Lansio Academi Sinoleg rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Sefydliad Amlddiwylliannol Chin Kung


19.07.2016

Yr wythnos hon mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Chin Kung wedi lansio Cyd-Academi Sinoleg lle datblygir ystod o raglenni ôl-raddedig a digwyddiadau diwylliannol ar gampws y Brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan.

Roedd y lansio yn rhan o’r Symposiwm Rhyng-ffydd Rhyngwladol cyntaf er Cytgord a Heddwch yn y Byd, pan lofnododd yr Is-Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes, DL, a’r Hybarch Feistr Chin Kung gytundeb i sefydlu Academi Sinoleg (astudiaeth o’r hen Tsieina drwy hen grefyddau, testunau, iaith a hanes Tsieina). Byd yr Academi, a'i chenhadaeth o "agor y llwybr i heddwch", hefyd yn cynnig ysgoloriaethau ôl-raddedig ar gyfer astudio rhaglenni gradd Meistr mewn Bwdhaeth, Conffiwsiaeth, Daoiaeth, a Sinoleg a bydd yn trefnu nifer o gynadleddau rhyngwladol blynyddol ar y thema “Un Ddynoliaeth, Nifer o Grefyddau”.

Yn ogystal, llofnododd yr Athro Hughes a’r Hybarch Feistr ddatganiad er Cytgord a Heddwch y Byd sy'n datgan:

1. Credwn yn 'sancteiddrwydd' y byd ac yn yr ymdrechion i fynd ati i’w stiwardio er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy.

2. Rydym yn gwerthfawrogi'r ymdeimlad o’r 'cysegredig' ym mhopeth o’n cwmpas.

3. Rydym yn cymeradwyo prydferthwch 'sancteiddrwydd'.

4. Credwn yng nghlymau cyffredin 'ffydd'.

5. Rydym yn gwerthfawrogi doethineb gyffredin y galon sy'n ein tynnu ni at ein gilydd mewn ysbryd o oddefgarwch, dealltwriaeth a maddeuant.

6. Rydym yn parchu integredd traddodiadau ffydd

7. Rydym yn uno i hyrwyddo diwylliannau cynaliadwy heddwch a chyfiawnder

8. Rydym yn parchu gwerthoedd cyffredin sy'n sôn am ddoethineb, didwylledd a thosturi oesol.

9. Credwn mewn hyrwyddo uniondeb pob traddodiad a dathlu amrywiaeth ddiwylliannol ac ysbrydol.

10. Credwn mewn gwerth deialog agored, gynhwysol sy'n meithrin cytgord a heddwch byd-eang.

Meddai’r Athro Medwin Hughes: "Mae’r datganiad cytgord a heddwch yn ddatganiad grymus o fwriad sy'n selio’r berthynas rhwng Sefydliad Addysgol Aml-ddiwylliannol Chin Kung a’r Brifysgol ac mae’n cyd-fynd yn llwyr ag athroniaeth ein Noddwr Brenhinol, Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Mae’r datganiad yn egluro amcanion y Cytundeb Strategol yr ydym wedi ei lofnodi gyda’r Sefydliad sy’n seiliedig iawn ar draddodiad campws Llambed y Brifysgol yn ganolfan aml-ffydd ac aml-ddiwylliannol, wedi ei gwreiddio yng Nghymru  ond sy’n edrych allan ar draws y byd". Ychwanegodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor. "Rydym yn ddiolchgar iawn i’r Hybarch Feistr am ei haelioni wrth ein galluogi ni i ddatblygu gwaith academaidd y Brifysgol yn y modd hwn.”

Medai’r Hybarch Feistr Chin Kung: "Mae heddiw yn gyfle amheuthun i ddod ynghyd yma yn Llanbedr Pont Steffan. Ond pam rydym ni yma? Llynedd, cefais gyfle i gyfarfod â’r Is-Ganghellor a sôn am warchod pedwar gwareiddiad hynafol y byd. Mae gwareiddiad Tsieina ar ddarfod amdano os nad awn ni ati i’w ddiogelu. Mae’r gwareiddiad hynafol hwn yn bodoli mewn pedair cyfrol gyflawn ac os na all neb eu deall byddan nhw’n ddi-fudd a  diwerth. Yr unig ffordd o’u cadw nhw yw hyfforddi athrawon a fydd yn gallu darllen y testunau hynafol hyn a diogelu eu doethineb Tsieineaidd.

"Mae Sinoleg yn dysgu gwir ddoethineb i ni; un a ffurfiwyd dros fil o flynyddoedd yn ôl, ond sy’n dal yn ddilys ym myd heddiw. Rydyn ni’n gwneud rhywbeth mawr iawn yma heddiw; rydyn ni’n cadw diwylliant a doethineb i’r byd cyfan, a bydd y byd cyfan ar ei ennill o addysgu cytgord a hapusrwydd.

"Trwy’r ddysgeidiaeth yn y testunau hyn gall pob un ohonom ni fyw bywydau hapus. Gallwn ni adeiladu cymdeithas sefydlog, gwledydd cryf a ffyniannus a heddwch rhwng yr holl wledydd.

"Mae Llanbedr Pont Steffan yn lle delfrydol – tref hyfryd sy’n fan arbennig ar gyfer astudio.”

Roedd lansio’r Academi Sinoleg yn rhan o amrywiaeth o weithgareddau sy'n dathlu’r bartneriaeth newydd rhwng y Brifysgol a Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Chin King. Dros yr wythnos , cynhaliodd y Sefydliad seremonïau, darlithoedd a seminarau dros ddeuddydd gan fynegi eu credoau a’u gwerthoedd penodol Bwdhaidd a Tsieineaidd. Roedd y digwyddiadau yn cynnwys y Seremoni Coffáu Cyndeidiau Fwdhaidd cyntaf i'w chynnal yng Nghymru.

Yn ystod seremoni raddio’r Brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan, cyflwynodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru Ddoethuriaeth er anrhydedd (Honoris Causa) i’r Hybarch Feistr.

Mae pencadlys Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Ching Kung yn Hong Kong. Fe’i sefydlwyd gan y Meistr Chin Kung, mynach Bwdhaidd a gredai yn y bôn fod pob crefydd yn rhannu elfen gynhwysol, gyffredin o werthoedd a rennir, sef goddefgarwch, tosturi a parch at farn a chredoau eraill. Mae'r gwerthoedd hyn yn ategu hanes hir yn Llanbedr Pont Steffan yn ganolfan fyd-eang ar gyfer astudiaethau aml-ffydd ac aml-ddiwylliannol, a byddant yn adeiladu ar ddarpariaeth bresennol y Gyfadran ym maes astudiaethau Tsieineaidd, astudio Gwareiddiadau’r Hen Fyd ac yn gartref i Athrofa Confucius gyntaf Cymru.

Gwybodaeth Bellach

Rhagor o wybodaeth: Eleri Beynon 07968249335