Lansio casgliad barddoniaeth diweddaraf myfyrwraig o’r Drindod Dewi Sant


31.05.2016

Cynhelir digwyddiad i lansio Gardening With Deer, casgliad barddoniaeth diweddaraf Kathy Miles, myfyrwraig MA Ysgrifennu Creadigol yn Y Drindod Dewi Sant ddydd Gwener 3 Mehefin yn Y Drindod Dewi Sant. Cinnamon Press fydd yn trefnu’r lansio.

Yn Gardening with Deer mae Kathy Miles yn parhau i synnu, difyrru ac aflonyddu. Gan gydblethu bywyd a chwedl, goleuni a thywyllwch, mae’r cerddi’n fywiog ac angerddol. Ceir iaith lefn, wedi ei rheoli’n hardd, ei saernïo’n gelfydd sy’n gwneud i’r delweddau atseinio ymhell ar ôl eu darllen.

Mae Kathy yn fardd, dramodydd ac yn awdur straeon byrion. Mae Kathy hefyd yn awdur straeon plant a monologau. Fe’i ganed yn Lerpwl a symudodd i Gymru yn 1972. Ar hyn o bryd mae’n astudio MA Ysgrifennu Creadigol yn Y Drindod Dewi Sant Llambed, a chyn hynny, bu’n gweithio’n llyfrgellydd yn y brifysgol.

Roedd hi’n un o aelodau-sefydlol Gweithdy Ysgrifenwyr Llambed ac mae ei gwaith wedi ei gyhoeddi mewn nifer o gylchgronau a chasgliadau. Bu ei barddoniaeth yn llwyddiannus mewn nifer o gystadlaethau o fri, gan gynnwys y Wobr Barddoniaeth Genedlaethol ac yn fwyaf diweddar enillodd Wobr Bridport.

Enillodd Kathy wobr enwog Bridport yn 2015 ar ôl cyrraedd y brig yn y categori barddoniaeth. Nod Gwobr Bridport yw annog egin awduron a hyrwyddo rhagoriaeth lenyddol trwy ei strwythur cystadleuaeth. Fe’i sefydlwyd gan Ganolfan Celfyddydau Bridport yn 1973 ac mae ei statws a’i bri wedi cynyddu’n gyson. Denodd y gystadleuaeth geisiadau o bob cwr o’r DU a thramor.

Meddai Kathy: “Gwobr Bridport yw un o’r gwobrau barddoniaeth uchaf eu bri yn y DU, ac rwy’n falch dros ben, ac yn synnu braidd, fy mod i wedi ei hennill. Rwy’n credu bod y ffaith fy mod i wedi gwneud hynny yn glod i'r dysgu ardderchog yn Adran Ysgrifennu Creadigol Y Drindod Dewi Sant.

“Yr MA Ysgrifennu Creadigol yn Y Drindod Dewi Sant yw un o’r pethau gorau a mwyaf pellgyrhaeddol eu heffaith i mi eu gwneud erioed. Mae’r addysgu wedi bod yn ardderchog, ac wedi dangos i mi sut i fireinio a saernïo fy ngwaith, gosod disgyblaeth ysgrifennu gadarn, a gweithio i ddyddiadau terfynol penodol. Rydw i hefyd wedi dysgu sut i ddefnyddio gwahanol ddulliau ysgrifennu gydag ystod o ffurfiau.

“Yn enwedig, mae Menna Elfyn a Samantha Wynne-Rhydderch wedi bod yn gaffaeliad wrth i mi olygu fy ngwaith trwy roi beirniadaeth adeiladol a sylwadau treiddgar. Unwaith y byddaf wedi cwblhau’r MA, rwy’n gobeithio gweithio yn amser llawn yn awdur, ac mae hyn wedi bod yn hwb i mi ddal ati, yn ogystal â’r sgiliau i wella fy ngwaith i safon cyhoeddi.”

Meddai Cyfarwyddwr Rhaglen Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sef y bardd o fri yr Athro Menna Elfyn:

“Pam nad ydw i’n synnu bod Kathy Miles wedi curo miloedd o feirdd o bob cwr o’r byd gyda Gwobr Bridport, un o’r gwobrau mwyaf cystadleuol yn y DU?  Mae ei barddoniaeth hi’n gyforiog o ddwyster a thynerwch. Mae eglurder ei llais a chynildeb ei hiaith y swyno’r darllenydd. Yn y bôn, daw ei llwyddiant yn fardd o’i gallu i ryfeddu at y byd mewn mwy na ‘gronyn tywod’.  Rydyn ni’n falch iddi ddewis astudio’r Radd Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol yn Y Drindod Dewi Sant er ei bod hi eisoes yn fardd cyhoeddedig ac yn gyn-lyfrgellydd yn Y Drindod Dewi Sant. Gobeithio bydd y llwyddiant hwn yn arwain at ragor a hefyd at gydnabyddiaeth ryngwladol – mae ei gwaith hi’n werth ei ddarllen.”

Mae rhaglenni MA mewn Ysgrifennu Creadigol wedi cael eu cynnig yn y Drindod Dewi Sant, Llambed er 1997 ac maent wedi denu myfyrwyr o ystod o gefndiroedd a phrofiadau – yn amrywio o raddedigion diweddar i fyfyrwyr aeddfed â phrofiad helaeth o fywyd. Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer ysgrifenwyr brwd sy’n dymuno creu darnau sylweddol o waith ac ehangu eu profiad yn ysgrifenwyr.

Nod cyffredinol y rhaglen yw rhoi i fyfyrwyr y gallu i fireinio eu sgiliau ysgrifennu a datblygu meysydd creadigol ar lefel uchel, tra bydd y manteision ymarferol a gynigir gan y cynllun yn galluogi myfyrwyr i ddilyn gyrfaoedd fel awduron proffesiynol, golygyddion a chyhoeddwyr yn ogystal â’r rolau hynny sy’n gofyn am feistrolaeth ardderchog ar iaith.

Mae ffocws ar y gallu i gyfathrebu’n glir drwy iaith fanwl yn paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o yrfaoedd, o hysbysebu sy’n seiliedig ar ysgrifennu neu newyddiaduraeth, i broffesiynau cysylltiedig megis cyhoeddi, cyhoeddusrwydd neu weinyddu’r celfyddydau.  Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu defnyddio'r wybodaeth a’r sgiliau a ddysgir ar y cyrsiau i ddysgu’r sgiliau hyn i eraill, boed hynny mewn ysgolion, colegau neu yn y gymuned.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk