Partneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a BBC Cymru


07.12.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a BBC Cymru wedi creu partneriaeth arloesol gan gynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr sy’n astudio gyda Chanolfan Berfformio Cymru ddatblygu eu profiadau yn y maes cynhyrchu teledu. 

Pobol y Cwm group

Fel rhan o’u hastudiaethau, mae myfyrwyr  BA Perfformio wedi derbyn hyfforddiant gyda’r Cynhyrchydd a’r Cyfarwyddwr hynod ddawnus, Terry Dyddgen-Jones, gan dreulio cyfnod yn ffilmio ar set cyfres ddrama boblogaidd BBC Cymru, Pobol y Cwm, yn stiwdios Porth y Rhath yng Nghaerdydd.   

Roedd y gwaith ymarferol hwn ar set Pobol y Cwm yn rhan o fodiwl Actio ar gyfer Ffilm a Theledu – modiwl sy’n cael ei ddysgu gan Terry Dyddgen-Jones - un o gynhyrchwyr a chyfarwyddwyr mwyaf profiadol y byd drama teledu ym Mhrydain sydd wedi gweithio ar gyfresi poblogaidd fel Coronation Street, Eastenders, Emmerdale a Hollyoaks.‌

“Dyma ddatblygiad gwych i Ganolfan Berfformio Cymru ac i’r Brifysgol,” meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. 

“Mae creu partneriaeth sy’n cynnig cymaint o brofiadau amrywiol yn y maes cynhyrchu teledu yn sicr o elwa’n myfyrwyr ni’n fawr.  Dyma enghraifft wych o gydweithio er lles dyfodol ein myfyrwyr, ac er lles y diwydiant, gan sicrhau bod gan ein graddedigion y sgiliau priodol i lwyddo yn y maes.” 

Yn ôl Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Perfformio ac Uwch Ddarlithydd y Diwydiannau Creadigol gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae’r profiadau y mae’r myfyrwyr wedi derbyn yn rhai amhrisiadwy.

“Mae cael eu trochi mewn sefyllfa broffesiynol am gyfnod yn rhoi seiliau cadarn iawn iddynt ar gyfer y dyfodol,” meddai.

“Fel rhan o’u hamser ar set Pobol y Cwm, fe gafodd pob un o’n myfyrwyr y cyfle i ymgymryd â gwahanol rôlau.  O gyfarwyddo i reoli’r llawr, ac o fod yn berson sain i actio, fe gafodd pawb gyfle i i brofi pob agwedd o greu cynhyrchiad llwyddiannus.”

Pobol y Cwm students 1    Pobol y Cwm students 2

Fel rhan o’r bartneriaeth fe wnaeth BBC Cymru rannu amser stiwdio gyda myfyrwyr cwrs BA Perfformio gan hefyd roi amser aelodau o staff profiadol Pobol y Cwm er mwyn hyfforddi’r myfyrwyr yn y gwahanol feysydd.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Llŷr Morus, Cynhyrchydd y Gyfres, Pobol y Cwm a hwylusodd y bartneriaeth hon ac i Terry Dyddgen-Jones sydd wedi cefnogi datblygiad y cwrs BA Perfformio o’r dechrau,” atega Eilir.

Meddai Llyr : "Mae gan Pobol y Cwm draddodiad cryf o feithrin talent dros gyfnod o ddeugain mlynedd ar y sgrîn. Roedd rôl cyntaf Ioan Gruffudd ar deledu ar set Pobol y Cwm ac yn ddiweddar gwelwyd yr actor ifanc James King sy'n chwarae rhan Chester Monk yn ymddangos mewn cyfres ddrama BBC One - Ordinary Lies. Ond mae yr un mor hanfodol i ddatblygu'r sawl sydd y tu ôl i'r camera gan gynnwys awduron a’r rhai sy'n gweithio yn yr adrannau golygyddol a chynhyrchu. Felly mae'r bartneriaeth hon yn un sy'n gweithio ar ddwy lefel, yn elwa'r diwydiannau creadigol yn ogystal â chefnogi pobl ifanc sydd mor angerddol am y gwaith."

Fe wnaeth Euros Llyr Morgan, un o fyfyrwyr y cwrs BA Perfformio yn sicr teimlo’i fod wedi elw o’r profiad.

“Roedd yn brofiad anhygoel -  nid yn unig i gael cydweithio gydag un o gyfarwyddwyr mwyaf blaenllaw y maes drama ac opera sebon yn y DU, ond hefyd i gael wythnos o ffilmio ar set mewn stiwdio broffesiynnol gyda'r BBC,” dywed Euros.

“Roedd yn brofiad a hanner ac y mae wedi gwir ehangu fy ngorwelion o ran y diwydiant! Dyma uchafbwynt y cwrs hyd yma.”

Pobol y Cwm clapper board

Fe ddechreuodd y cwrs gradd arloesol, BA Perfformio ‘nôl ym mis Medi 2015 ac mae’n cael ei ddysgu dros gyfnod o ddwy flynedd trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn Canolfan Berfformio Cymru.  Mae’r addysgu dwys yn digwydd yng Nghanolfan Gelfyddydau The Gate, Caerdydd, gyda chyfnodau o addysgu hefyd ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd fel perfformwyr proffesiynol gan roi pwyslais mawr ar yr ochr ymarferol, gyda llais, corff, meddwl a gyrfa’r perfformiwr yn allweddol i gynnwys y rhaglen. Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, noder mai hyn a hyn o lefydd a gynhigir o fewn y cwrs yn flynyddol.

“Ethos sylfaenol y radd BA Perfformio yw darparu techneg gadarn i fyfyrwyr, law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt,” parha Eilir.

“Mae’r radd yn un ymarferol ei natur gyda chyfleoedd cyson i fyfyrwyr berfformio ac arddangos eu cynnydd,” ychwanega.

“Y bwriad yw rhoi’r cyfleoedd gorau posib i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau ynghyd â dealltwriaeth o’r diwydiant a fydd yn angenrheidiol i fyfyrwyr eu meithrin er mwyn eu galluogi i weithio’n broffesiynol ar y lefel uchaf.  Mae’r bartneriaeth gyda BBC Cymru yn enghraifft ddelfrydol o’r ffordd yma o weithio” dywed Eilir.

Meddai Terry Dyddgen-Jones, tiwtor ar y cwrs ac un a fu’n allweddol wrth lunio cynnwys y rhaglen: “Dyma radd sydd â chyswllt uniongyrchol â’r diwydiant.  Ry’n ni, fel pobl sy’n gweithio yn y diwydiant, yn awchu i weithio gyda phobl ifanc dalentog ac yn awyddus i fwydo mewn i gynnwys y cwrs.

“Ry’n ni gyd yn dod i Gaerdydd yn aml yn rhinwedd ein swyddi ac o ganlyniad, rydym yn medru treulio amser gyda’r myfyrwyr yn cynnal dosbarthiadau meistr gyda nhw, yn eu mentora ac yn rhoi cyngor iddyn nhw,” atega’r cyfarwyddwr llwyddiannus.

“Ry’n ni’n grŵp o bobl broffesiynol sy’n cynrychioli traws-doriad o’r diwydiant sydd yn gweld yr angen am gwrs o’r math yma yng Nghymru.  Dyma gwrs sydd â fframwaith wedi’i siapio gan bobl sy’n gweithio yn y diwydiant nawr, a dyma - ynghyd â’r ffaith fod modd astudio am radd dros ddwy flynedd yn hytrach na thair - sy’n gwneud cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn wahanol.”

Mae’r grŵp o fyfyrwyr sydd eisoes yn astudio gyda Chanolfan Berfformio Cymru wrth eu bodd gyda’r cwrs ac yn trysori’r holl brofiadau gwerthfawr y maen nhw’n eu derbyn.

Yn ogystal â chael mewnbwn gan Terry Dyddgen-Jones bu nifer o enwau cyfarwydd eraill o’r diwydiannau creadigol hefyd yn allweddol wrth sefydlu’r cwrs, gan gynnwys Geraint Cynan (Cyfarwyddwr Cerdd a Chyfansoddwr), Catrin Darnell (Actores Sioeau Cerdd) a Lauren Phillips (Actores ac Arbenigwr Dawns) yn ogystal â Stifyn Parry (Cynhyrchydd, Cyfarwyddwr a Chyflwynydd), Elen Bowman (Cyfarwyddwraig), Aled Pedrick (Actor a Chyfarwyddwr) a Buddug Verona James (Arbenigwr Llais).

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cwrs gradd BA Perfformio cysylltwch ag Eilir Owen Griffiths drwy e-bostio e.griffiths@pcydds.ac.uk neu drwy ffonio 0300 323 1250.

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a @Perfformio_PCDDS ar Twitter.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476