Hyrwyddo cydraddoldeb mewn addysg bellach ac uwch


13.04.2016

Mae’r staff a’r myfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’i dau goleg addysg bellach, Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â’r ymgynghorwyr Parigen Ltd, i hyrwyddo amgylchedd dysgu a gweithio ar ei champysau yng Nghaerdydd, Abertawe, Llanelli, Caerfyrddin, Llambed, Aberteifi a Llundain.

Nod y fenter oedd datblygu Cynllun Strategol newydd (2016-20) ar gyfer Grŵp Y Drindod Dewi Sant a fydd yn cyfrannu i’n diwylliant agored a pharchus lle nodir a dileu rhwystrau rhag cyflogaeth ac addysg.

Gyda chymorth Parigen Ltd, cynhaliwyd digwyddiadau ymgysylltu i gasglu barn staff a myfyrwyr ar heriau a chryfderau gweithio ac astudio ar bob un o’i phrif gampysau. I’r rheini na allai fynd i’r digwyddiadau, dosbarthwyd arolwg i gasglu barn eraill yn ychwanegol. 

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-ganghellor “Rwy’n croesawu cyhoeddiad y Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd sy’n ymgorffori Grŵp Y Drindod Dewi Sant am y tro cyntaf. Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i sicrhau amgylchedd dysgu a gweithio cynhwysol y gall ein myfyrwyr a’n staff ffynnu ynddo. Mae gan Grŵp Y Drindod Dewi Sant hanes rhagorol o ehangu mynediad i addysg uwch, hyrwyddo dysgu gydol oes heb rwystrau a chefnogi myfyrwyr o bob cefndir ac ar bob cam yn ystod eu haddysg. Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn yn gweddu’n dda â’n cenhadaeth i Drawsnewid Addysg a Thrawsnewid Bywydau. Hoffwn ddiolch i’n staff a’n myfyrwyr am eu mewnbwn i’r Cynllun, ac i Parigen am eu harweiniad yn ystod y broses”.   

Gan wneud sylwadau ar yr ymwneud cadarnhaol a gafwyd, meddai Cyfarwyddwr Parigen, Rachel Tobbell: “Roeddem ni wrth ein bodd â’r ymgysylltu a’r brwdfrydedd gan y myfyrwyr a’r staff ar y campysau lle buom ni. Roedd natur agored y staff a’r agweddau aeddfed a welsom yn y  myfyrwyr yn hwb mawr i ni. Defnyddiwyd y farn a gasglwyd yn wrth ddatblygu’r cynllun drafft.”

Cefnogwyd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol gan gynllun darparu a fydd yn amlinellu’r camau arfaethedig yn fanwl.  

Holir hefyd farn y staff a’r myfyrwyr ynghylch cynnwys y cynllun drafft cyn ei gyhoeddi.

Nodyn i'r Golygydd

Gwahoddir unrhyw bartïon sydd am adolygu’r Cynllun a gwneud sylwadau i wneud hynny trwy fynd i wefan Y Drindod Dewi Sant, tudalennau Facebook neu Twitter y Brifysgol neu drwy anfon e-bost i: strategy@uwtsd.ac.uk