Marlene a’i chriw yn rhoi cynnig ar Hanner Marathon Caerdydd ar 2 Hydref


04.08.2016

Wedi clywed am Marlene’s Marvels yn Y Drindod Dewi Sant? Maen nhw’n mynd i roi cynnig ar ras 13 milltir ac yn cael eu hyfforddi gan un o fawrion rygbi Cymru, Gareth Thomas, yn rhan o'i raglen deledu newydd, Alfie’s Angels.

Marlene Marvells

Bydd Louise Harris, Melanie Lawlor-Fellowes, Helen Thomas, Marlene Tobias a Mel Thomas ymhlith y rhedwyr y eu cynnydd yn cael ei olrhain mewn cyfres deledu newydd y cyn-seren chwaraeon, Gareth Thomas: Race For Your Life.

Byddan nhw’n ymuno â 100 o redwyr sydd wedi cael yr enw  Alfie’s Angels ac a fydd yn mentro ar hanner marathon Caerdydd ar 2 Hydref. Ddydd Sadwrn diwethaf dyma nhw’n cyfarfod â’u mentoriaid, Gareth Thomas a chyn-bencampwr Gemau'r Gymanwlad, James Thie.

Meddai Louise Harris, sy’n Brif Swyddog Gweinyddol Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg Y Drindod Dewi Sant: "Roedd hi’n sesiwn arbennig, cawsom ni gyfarfod ag Alfie a Jamie Thie, Eloise y maethegydd a Hannah E Phillips, awdur No Run Intended. Dyma ni’n mynd i redeg i gael ychydig o ymarfer. Roedd hyn yn sbort ac yn ysbrydoliaeth a phob Angel yn cael cymeradwyaeth yr Angylion eraill yn ogystal ag Alfie a’i dîm wrth iddyn nhw groesi’r llinell orffen.

“Wythnos o’r cwrs hyfforddi  12 wythnos sydd wedi mynd ac mae pawb eisoes yn dod yn eu blaen yn dda. Codais i hyd yn oed am 5.20 y bore heddiw  i wneud 3.2 milltir cyn gwaith – rwy'n fenyw newydd! Mae Marlene’s Marvels yn barod am yr her  ac fe fyddwn ni’n cwblhau hanner Marathon Caerdydd ar 2 Hydref. Rydyn ni’n bwriadu codi arian ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru. "

Meddai Marlene Tobias o’r Drindod Dewi Sant: "Rydw i wedi meddwl am redeg hanner  marathon erioed, ond heb wneud unrhyw beth yn ei gylch. Dydw i ddim wedi rhedeg milltir yn fy myw, heb sôn am 13 milltir! Gwelais i’r hysbyseb am Alfie’s Angels a holi’r merched a oedd diddordeb gyda nhw. Oedd yn wir, felly anfonais i’r fideo a llwyddo i gael lle. Mae angen ymrwymiad i baratoi ar gyfer hanner marathon, ond rydyn ni’n gwbl ymroddedig, yn frwd ac yn mynd i fynd amdani. Bydd hefyd yn gamp bersonol iawn i Mel Thomas (fy chwaer) a minnau allu codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru.

 "Cawsom ni fore gwych gydag Alfie a'r lleill yn y digwyddiad lansio ddydd Sadwrn diwethaf, ac roedd hi’n braf cael cwrdd â’r holl Angylion eraill a fydd yn cymryd rhan. Rwy’n credu mai’r peth pwysig i'w gofio yw nad ras yw hon, ond ymgais i groesi'r llinell derfyn, ni waeth pa mor hir mae hynny’n ei gymryd. Rwy’n edrych ymlaen!"

Ar ôl tair rhaglen hyfforddi 12 wythnos bwrpasol ar wahân ar gyfer y 100 o redwyr a fydd yn cymryd rhan yn yr hanner marathon, roedd Gareth Thomas a James Thie yn awyddus i siarad â’r grŵp i’w hysgogi ac ateb eu cwestiynau.

Meddai Gareth Thomas: "Mae bywydau llawer o'r menywod hyn yn brysur dros ben, fel unrhyw ddyn neu fenyw, ac rydyn ni wedi cymryd i ystyriaeth eu holl ymrwymiadau mewn bywyd."

Gareth, y chwaraewr Undeb Rygbi cyntaf i ennill 100 o gapiau dros Gymru, yw Capten y Tîm, ac ef fydd yn ysbrydoli, annog a chefnogi’r menywod drwy ymarferion hyfforddi a'r cyfundrefnau iechyd.

Mae Angylion Alfie lefelau yn amrywio o ran lefelau ffitrwydd ac yn wynebu nifer o nodau anodd ar eu taith i ddydd y ras. Y cam cyntaf yw dysgu sut i wneud hyfforddi yn rhan o’u bywydau sydd eisoes yn ddigon prysur, ond bydd Gareth wrth law, i’w mentora drwy'r uchelfannau a’r isafbwyntiau, anafiadau a buddugoliaethau.

Ychwanegodd Gareth Thomas: "Nid ar chwarae bach mae rhedeg hanner marathon.  Bydd amseroedd anodd, yn enwedig o gofio sefyllfa'r rhan fwyaf o'r menywod hyn i ddechrau, a hwythau heb redeg y pellter hwn erioed o’r blaen. Dwi am eu helpu nhw oherwydd fy mod i’n gwybod pa mor bwysig yw ffitrwydd.  Mae hwn yn un digwyddiad a allai o bosibl newid eu bywydau, ac rwy’n i chyfrif hi’n fraint fawr cael bod yn rhan o  hynny.

"Dwi hefyd yn credu  y gallai gael effaith enfawr ar eraill. Bydd rhai’n gwylio mewn cadair a fydd yn meddwl, gallai honno fod yn fi, gallwn innau wneud beth mae’r rhain yn ei wneud am mai pobl gyffredin yw’r rhain sy’n gwneud pethau hollol anghyffredin.

"Roedd llawer yn gweithio sifftiau neu nosweithiau, gyda theulu, felly dyma ni’n pennu eu targedau yn unol â hynny. Rydyn ni am i bobl go iawn, bob dydd wylio a meddwl 'Os gallan nhw wneud hynny does bosib na alla i. Mewn rygbi rydych chi’n ysbrydoli plant ifanc sydd am fod yn debyg i chi a gadael gwaddol da ar eich ôl chi. Fel arfer, dyw pobl ddim yn credu bod ganddyn nhw’r pŵer hwnnw, ond dyna’n union y mae’r rhedwyr hyn yn ei wneud drwy ddylanwadu ar bobl mewn ffordd gadarnhaol.

"Mae'r rhain yn bobl ryfeddol a byddan nhw’n teimlo eu bod nhw wedi cyflawni rhywbeth, a dyna rywbeth sy’n destun balchder mawr i mi."

A bron pob un o'r grŵp yn rhedeg pellter hir am y tro cyntaf, caiff eu hynt nhw ei sylw rhaglen ddogfen gan BBC Wales yn rhan o dymor Live Longer Wales BBC Wales sy'n dychwelyd i BBC Wales yn yr hydref, gyda'r nod o ysbrydoli Cymru i ddilyn ffordd iachach o fyw.