Myfyrwraig yn dychwelyd i fyd addysg gyda chymorth gan Y Drindod Dewi Sant


21.12.2016

Ar ôl cymryd seibiant o addysg ffurfiol, nid oedd Charlotte May yn siŵr os y byddai hi byth yn dychwelyd i addysg, ond ar ôl sylweddoli bod angen cymwysterau ffurfiol arni i gael ei swydd delfrydol, penderfynodd Charlotte i gymryd cam dewr a chofrestru ar gwrs ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod.

Ar ôl gadael yr ysgol, astudiodd Charlotte Gofal Plant yng Ngholeg Ceredigion ond yn anffodus, aeth yn sâl, ac ni lwyddodd i symud ymlaen i Brifysgol ar yr adeg hynny.

Bedair blynedd yn ddiweddarach, mae Charlotte bellach yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ac yn mwynhau'r her o astudio ar lefel gradd.

"Roedd astudio am radd yn rhywbeth ro’n i’n awyddus iawn i wneud, ond ni feddyliais y byddai’n byth yn bosibl," meddai Charlotte, sy’n wreiddiol o Gei Newydd yng Ngheredigion.

"Mae pawb yn Y Drindod Dewi Sant wedi bod mor hyfryd, rwy’n gwybod fy mod i wedi gwneud y penderfyniad iawn."

Ar ôl astudio yn y lle cyntaf yng Ngholeg Ceredigion - un o golegau Addysg Bellach Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant -  roedd Charlotte yn gymwys i wneud cais am fwrsari o £1000. Roedd yn llwyddiannus yn ei chais, a gyda hithau’n dod i ddiwedd ei thymor cyntaf yn y Brifysgol, mae Charlotte wedi derbyn ei rhandaliad cyntaf sydd wedi bod yn gefnogaeth ariannol sylweddol, gan helpu tuag at gostau llyfrau a deunyddiau astudio eraill.

Mae bwrsari dilyniant penodol gwerth £1000 ar gyfer myfyrwyr o Goleg Sir Gâr neu Goleg Ceredigion sy’n cofrestru ar gwrs israddedig llawn amser Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  ar gampws Caerfyrddin, Llambed neu Abertawe.

"Mae'r broses i wneud cais am fwrsari yn syml iawn ac fe wnes i lenwi’r ffurflen ar yr un pryd â gwneud fy nghais ffurfiol i'r Brifysgol. Nodais sut y byddai'r fwrsariaeth yn fy helpu ac roeddwn yn ddigon ffodus i dderbyn yr arian," atega Charlotte.

Yn fyfyrwraig aeddfed, nid oedd Charlotte yn siŵr sut y byddai hi'n setlo mewn i fywyd Prifysgol, ac er ei bod yn teimlo bod y tymor cyntaf wedi bod yn heriol, nid yw’n difaru gwneud y penderfyniad i ddychwelyd i’r byd addysg.

"Rwyf wedi ffeindio rhai elfennau’n anodd ac mae'r syniad o arholiad yn eithaf brawychus, ond mae'r tîm cymorth myfyrwyr a’r gefnogaeth dysgu sy’n cael ei darparu yn y Brifysgol wedi bod yn anhygoel. Ni allwn fod wedi gofyn am Brifysgol well. Roedd yn ddewis da i ddod yma ac rwy'n gwybod bod y profiad a’r cymhwyster yn mynd i wneud gwahaniaeth mawr i’m mywyd.

"Mae'r cwrs yn gofyn llawer ond rwy'n benderfynol o ddyfalbarhau. Ar ôl graddio, rwy’n awyddus i wneud rhywbeth a fydd yn helpu pobl ac rwy’n siŵr y bydd gradd mewn Seicoleg yn fy helpu i wireddu hynny," ychwanega Charlotte

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r bwrsarïau sydd ar gael i fyfyrwyr o Goleg Ceredigion a Choleg Sir Gâr ac i siarad am y cyfleoedd a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, cysylltwch â Delyth Lewis drwy e-bostio d.lewis@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk