Myfyrwyr o’r Drindod Dewi Sant yn cael partneriaeth lwyddiannus ag It’s My Shout


29.11.2016

Cafodd myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyfle i weithio ar gyfres o ffilmiau byr o ganlyniad i bartneriaeth gyffrous ag It’s My Shout

A’r cwmni'n bod bellach ers 14 blynedd, mae It’s My Shout Productions Ltd yn arbenigo mewn cynhyrchu ffilmiau byr ar gyfer y teledu a’r sgrin i amrywiaeth eang o bartneriaid gan gynnwys BBC Cymru Wales, S4C, Cyngor Ffilm y DU a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Gyda chymorth y fenter, mae myfyrwyr o’r Gyfadran Celf a Dylunio a’r Ysgol Celfyddydau Perfformio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi chwarae rôl hanfodol wrth greu cyfres o ddramâu byr a rhaglenni dogfen sy’n cael eu darlledu ar hyn o bryd ar BBC Two Wales ac S4C.

Cafodd y ffilmiau arddangosiad cyntaf disglair carped coch mewn digwyddiad a gynhaliwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yr wythnos ddiwethaf. Yn rhan o'r digwyddiad, cynhaliwyd hefyd y seremoni wobrwyo flynyddol It’s My Shout lle’r roedd nifer o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant wedi eu henwebu. Aeth dau fyfyriwr - Omid Sohrabi a Nathan Launchbury-Jones –ymlaen i ennill eu categorïau priodol.

Enillodd Omid Sohrabi Abertawe, a oedd wedi ennill profiad gyda Doctor Who, wobr yr Hyfforddai Goleuo Gorau ar y noson. Disgrifiwyd Omid gan y tîm It’s My Shout yn  "gaffaeliad" yr haf hwn, wrth iddo weithio ar nifer o sesiynau ffilmio mewn gwahanol adrannau a golygu un o’r rhaglenni dogfen a fydd yn cael eu darlledu ar BBC One Wales.

It's My Shout 1

Cyhoeddwyd mai Nathan Launchbury-Jones, hefyd o Abertawe, oedd Hyfforddai Sain Gorau’r digwyddiad. Cymerodd Nathan ran mewn saith sesiwn ffilmio yn yr adran sain, gan wneud cysylltiadau gwych a dod yn fentor i hyfforddeion llai profiadol. Hefyd mae Nathan wedi cyfansoddi cân ar gyfer sgôr y ffilm Gymraeg Atal sydd wedi ei darlledu ar S4C.

Ar gyfer pob cynhyrchiad, gweithia It’s My Shout yn agos gyda chwmnïau eraill, cymdeithasau cymunedol, grwpiau drama, ysgolion cynradd yn ogystal â sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch, er mwyn dod o hyd i’r doniau newydd gorau yng Nghymru, darparu hyfforddiant ymarferol i bobl ifanc, gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant.

Ethos sylfaenol It’s My Shout yw ennyn diddordeb pobl ifanc mewn gweithgareddau creadigol a all ysbrydoli a chynyddu hyder yn ogystal ag addysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwaith camera, sain, lleoliadau, rhedwyr, cynorthwywyr cynhyrchu, animeiddio, cyfansoddi, actio, ein, golygu, gwallt a cholur, gwisgoedd a gosod dylunio.

"Mae It’s My Shout yn parhau i gynnig profiad unigryw yng Nghymru drwy ddarparu porth i'r diwydiant ffilm a theledu a chynhyrchu ffilmiau o safon ddigon uchel i’w darlledu ar y BBC ac ar S4C," meddai Ioan Hefin, actor a darlithydd Celfyddydau Perfformio yn Y Drindod Dewi Sant.

It's My Shout 2

"Mae hwn yn gyfle sy'n agored i bawb ac sy'n gyfle gwych i fyfyrwyr ennill profiad yn y diwydiant a chreu rhwydwaith posibl ar gyfer y dyfodol. Mae myfyrwyr o'r Brifysgol wedi elwa'n fawr o’r cyfleoedd a gynigiwyd yn rhan o  It’s My Shout. Pa ffordd well o ddechrau gyrfa bosibl yn y diwydiant na hyn?

"Mae hwn yn ddiwydiant sy'n newid yn barhaus - diwydiant sy'n perthyn i bobl ifanc – ac mae'n hanfodol bod sefydliadau addysgol yn parhau i gydweithio," ychwanega Ioan.

I’r fyfyrwraig Rhiannon Willis o Gaerfyrddin, roedd holl brofiad It's My Shout yn gyfle gwych ac aeth ymlaen i chwarae’r brif ran yn ffilm S4C, Mirain a'r Môr.

Bydd  It’s My Shout yn brofiad bythgofiadwy," meddai Rhiannon.

"Dechreuais i weithio gyda nhw drwy’r cyfle a gafodd ei gynnig i mi yn fyfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant. Fy swydd gyntaf fel cynorthwyydd cynhyrchu, cyn symud ymlaen i weithio yn gynorthwyydd castio. Actores ydw i, a doeddwn i erioed wedi disgwyl gwneud unrhyw beth o’r fath, ac roedd mwynhau’r profiad yn fonws mawr!

"Yn ystod yr haf fe greon ni naw ffilm fer, a minnau'n gynorthwyydd castio ar gyfer pob un o’r naw. Roeddwn i’n drydydd cyfarwyddwr cynorthwyol ar un ohonyn ohonyn nhw, ac yn rhedwr ar ddwy. Chwaraeais i hefyd y brif ran yn y ffilm  'Mirain a'r Môr' a gafodd ei darlledu ar S4C yr wythnos diwethaf. Heb It’s My Shout fyddwn i erioed wedi cael profiad o fywyd y tu ôl i’r camera. Ac ar ben hynny, roedd modd i mi gael profiad o fywyd o flaen y camera. Mae hwn yn brofiad bydda i’n ei drysori am byth, ac i’r Drindod Dewi Sant ac It’s My Shout mae’r diolch am hynny."

Darlledwyd y ffilm gyntaf sydd â myfyrwyr o’r Drindod Dewi Sant - Mirain a'r Môr -cynhyrchiad iaith Gymraeg darlledu ar S4C ar 21 Tachwedd ond caiff ei hailddarlledu ar BBC Two Wales ar 19 Rhagfyr am 23:00.

http://www.s4c.cymru/clic/e_level2.shtml… -

Darlledwyd yr ail ffilm – Tin Dancing Shoes – ar BBC Two Wales ar 22 Tachwedd

http://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/b06qh4sn… 

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk