Juliet Davenport OBE, Prif Weithredwraig a sylfaenydd Good Energy ac Athro Ymarfer yn y Brifysgol yn darlithio ddydd mercher 6 Ebrill.


01.04.2016

Bydd Juliett Davenport, OBE, Prif Weithredwraig a sylfaenydd Good Energy ac Athro Ymarfer yn y Brifysgol yn traethu darlith “Y Rhyngrwyd Egni: Cyfleoedd a Heriau ym Mae Abertawe” ddydd Mercher 6 Ebrill yn Ystafell Gynhadledd Technium 2 yn ardal SA1 Abertawe.  

Juliett Davenport

Juliet Davenport yw sylfaenydd a phrifweithredwraig Good Energy, a leolir yn Chippenham, ac sy’n un o gwmnïau cyflenwi a chynhyrchu trydan adnewyddadwy 100%  cyntaf y DU. 

Yn entrepreneur gwirioneddol y diwydiant adnewyddu, adeiladodd Juliet Good Energy o’r cychwyn gan ddechrau ar raddfa fechan 15 mlynedd yn ôl. 

Ei chenhadaeth bryd hynny, fel ag y mae nawr, oedd mynd i’r afael â newid hinsawdd, cynorthwyo i gyflwyno diogelwch ynni yn y DU, a rhoi cyfle i ddefnyddwyr brynu trydan sy’n 100% o ffynonellau adnewyddadwy.  

Cafodd ei phenodi yn ddiweddar yn Athro Ymarfer yn y Brifysgol.  Mae'r teitl ' Athro Ymarfer er Anrhydedd ' yn cael ei roi er mwyn anrhydeddu a chydnabod unigolion am ennill rhagoriaeth academaidd a / neu broffesiynol mewn disgyblaethau sy'n cyd-fynd â chenhadaeth strategol y Brifysgol

Darperir cinio bwffe ymlaenllaw am 12.30.

Dylid neilltuo lle drwy gysylltu â Amanda Hughes – Amanda.hughes@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

Cefndir ychwanegol

Tyfodd cred Juliett bod gan ynni adnewyddadwy rôl greiddiol i’w chwarae mewn darparu strwythur cyflenwi ynni amgylcheddol gynaliadwy, fforddiadwy ac amrywiol, o’i diddordeb cynnar mewn newid hinsawdd a fu’n rhan o’i gradd ffiseg ym Mhrifysgol Rhydychen. Cafodd ei barn ei atgyfnerthu yn dilyn ei chyfnod interniaeth gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ar Ynni, pan sylweddolodd na allai gwleidyddiaeth yrru’r newid a oedd ei angen.

Y cefndir hwn a arweiniodd at y greu Good Energy. Heddiw, mae gan y cwmni fwy na 176,500 o gwsmeriaid trydan, nwy a Feed-In Tariff ar draws y DU, ynghyd ag enw da am wasanaeth cwsmeriaid o ansawdd, yn ôl cael ei leoli ar frig arolwg bodlonrwydd cwsmeriaid Which? am y tair o'r pedair blynedd diwethaf, gan hefyd ennill dau arolwg barn MoneySavingExpert yn olynol.

Mae gan Good Energy fodel busnes unigryw, gan ddefnyddio cytundebau prynu pŵer i brynu trydan adnewyddadwy o rwydwaith gynyddol o generaduron annibynnol bach a chanolig ledled y DU.

Mae’r cwmni yn un o’r aelodau a sefydlodd y Gyfnewidfa Stoc Gymdeithasol, ac mae Good Energy wedi gosod y safon y farchnad ynni ar gyfer cwmnïau sy’n gyfrifol yn foesegol ac yn gymdeithasol, gan brofi ei bod yn gwbl bosibl i wneud hynny tra'n cynnal egwyddorion busnes masnachol gadarn a phroffidiol. "Rwyf am Good Energy i fod yn lasbrint ar gyfer sut y dylai eraill cwmnïau ynni fod," meddai Juliet.

Ym mis Ionawr 2013, dyfarnwyd OBE i Juliet Davenport am ei gwasanaeth i ynni adnewyddadwy. Yn 2015 cafpdd Good Energy ei gydnabod yn Gwmni y Flwyddyn yng Ngwobrau Arweinwyr Business Gwyrdd, Arweinwyr y Flwyddyn yng Ngwobrau Ynni Adnewyddadwy Prydain ac ennillodd Cwmni y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol yng Ngwobrau Cap Bach.

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies -  0787 423 788  Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk