Partneriaeth newydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn rhoi mynediad i fyfyrwyr i’r llawr masnachu mwyaf yn y DU y tu allan i Lundain


20.06.2016

Bydd partneriaeth gyffrous newydd rhwng Ysgol Busnes Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac OSTC yn rhoi mynediad i fyfyrwyr i’r llawr masnachu mwyaf yn y DU y tu allan i Lundain, a hynny yn Ardal SA1 Abertawe. 

Mae adeilad Technium 2 yn gartref i swyddfa OSTC yng Nghymru.  Cwmni perchnogol rhyngwladol yw OSTC sy’n arbenigo mewn masnachu nwyddau a deilliadau dyfodol ariannol ar gyfnewidfeydd mwyaf blaenllaw’r byd ac mae’r ffaith eu bod yn masnachu yn Abertawe yn herio'r cysyniad traddodiadol bod y diwydiant hwn wedi’i gyfyngu i’r rheini sydd yn y Ddinas.

Drwy’r bartneriaeth bydd graddedigion sy’n astudio rhaglen newydd y Drindod Dewi Sant, MSc Masnachu a Marchnadoedd Ariannol, o fis Medi (2016) yn cael cyfle unigryw i integreiddio’u hastudiaethau academaidd â hyfforddiant mewn swydd a fydd yn ddwys ac yn benodol i’r diwydiant.

Mae’r datblygiad diweddaraf hwn yng nghanol Ardal Arloesi Glannau Abertawe, sef prosiect £300 miliwn y Drindod Dewi Sant i greu cymuned ddysgu-ganolog i’r Brifysgol ac i’w phartneriaid academaidd, busnes a diwylliannol.

Datblygwyd y rhaglen newydd i ddiwallu gofynion y sector masnachu ariannol ac mae’n arwain at radd Meistr mewn Masnachu a Marchnadoedd Ariannol.  Hefyd bydd yn gam pellach tuag at sefydlu Cymru yn ganolfan sy’n datblygu ar gyfer yr is-sector tra arbenigol hwn, gan greu nifer sylweddol o swyddi medrus a fydd yn galluogi graddedigion i aros yng Nghymru i ddilyn eu gyrfaoedd ac yn denu’r talentau mwyaf disglair i Gymru.

Meddai Roger Maidment, Deon Busnes a Rheolaeth: “Mae’r Drindod Dewi Sant ac Ysgol Busnes Abertawe yn ymrwymedig i gyflogadwyedd ei graddedigion ac mae gweithio gydag OSTC wedi rhoi cyfle unigryw i ni gyd-greu rhaglen astudio ôl-raddedig sy’n integreiddio astudiaeth academaidd a chymhwysiad ymarferol yn gyfan gwbl o’r cychwyn cyntaf.  Mae hyfforddiant ystyrlon sy’n gysylltiedig â chyfleoedd gyrfa go iawn, a chael cyfle ar yr un pryd i ennill dyfarniad ôl-raddedig, yn fynegiant diriaethol o’r biblinell sgiliau yng nghanol Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn SA1.”

Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 1822 yn Goleg Dewi Sant, a hi yw’r sefydliad hynaf yng Nghymru a Lloegr i ddyfarnu graddau, ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt, ac mae Ysgol Busnes Abertawe wedi bod yng nghanol Abertawe er mwy na hanner canrif.

Yn ymrwymedig i ddatblygu graddedigion creadigol, medrus a chyflogadwy,  mae portffolio ôl-raddedig y Gyfadran yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau lefel uwch yn rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus a datblygu gyrfa.

Ychwanegodd Roger Maidment:  “Mae’n bwysig darparu cyfleoedd newydd ar gyfer ein myfyrwyr mewn byd sy’n newid yn gyflym ac mae’r cwrs newydd hwn yn gyfle gyrfa rhagorol i’r rheini sydd â diddordeb mewn marchnadoedd ariannol a masnachu.

“Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i fyfyrwyr â chefndir mewn unrhyw bwnc i hyfforddi i weithio yn y sector ariannol."

Mewn ychydig mwy na 15 mlynedd mae OSTC wedi dod yn un o gwmnïau masnachu mwyaf blaenllaw’r byd.  Heddiw mae ganddynt fwy na 450 o bobl mewn 14 swyddfa ar draws y byd yn cynnwys y DU, Gwlad Pwyl, Tsieina, Rwsia a Sbaen.  Mae eu llwyddiant yn canolbwyntio ar gyflogi a datblygu unigolion talentog o ystod eang o gefndiroedd academaidd a’u helpu i ddod yn fasnachwyr llwyddiannus iawn.

Mae llawr masnachu Abertawe yn rhoi mynediad i fasnachwyr a myfyrwyr MSc fel ei gilydd i gymysgedd eang o farchnadoedd nwyddau a deilliadau dyfodol ariannol ar gyfnewidfeydd mwyaf blaenllaw’r byd, yn ogystal ag i adnoddau cwmni rhyngwladol, gan sicrhau profiad dysgu heb ei ail.  A hwythau yn dal Dyfarniad Aur Buddsoddwyr mewn Pobl er 2012, mae OSTC yn ymfalchïo yn eu hamgylchedd cydweithredol, cefnogol a phroffesiynol.

Meddai Ryan Orton, Rheolwr Gyfarwyddwr OSTC Cymru:  “Drwy fuddsoddi mewn hyfforddi a datblygu ein graddedigion yn ogystal â chael mynediad i farchnadoedd newydd ac arloesi gyda thechnegau newydd, rydym ni wedi datblygu dull unigryw tuag at fasnachu sy’n wrth risg ac yn darparu canlyniadau cyson a chynaliadwy, ond sydd hefyd yn ein gwneud ni’n bartner i’r cyfnewidfeydd ac yn un o’u darparwyr allweddol ar gyfer hylifedd.”

“Mae ein llwyddiant wedi newid y cysyniad traddodiadol o leoli masnachwyr perchnogol yn Llundain a Chicago.  Mae OSTC yn darparu amgylchedd proffesiynol ar gyfer masnachwyr dawnus, gan ddarparu cyfle i gymryd rhan weithredol ar y marchnadoedd ariannol byd-eang.”

“Rydym ni’n chwilio am gyfleoedd newydd yn gyson ac mae’r cydweithio hwn gyda'r Drindod Dewi Sant yn cynnig cronfa newydd o ddarpar dalentau i ni, ac ar yr un pryd yn caniatáu i ni gefnogi prifysgol leol drwy ddarparu rhywbeth gwahanol ar gyfer eu myfyrwyr.”

Nodyn i'r Golygydd

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@pcydds.ac.uk