Myfyrwyr BA Perfformio i gyflwyno 'I Love You, You’re Perfect, Now Change'


22.02.2016

Mae myfyrwyr BA Perfformio Canolfan Berfformio Cymru (CBC) yn cyflwyno'r ddrama ‘I Love You, You’re Perfect, Now Change’ ddydd Iau 25 Chwefror, 2016 yng Nghanolfan Chapter yng Nghaerdydd.

Mae ‘I Love You, You’re Perfect, Now Change’, yn gweld myfyrwyr BA Perfformio yn cyflwyno dathliad cerddorol o'r gêm caru, gan edrych ar y gwirioneddau a’r mythau sydd y tu ôl i benbleth gyfoes perthnasau.

Mae'r sioe yn  asesiad terfynol i fodiwl ar y cwrs, ‘Y Gair a’r Gerddoriaeth’, sy'n cyflwyno elfennau o ganu fel rhan o hyfforddiant actorion.

Comedi cerddorol yw ‘I Love You, You’re Perfect, Now Change’, gyda’r llyfr a’r geiriau gan Joe DiPietro a’r gerddoriaeth gan Jimmy Roberts. Mae'n un o'r sioeau cerdd hynny sydd wedi’i pherfformio ar Broadway ers amser maith.

Mae’r act gyntaf yn edrych ar y daith sy’n arwain o garwriaeth ac aros i garu a phriodas, tra bod yr ail act yn datgelu cyfres o boendodau a buddugoliaethau - o'r rhieni yng nghyfraith a babanod newydd anedig i deithiau teuluol yn y car ac arferion caru’r henoed!

Mae'r ddrama yn talu teyrnged i'r rhai sydd wedi caru a cholli, i'r rhai sydd wedi syrthio’n fflat yn wyneb rhamant ac i'r rhai sydd wedi meiddio gofyn ... "Felly, beth wyt ti’n ei wneud nos Sadwrn?"

Dywedodd Jemima Nicholas,  Bl.1 BA Perfformio: “Rydw i wir wedi mwynhau'r broses o gynhyrchu'r sioe ‘I Love You, You’re Perfect, Now Change’ gan ei fod wedi cynnig y cyfle i ni, fel myfyrwyr perfformio, i ddefnyddio'r holl sgiliau a thechnegau rydym ni wedi datblygu yn ein darlithoedd er mwyn creu darn o waith cyflawn a phroffesiynol.”

Dywedodd Lloyd Macey, Bl.1 BA Perfformio: “Mae'r broses ymarfer ' I Love You, You're Perfect, Now Change'  wedi bod yn un hwylus dros ben. Mae hyn yn ddiolch i gynnwys comedi'r holl ganeuon a'r sgript. Rwyf wedi dysgu sut i drosglwyddo elfen hiwmor fy nghymeriadau a chadw cysondeb rhwng y canu a'r actio. Fy her fwyaf yw i drosglwyddo dau gymeriad gwahanol gan obeithio diddanu'r gynulleidfa. Dwi'n disgwyl ymlaen yn fawr iawn i berfformio gyda fy nghyd-fyfyrwyr gan obeithio gweld Chapter dan ei sang.”

I brynu tocynnau ewch i: http://www.chapter.org/  

Ethos sylfaenol Canolfan Befformio Cymru (CBC) yw darparu techneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant , mae’r cwrs BA Perfformio, sydd ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer Medi 2016, yn gwrs blaengar ac arloesol a addysgir yn ddwys am gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a’r theatr. Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, nifer cyfungedig o lefydd sydd ar y cwrs.

Prif ffocws y cwrs yw datblygu’r llais a’r corf, ac o gwmpas y modylau hyn, ceir cyfle i ganolbwyntio ar feysydd megis crefft yr actor, dawns, actio ar gyfer ffilm a theledu, profiad gwaith a chyfnod yn astudio dramor. Mae’r cwrs yn un ymarferol tu hwnt gyda chyfleoedd cyson i berfformio ac arddangos cynnydd.  Cynigir hyfforddiant pwrpasol a fydd yn rhoi sylw neilltuol i gynnydd a datblygiad yr artist unigol drwy ganolbwyntio ar bedair agwedd, sef y Llais, y Corff, y Meddwl a Gyrfa.

Yn ystod y cwrs dwy flynedd rhoddir cyfleoedd i’r myfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau ynghyd â dealltwriaeth o’r diwydiant a fydd yn angenrheidiol iddynt eu meithrin er mwyn eu galluogi i weithio'n broffesiynol ac i fanteisio ar y galw cynyddol am berfformwyr medrus, hyblyg a dibynadwy sy'n gallu cyfuno actio a/neu ddawn gerddorol ar y lefel uchaf.

Am fwy o wybodaeth am CBC a’r cwrs BA Perfformio ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/cbc/

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a @Perfformio_PCDDS ar Twitter.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 012670225108 / 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk