Lansiad Swyddogol Prosiect Arloesol GWLAD


10.05.2016

Ddoe, (ddydd Llun, Mai 9), cynhaliwyd lansiad swyddogol prosiect GWLAD yn ystod digwyddiad llwyddiannus ym Mharc y Scarlets, Llanelli.

Bydd y prosiect arloesol £ 3.7 miliwn hwn yn helpu i ddatblygu sgiliau gweithwyr ar draws De-orllewin Cymru drwy Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith, sy’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Bydd prosiect GWLAD – sef Tyfu Gweithluoedd drwy Ddysgu a Datblygu -  yn darparu rhaglenni dysgu seiliedig ar waith achrededig i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus mwy na 550 o weithwyr o dros 100 o fusnesau y rhanbarth.  Caiff gweithwyr y cyfle i wella'u sgiliau a'u cynhyrchiant mewn amrywiaeth o feysydd busnes a chyflawni cymwysterau addysg uwch mewn ymarfer proffesiynol.  Bydd y prosiect hefyd yn gweithio gyda busnesau i godi lefel sgiliau staff ac i gyflwyno strategaethau a fydd yn cael eu datblygu drwy rhaglenni dysgu penodol. 

Daeth cynrychiolwyr o dros 150 o fusnesau o ranbarth De-orllewin Cymru at ei gilydd ar gyfer y lansiad i ddysgu mwy am y prosiect ac i wrando ar siaradwyr ysbrydoledig. Cafwyd trosolwg o'r prosiect yn ystod y digwyddiad ynghyd â gwybodaeth bellach ar sut y gall y prosiect helpu busnesau i dyfu eu gweithluoedd ar draws y rhanbarth.

Roedd y prif siaradwyr yn cynnwys Rachael Flanagan, cyfarwyddwraig a sylfaenydd Gwasanaethau Glanhau Mrs Buckét.  Dechreuodd Rachael ei chwmni yn 18 oed a bellach,  mae’n cyflogi dros 300 o aelodau o staff. Siaradodd Rachael am bwysigrwydd hunan-gred ac hunan-ddatblygiad, a sut y mae angen i fusnesau i fuddsoddi yn eu staff yn ogystal â chynnig cymhellion cryf i helpu staff i ddatblygu.

Fe wnaeth Paula Lewis a Aldo Picek o Fieldbay Ltd - grŵp o gartrefi gofal sy'n darparu cymorth i bobl sydd ag anghenion cymhleth – hefyd roi cyflwyniad oedd yn cynnwys gwybodaeth am y math o raglenni y mae’r cwmni eisoes wedi gweithredu gydag Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith y Brifysgol. Mae Fieldbay wedi gweithio gyda'r Brifysgol ers nifer o flynyddoedd ac yn ymfalchïo yn y ffordd y maen nhw’n arloesi wrth ddatblygu staff y cwmni.

"Rydym yn helpu i redeg, cyflwyno a gwerthuso cyrsiau," meddai Aldo Picek, Rheolwr Hyfforddi yn Fieldbay. "Rydym yn gweithio'n agos gyda'r Brifysgol i greu cyrsiau pwrpasol, rhyngweithiol sy'n berthnasol i’n staff wrth iddynt ddefnyddio yr hyn y maen nhw’n dysgu o fewn y gweithle."

Dywed yr Athro Liz Wilson, Pennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Roeddwn yn falch iawn o weld cymaint o gyflogwyr ac arweinwyr busnes o bob rhan o Dde-orllewin Cymru yn lansiad ddoe.

Mae prosiect GWLAD yn un cyffrous ac arloesol a fydd yn caniatáu i'r Brifysgol wneud gwahaniaeth sylweddol i'r gweithlu ar draws De-orllewin Cymru, gan gynnig cyrsiau yn y gweithle  sydd wedi’u teilwra ar eu cyfer gan gwrdd ag anghenion cyflogwyr y rhanbarth."

Mae GWLAD yn brosiect tair blynedd a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (swm o £2.4m) drwy Lywodraeth Cymru, yn ogystal â chyfraniad o’r sector preifat a buddsoddiad gan y Brifysgol.

Bydd y prosiect newydd hwn yn caniatáu I’r Brifysgol weithio gydag ystod o ddiwydiannau gan ychwanegu gwerth I’w busnesau drwy ddatblygu rhaglenni addysg uwch hyblyg, ymatebol ac achrededig a fydd yn gwella lefelau sgiliau, tyfu'r economi wybodaeth a chynyddu lefelau cynhyrchiant trwy'r ardal

Gall gyflogwyr y De-orllewin (Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot) fynegi eu diddordeb yn y prosiect Tyfu Gweithluoedd drwy Ddysgu a Datblygu (GWLAD) trwy gysylltu â Dylan Williams-Evans ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar 01267 225169 neu dylan.williams-evans@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

  1. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies: sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476