Mae Noddwr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, yn cyflwyno pum Athro Ymarfer mewn Cytgord


22.07.2016

Mae Noddwr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, wedi cyflwyno pum Athro Ymarfer mewn Cytgord i unigolion uchel eu parch sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i gynaliadwyedd yn y DU.

Gwnaed David Cadman, Juliet Davenport, Peter Davies, Tony Juniper, a John Sauven yn Athrawon Ymarfer mewn Cytgord yn seremonïau graddio’r Brifysgol ar gampws Llambed.

Dyfernir y teitl ‘Athro Ymarfer' i unigolyn i’w h/anrhydeddu a’i ch/gydnabod, os yw wedi ennill bri academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant:“ Mae Ei Uchelder Brenhinol wedi llwyddo i lunio naratif sy'n galw arnom i ystyried ac adolygu natur "y byd digyswllt hwn" yn feirniadol.  Mae ei athroniaeth o osod Natur a Chytgord ynghanol ein dealltwriaeth wedi esgor ar ddadansoddiad cyffrous ar “argyfwng canfyddiad” byd-eang. Mae cytgord a chynaliadwyedd wrth wraidd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Mae angen i’n graddedigion ni allu beirniadu ac anelu at sicrhau rhagor o gytgord yn hyn o fyd.  Mae’r Brifysgol wedi datblygu sefydliad sy’n canolbwyntio ar gytgord; rydym yn sefydlu pum athro mewn cytgord heddiw ac yn lansio arddangosfa newydd sy’n cynnwys detholiadau o areithiau ac erthyglau ysbrydoledig Tywysog Cymru,” meddai.

Meddai'r Pro Is-Ganghellor Cysylltiol a Chyfarwyddwr INSPIRE yn Y Drindod Dewi Sant, Dr Jane Davidson: “Mae Athrawon Ymarfer Anrhydeddus yn ddatblygiad newydd i’r brifysgol, er mwyn gweithio gyda phartneriaid sydd ag arbenigedd penodol sy’n gysylltiedig â’n hamcanion strategol ond nad ydyn nhw’n dod trwy’r llwybr academaidd traddodiadol. Gyda’r rhain, gallwn ni ehangu ein mynediad at ystod o sgiliau a ddiffinnir i gefnogi darpariaeth yn yr academi ac adeiladu’r enw da sydd gennym ac sy'n prysur wella yng nghyd-destun cyflogadwyedd, cynaliadwyedd ac addysg sy’n gysylltiedig â gwaith a hyfforddiant.”

Mae’r Athro David Cadman yn economegydd tir trefol ac awdur. Mae ganddo ddiddordeb yn y ffyrdd y mae iaith a gwerthoedd yn llunio ein bywydau ac wedi ymchwilio i’r themâu hyn trwy astudio chwedlau, dysgeidiaeth Bwdha, a thestunau cysegredig eraill, gan edrych ar sut y gallwn drigo’n ysgafnach ar y tir. Mae’n gyd-olygydd cyfrol y Tywysog,  Speeches and Articles, 1968 – 2012, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru.

Ar ôl cael ei wneud yn Athro Ymarfer mewn Cytgord, meddai’r Athro Cadman: "Roedd hi’n fraint fawr cael derbyn anrhydedd mor fawr ei bri a chysylltu fy ngwaith a’m syniadau â’r brifysgol.”

Juliet Davenport yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Good Energy, sef cwmni yn Chippenham a oedd yn un o'r cwmnïau cyntaf yn y DU i gynhyrchu a chyflenwi trydan 100% adnewyddadwy.  Roedd Good Energy yn un o sylfaenwyr y Gyfnewidfa Stoc Gymdeithasol ac mae wedi gosod y safon yn y farchnad ynni am gwmnïau cyfrifol o safbwynt moesegol a chymdeithasol.

Dywedodd yr Athro Davenport ei bod hi wrth ei bodd ac yn ei chyfrif hi'n fraint fawr cael ei gwneud yn Athro Ymarfer mewn Cytgord.

Penodwyd Peter Davies yn Gomisiynydd Cymru ac yn Is-Gadeirydd Comisiwn Datblygiad Cynaliadwy’r DU yn 2005. Fe’i penodwyd gan Lywodraeth Cymru yn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy cyntaf Cymru ym mis Ebrill 2011. Fe’i penodwyd yn gadeirydd annibynnol Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn 2011.

Meddai’r Athro Davies: “Mae’n anrhydedd anhygoel cael fy ngwneud yn Athro Ymarfer mewn Cytgord. Rwy’n edmygu gwaith y brifysgol hon yn fawr iawn ac yn falch dros ben o gael chwarae rhan ategol yn ei datblygiad.”

John Sauven yw Cyfarwyddwr Gweithredol Greenpeace UK.  Cydlynodd yr ymgyrch ryngwladol i sicrhau moratoriwm ar ddifrodi pellach ar yr Amason gan gynhyrchwyr soia.  Hon oedd un o ymgyrchoedd mwyaf llwyddiannus Greenpeace i amddiffyn ardaloedd mawr o goedwigoedd glaw cyflawn olaf y byd, gan ddarparu mesurau i ddiogelu’r hinsawdd a bioamrywiaeth.

Meddai’r Athro Sauven: “Dyma’r tro cyntaf i mi ymweld â’r brifysgol ac mae egni'r staff a’r myfyrwyr wedi bod yn syfrdanol. Rydyn ni am gydweithio i sianelu’r holl egni hwn a’i gysylltu â’r syniadau a’r dysgu yma i greu cymdeithas fwy cytûn, heddychlon, llewyrchus a mwy cynaliadwy. Gobeithio y bydd ein cyfraniad ni yn hyn o beth yn ein helpu ni i gyrraedd y nod yn y pen draw.”

Mae Tony Juniper yn gynghorydd annibynnol ar gynaliadwyedd a’r amgylchedd, gan gynnwys fel Cynghorydd Arbennig gydag Uned Cynaliadwyedd Ryngwladol Tywysog Cymru,  Cymrawd gyda’r Athrofa ar gyfer Arweinyddiaeth mewn Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Caergrawnt ac yn gyd-sylfaenydd y grŵp ymgynghori ar gynaliadwyedd, Robertsbridge.

Ar cael ei wneud yn Athro Ymarfer, meddai Tony Juniper: “Mae’n wych bod y syniad o Gytgord yn cael ei roi ynghanol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rwy’n gobeithio y gall y syniadau grymus helpu to newydd o feddylwyr a gwneuthurwyr i wneud y byd yn lle gwell.”

Penodwyd yr Athrawon cwta diwrnod ar ôl i’r pum Athro Ymarfer mewn Ymarfer gymryd rhan mewn diwrnod o ddadlau a thrafod am yr amgylchedd, a sut y gallwn fyw mewn gwell cytgord â’r ddaear.

O dan yr enw, ‘Byw ar y Ddaear: Pennu Trywydd at Gytgord,’ fe’i harweiniwyd gan yr awdur o Grynwr David Cadman a chan y prif amgylcheddwyr John Sauven a Tony Juniper. Daeth Juliet Davenport a Dr Jane Davidson, Cyfarwyddwr INSPIRE a Phro Is-Ganghellor Cysylltiol yn y Drindod Dewi Sant ac enillydd Gwobr Gŵn Gwyrdd, Dr Luci Attala, i ymuno â nhw.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Narlithfa Tucker ar gampws Llambed Y Drindod Dewi Sant, ddydd Iau, 7 Gorffennaf. Fe’i trefnwyd gan Dr Nick Crampion o Ganolfan Sophia ar gyfer Cosmoleg mewn Diwylliant a’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE), Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mewn partneriaeth â Choleg Shumacher.