Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael eu penodi fel llysgenhadon Coleg Cymraeg Cenedlaethol


11.01.2016

‌Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cael eu penodi fel llysgenhadon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

Bydd Heledd Roberts sy’n astudio BA Perfformio yng Nghanolfan Berfformio Cymru, Caerdydd, a Deian Thomas sydd hefyd yn astudio BA Perfformio ar gampws Caerfyrddin, yn dechrau ar eu gwaith fis yma ac yn gyfrifol am gwblhau gwahanol dasgau drwy’r flwyddyn.

Mae 14 llysgennad wedi’u penodi ar hyd a lled Cymru mewn saith prifysgol.

Prif rôl Heledd a Deian fydd ceisio dwyn perswâd ar ddisgyblion ysgol i ddilyn rhan o’u hastudiaethau prifysgol trwy’r Gymraeg a chyflwyno’r manteision a ddaw yn sgil hynny. Byddant yn cynrychioli’r Coleg Cymraeg mewn ymweliadau ysgolion, ffeiriau UCAS ac Eisteddfodau yn ogystal ag yn cofnodi eu profiadau mewn blog newydd sbon.

Dywedodd Heledd: “Mae'n fraint anhygoel gallu gweithio gyda'r Coleg Cymraeg i hybu’r iaith Gymraeg. Mae fy Nghymreictod yn holl bwysig i mi ac mae iaith a diwylliant Cymru yn ganolog i’m bywyd. Dwi'n berson sy'n credu'n gryf yn y dyfyniad ‘Dechreuwch bob sgwrs yn y Gymraeg’ ac mae hyn wedi effeithio'n bositif ar nifer o brofiadau i mi. Yn bennaf, mae'n fraint i allu cydweithio gyda phobl ifanc sydd yr un mor frwdfrydig â mi dros yr iaith.

“Ar y foment, rwyf yn astudio cwrs BA Perfformio trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghanolfan Berfformio Cymru, Caerdydd, ac yn mwynhau pob eiliad. Mae astudio’r cwrs yn y Gymraeg wedi fy ngalluogi i fanteisio ar nifer o brofiadau, megis canu yn y Stadiwm Mileniwm, ymuno gyda chôr Waun Ddyfal a chanu ar y rhaglen 'Heno'.”

Gobaith Deian  yw lleddfu unrhyw bryderon sydd gan ddisgyblion am fentro i fyd addysg uwch cyfrwng Cymraeg:

“Peidiwch â phoeni, mae digon o gymorth ar gael yn y brifysgol ac mae fy Nghymraeg i’n gwella bob dydd. Yn ychwanegol, mae’r gymdeithas glos sy’n bodoli ar y campws a’r teimlad o fod yn rhan o un teulu mawr yn wych.”

Gellir dilyn blog llysgenhadon y Coleg Cymraeg yma, Llais y Llysgennad yw enw’r blog ac mae’n rhoi darlun o fywyd myfyriwr cyfrwng Cymraeg ar ffurf lluniau, fideos a llawer mwy.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267225108/ 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@uwtsd.ac.uk