Mae Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, wedi annerch Clwb Busnes Bae Abertawe


18.04.2016

Mae Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, DL, wedi annerch Clwb Busnes Bae Abertawe yn ei gyfarfod misol yn SA1, gan ddweud wrth yr aelodau y bydd Ardal Arloesi newydd y Brifysgol yng Nglannau Abertawe, SA1, a gostiodd £300 miliwn i’w datblygu, yn gymdogaeth gysylltiedig ac arloesol a fydd yn ysgogi twf economaidd.

Gan siarad yn y digwyddiad yn yr ystafell fwrdd, adeilad Technium 2, SA1, ddydd Iau, 14 Ebrill, meddai’r Athro Hughes y bydd Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn creu cymdogaeth lle gall y Brifysgol a’i phartneriaid weithio gyda diwydiant i elwa ar gyfleoedd a fydd nid yn unig o fudd i’r rhanbarth, ond hefyd yn darparu’r buddiannau hynny i weddill Cymru.

Meddai’r Athro Hughes: “Yng nghyd-destun Abertawe a Dinas-Ranbarth Bae Abertawe mae sicrhau’r cyfalaf a’r gwerth economaidd mwyaf posibl yn allweddol. Ac yn ganolog i hynny mae datblygu sgiliau, datblygu cyfleoedd twf uchel ar gyfer swyddi newydd, busnesau newydd neu wella busnesau cyfredol, a gwneud yn siŵr fod gennym y set sgiliau cywir yn ogystal â sgiliau lleol. Fy rôl fel is-ganghellor yw datblygu mentrau newydd, cyfleoedd newydd lle gallwn gadw’r twf hwnnw a datblygu’r gronfa dalent, ac mae hynny’n allweddol i ddatblygiad SA1.

“Mae SA1 eisoes yn gymdogaeth lwyddiannus iawn o fusnesau, sefydliadau ac unigolion sy’n byw ac yn gweithio yno. Y cysyniad wrth wraidd ardal arloesi SA1 yw datblygu model o gymdogaeth, lle gallwch gael eich hyfforddi, lle gallwch fyw, lle gallwch ddatblygu eich busnesau a sicrhau twf economaidd gyda’ch gilydd.

“Mae’r Ardal Arloesi a datblygiad y gymdogaeth hon yn ymwneud â chysylltu a dod â phobl at ei gilydd. Mae’n ymwneud â thrawsnewid addysg ac edrych ar addysg mewn ffordd newydd, gan wneud sgiliau yn ganolog i’r hyn a wnawn. Sicrhau ein bod yn datblygu’r sgiliau iawn ar gyfer busnesau lleol fel y gallwn greu a datblygu cyfalaf economaidd cryf ar gyfer y rhanbarth.

“Rydym yn frwd o blaid darparu’r profiad gorau posibl i fyfyrwyr, gan hybu amrywiol lwybrau i addysg trwy groesawu addysg bellach ac uwch yn ogystal â dysgu seiliedig ar waith a dysgu gydol oes.

Rydym yn falch tu hwnt ein bod yn creu prifysgol aml-gampws a fydd yn chwarae rôl bwysig yn natblygiad yr economi wybodaeth newydd, nid yn unig yn Abertawe ond yng Nghymru. Byddwn yn defnyddio ein rhwydweithiau cydweithredol a’n cysylltiadau strategol ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol i ysbrydoli dysgwyr, staff a phartneriaid i greu dyfodol dysgu newydd er budd pawb.”  

Hefyd yn bresennol yn y cyfarfod roedd y Pro Is-Ganghellor Cysylltiol a Chyfarwyddwr INSPIRE (Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau)  yn y Drindod Dewi Sant, Jane Davidson, a bu’r Athro Hughes yn annerch y cyfarfod yn yr un wythnos ag y cafodd cytundeb arloesol gwerth £6.5m i Gymru Gyfan ei gyhoeddi, a fydd yn creu hyfforddiant adeiladu i 1,100 o bobl y flwyddyn.

Bydd Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) a chonsortiwm dan arweiniad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn sefydlu Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) i gynnig cyfleusterau tra modern a hyfforddiant o safon fyd-eang ar gyfer unigolion a chwmnïau adeiladu.

Gyda’i phencadlys arfaethedig yn Ardal Arloesi Glannau Abertawe, bydd gan CWIC safleoedd hefyd mewn colegau ar draws Cymru, gan gynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, sy’n rhan o Grŵp y Drindod Dewi Sant, Coleg Cambria yng Ngogledd Cymru a Choleg y Cymoedd yn y De Ddwyrain.

Bydd cydweithrediad CITB a’r Brifysgol yn cynnig cyfleusterau ac arbenigedd i gwmnïau brofi cysyniadau newydd mewn hyfforddiant adeiladu. Bydd:

  • y cyntaf o’i fath ym Mhrydain i ddarparu ymchwil cymhwysol, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth trwy un bartneriaeth.
  • yn darparu cyfleusterau tra modern i alluogi myfyrwyr a busnesau i ddysgu technegau arfer gorau.
  • yn cynnig “parth adeiladu cyflym” i gychwyn systemau arloesol ar gyfer profion pwrpasol megis perfformiad strwythurol. 

Mae’r gwaith adeiladu i fod i ddechrau diwedd 2016 gyda chynlluniau i agor CWIC ym mis Medi 2018.

Yn rhan bwysig o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnau gan y Brifysgol yn Abertawe, mae’r Drindod Dewi Sant wedi caffael ardaloedd sylweddol o’r tir datblygu sy’n weddill yn ardal SA1 y Glannau.  Mae’r uwchgynllun yn cynnwys cynigion i ddatblygu cyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil cymhwysol yn ogystal â mannau cymdeithasol a hamdden ehangach.

Mae Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn ddatblygiad dinesig uchelgeisiol a fydd yn cyflwyno amgylchedd dysgu arloesol, cynhwysol ac ysbrydolgar newydd, gan gysylltu addysg ag arloesi a menter.  

Bydd yr Ardal yn rhoi cartref i wasanaethau myfyrwyr creiddiol, yn cynnwys cymorth myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr, ynghyd â llyfrgell a chyfleusterau chwaraeon a hamdden, ochr yn ochr ag amwynderau cymunedol a masnachol.

Bydd gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer y datblygiad hwn yn creu dechreuad newydd i SA1, wedi’i wreiddio yn nhreftadaeth y ddinas a’i yrru yn ei flaen gan arloesi.  Bydd hyn yn bosibl yn sgil cydweithio a phartneriaeth â chymunedau, busnesau a diwydiant lleol, staff a myfyrwyr y Brifysgol, yn ogystal â Llywodraeth Cymru a Dinas a Sir Abertawe.

Y nod yn y tymor hir yw creu Ardal Arloesi Glannau Abertawe a leolir mewn llecyn bywiog, modern ar y glannau â mynediad rhwydd i ganol y ddinas.

Ei phrif amcanion fydd: 

  • Ategu a gwella profiadau myfyrwyr  
  • Cyfrannu i hyfywedd a chynaliadwyedd parhaus y Brifysgol  
  • Symbylu buddsoddiad a manteision economaidd i Abertawe, Dinas-ranbarth  Bae Abertawe a thu hwnt    
  • Darparu cyfleoedd ar gyfer arallgyfeirio ffrydiau incwm wrth i’r Brifysgol gynyddu ei hymwneud â’r sector preifat  
  • Sefydlu presenoldeb sylweddol gan y Brifysgol yn ardal SA1 y Glannau erbyn 2018 

Nodyn i'r Golygydd

Rhagor o Wybodaeth: 

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk