Her Poppy


20.06.2016

Ar 26 Mehefin 2016, bydd Poppy Jones a'i thad, Rob, o'r Fenni, yn cymryd rhan gyda’i gilydd yn Nhriathlon Caerdydd i godi arian i’r elusen plant  o orllewin Cymru, Cerebra. Ond byddan nhw’n wynebu her ychwanegol – mae parlys yr ymennydd ar Poppy sy’n ddeng mlwydd oed a Rob fydd yn ei gwthio/tynnu hi o amgylch y cwrs gan ddefnyddio offer personol a ddyluniwyd yn benodol gan dîm dylunio o Ganolfan Arloesi Cerebra – sef partneriaeth rhwng yr elusen a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Ganed Poppy sy’n ddeng mlwydd oed Poppy â pharlys yr ymennydd cwadriplegig a chlefyd cronig yr ysgyfaint. Ni all hi eistedd, sefyll, rholio na’i chynnal ei hun ac mae bywyd yn her dyddiol iddi. Mae hi wedi dioddef llawer o broblemau iechyd dros y blynyddoedd a bu adegau pan nad oedd meddygon yn credu y byddai hi’n dod drwyddi. Fel yr esbonia Rob ei thad "Ar adegau cael a chael oedd hi ac rydyn ni’n teimlo’n ffodus iawn ei bod hi wedi bod gyda ni am y 10 mlynedd diwethaf".

Ond nid yw cael cyflwr sy'n cyfyngu ar ei bywyd yn atal Poppy rhag cael hwyl. Mae hi’n gymeriad penderfynol sydd â synnwyr digrifwch hyfryd. Does dim terfyn ar ei hysbryd anturiaethus. Mae’n ysu am wefr, bron yn gaeth i adrenalin, ac yn gystadleuol dros ben.

Yn y cyfamser, mae Rob yn wynebu ei her ei hun wrth geisio dod yn ffit ar gyfer y digwyddiad. Nid yw erioed wedi cymryd rhan mewn triathlon cyn hyn ac nid yw’n nofiwr, rhedwr nac yn feiciwr rheolaidd. Adeg y Nadolig dim ond dau hyd o'r pwll nofio lleol yr oedd yn llwyddo i’w gwneud ac mae’n defnyddio ei feic hynafol i hyfforddi.

Mae Mam, sef Rachel, ynghyd â gweddill y teulu a ffrindiau, yn gefn mawr i Poppy a Rob ac yn eu cefnogi bob cam o'r ffordd, gan ddarparu'r holl gymorth a help sydd eu hangen. Cymhelliad Rob dros wneud hyn, mewn gair, yw helpu ei ferch: "mae hi mor gyffrous am gymryd rhan yn y triathlon ac yn seicolegol bydd o fudd mawr iddi. Mae hi'n mynd yn rhwystredig iawn oherwydd y cyfyngiadau sydd arni o ganlyniad i’w chyflwr, a bydd hwn yn canolbwyntio ei meddwl mewn gwirionedd ar beth y mae hi’n gallu ei wneud. Nid yw Poppy yn meddwl 'alla i byth' ond yn hytrach 'gydag ychydig o help fe alla i'. Mae gen i dipyn o waith o’m blaen i, serch hynny, gan nad yw cymryd rhan yn unig yn ddigon i Poppy – mae hi am ennill!"

Mae'r prosiect hefyd yn her enfawr i Ganolfan Arloesi  Cerebra sy’n dylunio ac sy’n gwneud yr offer y bydd angen i Rob a Poppy fynd â nhw gyda nhw i’r linell orffen. Ar ôl gweld un o brosiectau diweddar y Ganolfan, sylweddolodd Rob beth oedd yn bosibl ei gyflawni gydag ychydig help a phenderfynu rhoi i’r elusen yr her ddylunio, peirianneg a gweithgynhyrchu o greu tair eitem chwaraeon unigryw.

Ar yr olwg gyntaf, cynllun yn digon hawdd oedd hwn i’r tîm dylunio - mae angen i Poppy a Rob gael cadair ar olwynion a bad. Ond mae Poppy yn bwriadu ennill! Felly mae angen cadair ar olwynion gyda chrogiant, a phob anhawster ergonomig wedi cael sylw ac wedi ei ddatrys. Rhaid iddi rolio’n dda ac yn gywir a rhaid iddi fod yn gyfforddus i’r ddau ddefnyddiwr. Rhaid iddi fod yn ysgafn, yn stiff ac eto yn gyfforddus. Bydd gan y "bad" ddyluniad unigryw, llyfn, main gyda chyn lleied o wrthiant hydrodynameg ag y bo modd, ond rhaid hefyd iddo fod yn sefydlog, cryf – ac ansuddadwy! Peirianneg fydd un o'r heriau mwyaf, ond mae gan y tîm lawer o ffrindiau sydd eisoes wedi cynnig llawer o help. Byddant yn cydweithio gyda systemau seddau V-Track, Loop Wheels, J.D.Marine ar gyfer weldio, ac wedi cael llawer o gyngor dylunio gan y pensaer llongau Richard Pemberton o Falmouth. Hefyd – am mai melyn yw hoff liw Poppy, dyna fydd lliw’r bad!

Esbonia Dr Ross Head, Rheolwr Dylunio Cynnyrch yng Nghanolfan Arloesi Cerebra ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe: "Mae'n wych cael cyfle i fod yn rhan o'r her hon. Mae’n rhaid i chi wyleiddio yng nghwmni rhywun tebyg i Poppy yn gwenu’n disglair, ac yn fywiog, bob amser. Dyw hi ddim yn cwyno am ei sefyllfa, ond mae’n bwrw iddi ac yn gwneud y gorau o bob sefyllfa. Pan gyfarfuom ni â Rob, roedd e’n emosiynol iawn am faint o gymorth a brwdfrydedd roedden ni’n eu dangos drostyn nhw. Ond mae’r un peth yn wir o’n hochr ni, bydd eu helpu nhw i gyflawni'r dasg anhygoel hon yn brofiad i’w gofio".

Mae Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant, sy'n bartneriaid prosiect mewn cwmni buddiannau cymunedol, hefyd yn cefnogi’n llawn her Rob a Poppy. Mae arbenigwyr o fri’r Brifysgol ym maes chwaraeon ac iechyd  hefyd wedi bod yn cynghori Rob a Poppy ar eu rhaglen hyfforddi.

"Mae Athrofa Cymru ar gyfer Llythrennedd Corfforol Y Drindod Dewi  Sant yn falch o gefnogi Rob a Poppy yn y fenter gyffrous hon," meddai Dr Nalda Wainwright, Cyfarwyddwr Athrofa Cymru ar gyfer Llythrennedd Corfforol y Brifysgol.

"Mae ein staff profiadol iawn o Labordy Perfformiad Uchel y Brifysgol yn gweithio gydag athletwyr ar bob lefel o ddechreuwyr i gystadleuwyr elît, o safon ryngwladol. Mae Dr Peter Herbert a Dave Gardener wedi rhoi Rob ar ben ffordd ac yn parhau i sicrhau y caiff y paratoad cywir. Er mai ras fer yw’r triathlon y byddan nhw’n cystadlu ynddo, bydd y gwaith ychwanegol o dynnu a gwthio Poppy a’r offer arbenigol a gafodd eu gwneud gan Ganolfan Arloesi Cerebra yn gofyn am ymdrech sylweddol ac yn creu heriau ychwanegol at y cyfuniad o dair disgyblaeth mewn un digwyddiad sydd eisoes yn dipyn o gamp," ychwanegodd Nalda.

Mae Triathlon Cymru a threfnwyr y digwyddiad yng Nghaerdydd, Camu i’r Copa, hefyd yn rhoi eu cefnogaeth lwyr i her Poppy a Rob. Meddai Amy Jenner o Triathlon Cymru: "Mae Triathlon Cymru yn ymrwymedig i sicrhau y gall pawb gyflawni her y Triathlon. Mae hon yn her ddwbl - her gorfforol anhygoel i Rob a phenderfyniad Poppy i brofi bywyd yn ei lawnder. Mae’r tîm Cerebra sy’n dylunio’r offer arbenigol, trefnwyr y ras, sef Camu i’r Copa, ynghyd â’r criw cymorth, wedi cydweithio'n rhyfeddol i wireddu breuddwydion Poppy a Rob yn ogystal â chodi arian ar gyfer elusen Cerebra a phlant eraill ag anaf ar yr ymennydd'.

Bydd y pâr yn codi arian ar gyfer Cerebra, elusen genedlaethol a’i chanolfan yng Nghaerfyrddin a'i nod yw helpu teuluoedd sydd â phlant â chyflwr yr ymennydd i ddod o hyd i fywyd gwell gyda'i gilydd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.cerebra.org.uk. Pe hoffech chi gefnogi Rob a Poppy ewch i: www.justgiving.com/Rob-Jones42

Nodyn i'r Golygydd

Mae Canolfan Arloesi Cerebra (CIC) yn brosiect cydweithredol rhwng Cerebra a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Abertawe.  Cynigia CIC wasanaeth dylunio cynnyrch penodol i deuluoedd sydd â phlant ac arnynt gyflyrau ar yr ymennydd ledled y DU. Mae’r cynhyrchion yn cynnwys teclynnau cynorthwyo symud a chyfathrebu, cynhyrchion i alluogi mynediad at TG, seddau cynorthwyol, offer cynorthwyo ysgrifennu a thynnu llun, ac addasiadau ar gynhyrchion sy’n bodoli eisoes. Cynlluniwyd yr holl gynhyrchion i sicrhau bod y plentyn wedi ei gynnwys a bod cyn lleied o stigma cymdeithasol ag y bo modd.

Cerebra

Elusen genedlaethol yw Cerebra sy’n rhoi cyfle i deuluoedd sydd â phlant â chyflyrau ar yr ymennydd gael gwell bywyd gyda’i gilydd. Mae'r elusen yn noddi ymchwil ac yn darparu ystod eang o wasanaethau cymorth i helpu teuluoedd i oresgyn yr heriau y gallent ddod ar eu traws. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.cerebra.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Cerebra, ewch i: www.cerebra.org.uk

 

Gwybodaeth Bellach

Sian-Elin Davies 01267 676908 / 07449 998476 / Sian-Elin.Davies@uwtsd.ac.uk