau llawer o blant â chyflwr ar yr ymennydd ar draws y DU.   Mae rhai o’r cynhyrchion yn y portffolio bellach yn cael eu masnacheiddio mewn partneriaeth â gwneuthurwyr trydydd parti dan gytundebau trwyddedu. Mae’r cynnyrch yn cynnwys cymhorthion symudedd a chyfathrebu, cynnyrch i alluogi mynediad TG, cymhorthion cynhaliol ar gyfer eistedd, ysgrifennu a lluniadu, ac addasiadau i gynnyrch cyfredol.  Mae’r holl gynnyrch a gaiff eu dylunio neu eu haddasu’n sicrhau bod y plentyn yn cael ei gynnwys a bod stigma cymdeithasol yn cael ei leihau cymaint â phosibl.

Mae’r prosiect hwn wedi rhedeg gyda chymorth Ian Williams o Ganolfan Ymchwil ac Arloesi’r Diwydiannau Creadigol (CIRIC).

Am BSI

BSI (Sefydliad Safonau Prydeinig) yw’r cwmni safonau busnes sy’n darparu’r atebion angenrheidiol i fusnesau er mwyn troi safonau arfer gorau’n arferion rhagoriaeth.

Wedi’i ffurfio yn 1901, BSI oedd Corff Safonau Cenedlaethol cyntaf y byd ac yn un o sylfaenwyr y Sefydliad Safoni Rhyngwladol (ISO).  Fwy na chanrif yn ddiweddarach mae’n parhau i hyrwyddo gwella busnesau ar draws y byd drwy helpu’i gleientiaid i yrru perfformiad, rheoli risg ac ehangu’n gynaliadwy drwy ddilyn safonau rhyngwladol systemau rheoli, yr oedd BSI wedi cychwyn llawer ohonynt. Mae BSI yn enwog am ei nodau rhagoriaeth yn cynnwys BSI Kitemark™ sy’n adnabyddus i ddefnyddwyr, ac mae’i ddylanwad yn ymestyn ar draws sectorau niferus yn cynnwys Awyrofod, Modurol, Amgylchedd Adeiledig, Bwyd, Gofal Iechyd a TGCh. Gyda 80,000 o gleientiaid mewn 182 o wledydd, mae BSI yn sefydliad y mae ei safonau’n ysbrydoli rhagoriaeth ar draws y byd.   

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.bsigroup.com