Myfyriwr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ennill Gwobr Merêd


05.07.2016

Dan Rowbotham, myfyriwr sydd yn graddio heddiw (5.7.16) o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yw enillydd Gwobr Merêd eleni - gwobr genedlaethol sy’n cael ei dyfarnu’n flynyddol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Mae’r wobr er cof am y Dr Meredydd Evans ac yn cydnabod cyfraniad myfyriwr sydd yn aelod cyfredol o’r Coleg i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg, o fewn prifysgol ac yn ehangach.

Cafodd Dan Rowbotham o Langeitho ger Tregaron, ei ddewis uwchlaw myfyrwyr ar hyd a lled prifysgolion Cymru ac mae wrth ei fodd yn gweld ei gyfraniad i fywyd diwylliannol a chymdeithasol y Drindod Dewi Sant - ac yn wir, i ardal Caerfyrddin - yn cael ei ddathlu ar lefel genedlaethol.  Mae Dan newydd orffen ei gwrs gradd BA Perfformio a bydd ganndo reswm arall i ddathlu heddiw wrth iddo raddio o’r Brifysgol.

Yn ystod ei gyfnod yn astudio yn y Drindod Dewi Sant mae Dan wedi gweinyddu Aelwyd a Chôr y Drindod; cynrychioli’r myfyrwyr ar Bwyllgor Materion Cymraeg y Brifysgol; yn gweithredu fel Swyddog Materion Cymraeg Undeb y Myfyrwyr a threfnu gwersi Cymraeg ar gyfer ei gyd-fyfyrwyr. Mae hefyd wedi cydweithio’n agos gyda Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o fewn y Drindod Dewi Sant i drefnu Penwythnos y Glas yng Nghaerfyrddin a chyd-drefnu nifer o weithgareddau cymdeithasol cyfrwng Cymraeg o dan nawdd y Gangen.  

Yn ogystal, mae Dan wedi gweithio fel Llysgennad Cyfryngau Cymdeithasol i’r Drindod Dewi Sant yn hyrwyddo cyrsiau cyfrwng Cymraeg ac yn hybu ethos a bywyd Cymraeg y Brifysgol dra hefyd yn gwirfoddoli gydag Adran Ryngwladol y Brifysgol.

Er ei brysurdeb rhyfeddol o fewn y Brifysgol, llwyddodd hefyd i wneud ei farc yn allanol. Dan yw Llywydd yr Urdd yn genedlaethol yn ystod 2016; ef yw Cadeirydd Bwrdd Syr IfanC - bwrdd ieuenctid yr Urdd; y mae’n cyd-arwain Aelwyd Myrddin - clwb ieuenctid Cymraeg tref Caerfyrddin tra’i fod hefyd yn un o wirfoddolwyr amlycaf  Radio Beca.

"Rwy’ mor falch o dderbyn gwobr sydd mor anrhydeddus  - yn enwedig gan ei bod yn cael ei rhoi er cof am ddyn mor anhygoel ac unigryw â Merêd,” meddai Dan Rowbotham.

“Mae'r gydnabyddiaeth yma, a'r ffaith fod pobl wedi mynd ati i f'enwebu, yn golygu cymaint i mi. Hoffwn ddiolch i'r Drindod Dewi Sant am yr holl gyfleoedd rwy’ wedi derbyn yn ystod fy amser yn y Brifysgol ac i'r Urdd am roi'r cyfleoedd ychwanegol arbennig - ac i'r ddau sefydliad  am gredu ynddo’i!"

Meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Y Drindod Dewi Sant: “Wedi gweithio ar Gampws Caerfyrddin er 1992, o’r braidd y gallaf gofio ymwneud â myfyriwr a fu mor weithgar dros y Gymraeg a’i diwylliant â Dan Rowbotham. Mae’r ffaith iddo gael ei ethol yn Llywydd Undeb y Myfyrwyr gan fyfyrwyr campysau Llambed, Abertawe a Chaerfyrddin yn adrodd cyfrolau amdano.

“Mae Dan yn weledydd craff a lladmerydd huawdl ar ran ein diwylliant, myfyriwr gwerth ei halen y mae ei frwdfrydedd yn heintus, a chymeriad annwyl a chwbl ddiymhongar.   Edrychaf ymlaen yn eiddgar i gydweithio ag ef ym mis Medi yn ei rôl fel Llywydd Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant fel y gellid sicrhau bod y Gymraeg a’i diwylliant yn rhan greiddiol o brofiad holl fyfyrwyr y sefydliad beth bynnag fo’u cefndir,” atega.

Roedd y Dr Meredydd Evans yn gefnogwr brwd i’r Coleg ac yn Llywydd Cyfeillion y Coleg. Yn 2012 fe’i urddwyd yn Gymrawd Er Anrhydedd yng Nghynulliad Blynyddol cyntaf y Coleg yn Abertawe.