Myfyrwyr o Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi yn dathlu llwyddiant yn Neuadd Brangwyn Abertawe


13.07.2016

Mae myfyrwyr o Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi yn dathlu eu llwyddiant yn Neuadd Brangwyn Abertawe.

Ed Thomas

Derbyniodd pump myfyriwr o Ysgol Gyfrifiadureg Gymhwysol y Brifysgol raddau Dosbarth Cyntaf ynghyd â Gwobr Cymdeithas Gyfrifiadureg Prydain (BCS).

Dywedodd yr Athro Ian Wells, Pennaeth yr Ysgol Gyfrifiadureg Gymhwysol “Mae’r ysgol yn falch iawn o gyhoeddi nifer sylweddol o raddau dosbarth cyntaf.  Mae wyth yn y pwnc Cyfrifiadureg a chwech yn y pwnc Peirianneg Trydanol, Electroneg a Chyfrifiadureg  a dau o’r rheiny ar lefel meistr.  Derbyniodd bump myfyriwr cyfrifiadureg wobr Cymdeithas Cyfrifiadureg Prydain sy’n golygu y byddant yn ennill statws ymarferydd proffesiynol Technoleg Gwybodaeth Siartredig (CITP) ac aelodaeth o CGP.  Mewn proffesiwn sydd yn draddodiadol yn brin o ferched mae hefyd yn werth nodi fod pedair myfyrwraig yn graddio heddi”.

Ychwanegodd: “Mae statws CITP yn adlewyrchu safon a gwaith caled ein myfyrwyr a bydd y statws yn cael eu gydnabod mewn rhestr swyddogol a fydd ar gael i gleientiaid a chyflogwyr ar wefan y BCS.”

Dywedodd yr Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg Fusnes, James Williams : “Mae ein myfyrwyr benywaidd wedi gweithion hynod o galed.  Maent yn haeddu llwyddiant.  Mae’n dangos eich bod yn gallu llwyddo wrth fod yn benderfynol er mwyn gwireddu eich breuddwydion”.

Dywedodd Nathan Munkley, a raddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadureg: “Mwynheais y tair blynedd yn enwedig yr ochr ymarferol a oedd yn cynnwys defnyddio’r labordai er mwyn cael gwell dealltwriaeth o sut mae pethau yn gweithio ac nid y theori yn unig.  Roedd yn darlithwyr yn arbennig o gefnogol – os oedd unrhyw broblem roedd bob amser modd siarad â nhw.  Dydy e ddim wedi suddo mewn mod i wedi cael dosbarth cyntaf.  Roedd fy nheulu yn arbennig blesed.  Dewisais i astudio yn y Brifysgol oherwydd roeddwn am astudio caledwedd a hon oedd yr unig Brifysgol i gynnig rhwydweithiau cyfrifiadureg. Y diwrnod ar ôl fy arholiad diwethaf cefais gyfweliad gyda chwmni Cefnogaeth TG ym Mhen y Bont, ac fe gefais wybod wythnos yn ddiweddarach mod i’n llwyddiannus ac ers hynny rwyf wedi bod yn gweithio yn y maes cyfrifiadureg”.

Graddiodd Reham Ismail Saeed Al-Shaibani gyda Gradd Dosbarth Cyntaf BSc Technoleg Gwybodaeth Fusnes,  Dywedodd: “Mwynheais bob dim yn y Brifysgol!  Roedd mor ddefnyddiol ar gyfer y dyfodol oherwydd ei fod yn canolbwyntio ar gyflogadwyedd.  Pan astudiais Busnes dysgais am sut i drefnu gwaith ac ro’n i wir wedi mwynhau astudio adnoddau dynol – meysydd megis sut i gadw staff wedi’u symbylu, gweithio’n hyblyg a sut mae gwahanol genedlaethau’n gallu dylanwadu ar ei gilydd. Rwy’n caru’r ffaith fod y cwrs yn cysylltu busnes a chyfrifiadureg. Galluogodd imi ddeall anghenion busnes ac atebion TG a chyfathrebu rhwng y ddau. Roedd bron fel cyfieithu rhwng dwy iaith.”

Mae’r Adran Electronig yn dathlu chwech gradd dosbarth cyntaf - dau ohonynt ar lefel meistr.  Derbyniodd Aidan Kiely o Abertawe, Radd Dosbarth Cyntaf mewn Systemau ac Electroneg (Peirianneg Amgylcheddol Gymhwysol) mewn cydweithredid gyda’r cwmni o Abertawe Power And Water.

Dywedodd: “Dechreuodd y cwrs fel Systemau Cyfrifiadureg ac Electroneg ond pan newidiais i’r MEng ar gyfer Peirianneg Amgylcheddol Gymhwysol y peth gorau oedd y pynciau newydd.  Wnes i fwynhau yr ochr yn ymwneud â thriniaeth o ddŵr ac rwy’n frwdfrydig dros y diwydiant.  Gydol y cwrs rwyf wedi cael nifer o ddarlithwyr arbennig ac mae’n rhaid dweud ni fyddwn yma heb gefnogaeth Dr Gary Jones yn yr Adran Electroneg.  Buodd yn gymorth anhygoel i mi a’r myfyrwyr eraill.”

Mae adran Foduro’r Brifysgol hefyd yn dathlu llwyddiant. Graddiodd Gavin Griffiths â gradd dosbarth cyntaf mewn Peirianneg Fodura.  Dywedodd Gavin ei fod wedi dewis y cwrs cwrs oherwydd ei fod yn berson ymarferol ac yn mwynhau chwaraeon modur felly roedd y cwrs yn berffaith.’

“Roedd gan bawb ar y cwrs yr un diddordebau ac roedd modd inni gyfuno ein hobiau a’u hastudiaethau.  Hefyd roedd cael car rasio go iawn i weithio arno fe yn fonws mawr.  . . “Roedd pob un o’r darlithwyr yn hawdd mynd atynt ac maent yn nabod pob un o’u myfyrwyr.  Mae hefyd ganddynt wybodaeth eang a phrofiad o’r diwydiant a oedd yn gymorth i’n astudiaethau . 

O fewn y maes Peirianneg enillodd Nick Tanner, BEng Peirianneg Fecanyddol, “Y Cymhwysiad Gorau o Ddylunio Peirianneg”.  Roedd Nick yn fyfyriwr Sylfaen a aeth ar ôl lleoliad gyda Oceaneering ac mae’n dechrau ar ei swydd fel Peiriannydd Gwneuthruo a Logisted yn fuan.  

Derbyniodd Rob Cornwell, myfyriwr Rhan-Amser, wobr am y prosiect gyda’r cymhwysiad masnachol gorau. 

Seiliodd Mike Hurst-Hughes, BEng Systemau Gwneuthro ei brosiect ar astudiaeth o’r diwydiant gwneud papur. 

Derbyniodd Elanor Alun BSc (Anrh) mewn Cadwraeth Amgylcheddol.  Yn ystod ei astudiaethau, fe wrifoddolodd Elanor fel warden Coedwigoedd Cymunedol Kilvey Community a bu’n intern Effaith Werdd gyda Undeb y Myfyrwyr.  Y mae wedi bod yn gweithio fel Rheolydd Cadwraeth yr RSPCA yng Nghanolfan Anifeiliaid  Llys Nini ers dechrau’r flwyddyn.

Dywedodd: “Y peth da am y cwrs Cadwraeth Amgylcheddol yw ei fod yn rhoi blas eang o’r holl bynciau gwahanol.  Yn fy achos i fe wnes i reolaeth cenefin sydd wedi bod yn amhrisiadwy o safbwynt ymarferol.  Rydych yn dysgu sgiliau ymarferol, sut i fonitro’r amgylchedd ac effaith amgylcheddol gweithgareddau a sut ydych chi’n cynnal arolwg o’r safle.  Mae’r holl ddarlithwyr yn gwybod pwy ydych chi ac os oes unrhyw broblemau gallwch fynd atynt ac fe wnawn nhw helpu cymaitn â phosib.   Y mae’n awyrgylch agos, cefnogol ac mae hynny’n golygu lot fawr”.