Myfyriwr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael ei wahodd i gwrdd â Tywysog William, Dug Caergrawnt


18.03.2016

Yn ddiweddar, fe wnaeth Leif Thobroe, myfyriwr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gwrdd â’r Tywysog William, Dug Caergrawnt mewn digwyddiad a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru yn Stadiwm y Principality.

Fe wnaeth Tywysog William – sydd yn ogystal â bod yn is-Noddwr brenhinol Undeb Rygbi Cymru hefyd yn Noddwr Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru - gynnal derbyniad ar gyfer 11 o chwaraewyr oedd wedi’u hanafu a'u teuluoedd cyn gêm Cymru yn erbyn Ffrainc y mis diwethaf.

Un o’r gwesteion oedd Leif Thobroe a wnaeth ddioddef anaf i’w asgwrn cefn yn ystod tacl flwyddyn yn ôl.  Ers y ddamwain, mae'r ymddiriedolaeth wedi bod yn ei gefnogi yn ariannol gan ei alluogi i astudio gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) yn Ysgol Fusnes Abertawe, rhan o’r Drindod Dewi Sant.

"Pan wnes i gwrdd â’r Tywysog William, fe wnaethon ni siarad am y cwrs MBA a gwaith yr Ymddiriedolaeth.  Roeddwn ychydig yn nerfus, ond pan ddaeth i eistedd gyda mi, roedd y sgwrs yn un anffurfiol iawn – roedd yn rhwydd iawn siarad ag ef ac roedd yn hael iawn â’i amser," meddai Leif, sydd wrth ei fodd gydag amryw o chwaraeon.  

Wedi'i sefydlu yn 1972, mae’r Ymddiriedolaeth elusennol hwn yn cefnogi chwaraewyr sydd wedi cael eu hanafu'n ddifrifol tra’n chwarae rygbi undeb yng Nghymru.

Yn ogystal â chynnig cefnogaeth ymarferol, mae’r ymddiriedolaeth hefyd yn darparu gofal bugeiliol a chyfleoedd cymdeithasol i gyn-chwaraewyr sydd wedi’u hanafu a'u teuluoedd - gan gynnwys cynnig cefnogaeth ariannol i Leif gan ei alluogi i astudio am radd Meistr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Fe wnes i golli defnydd o fy mraich dde yn dilyn anaf rygbi ym mis Chwefror 2015 a bellach rwy’n derbyn ffisiotherapi a sesiynau hydrotherapi wythnosol," meddai Leif.

"Ar ôl fy anaf, fe benderfynais gofrestru ar y MBA yn y Drindod Dewi Sant ac fe ddechreuais ar y cwrs mis Medi diwethaf. Mae'n wych - rwy wir yn mwynhau'r cwrs ac rwy’n weithgar iawn ym mhob agwedd o fywyd y Brifysgol gan gynnwys bod yn Lysgennad Myfyrwyr ar gyfer y Brifysgol a chynrychiolydd dosbarth ".

Mae aelodau o staff dysgu Ysgol Fusnes Abertawe yn falch iawn o Leif ac yn hynod galonogol wrth iddo astudio ar gyfer y cymhwyster uwch hwn sy’n uchel iawn ei barch.

"Fel rhywun sy’n mwynhau bob math o chwaraeon, mae Leif yn ceisio gwneud defnydd da o’r sgiliau hynny y mae wedi’u dysgu fel chwaraewr a hyfforddwr i ysgogi a helpu ei gyfoedion," meddai Jayne Williams, un o ddarlithwyr Leif.

"Mae’n berson hawdd i siarad gyda ac yn hael iawn gyda'i amser.  Mae e bob tro’n awyddus i weld beth y gall ei wneud i helpu'r bobl o'i gwmpas, boed hynny mewn sefyllfa ddysgu neu drwy sicrhau bod pawb yn cael eu cynnwys mewn digwyddiadau cymdeithasol. Mae’n berson sy’n mwynhau cael hwyl sydd bob tro’n gweld yr ochr ddoniol.  Mae Leif yn aelod poblogaidd iawn o'r grŵp MBA eleni," parha.

Mae'r MBA y mae Leif yn astudio yn Ysgol Fusnes Abertawe yn gymhwyster rheoli cyffredinol sy’n cael ei barchu’n rhyngwladol; sy'n gwella sgiliau a chymwyseddau rheolwyr profiadol, ond un sydd hefyd yn darparu platfform ar gyfer gyrfa rheoli ar gyfer graddedigion mwy diweddar.

Mae’r gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes yn helpu i wella potensial myfyrwyr i reoli ac arwain sefydliadau yn effeithiol drwy ddatblygu gallu, gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod eang o sgiliau, syniadau a damcaniaethau rheoli. Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd sy'n chwilio am gyfleoedd gyrfa ryngwladol drwy ddatblygu eu gallu rheolaethol.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies drwy sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476