Penwythnos o weithgareddau diwylliannol ar gamwps Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed


28.06.2016

I hyrwyddo’r berthynas rhwng Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Chin Kung a Chyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio ar gampws Llambed Y Drindod Dewi Sant, bydd y Sefydliad yn cynnal seremonïau, darlithoedd a seminarau dros ddeuddydd a fydd yn mynegi eu credoau a’u gwerthoedd Bwdhaidd a Tsieineaidd penodol.

Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 2ail a dydd Sul, Gorffennaf 3ydd cynhelir penwythnos lawn ddigwyddiadau diwylliannol yn Neuadd y Celfyddydau ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed.

Yn ddiweddar, fe gyhoeddodd y Brifysgol ei bod wedi llofnodi cytundeb hanesyddol gyda Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Chin Kung, i ddatblygu ystod o raglenni ôl-raddedig ar gampws Llambed, i’w cyflwyno ar y cyd â Choleg Sinoleg newydd a Chyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio.

Sefydliad sydd wedi’i leoli yn Hong Kong yw hwn, ac a grëwyd gan y Meistr Chin Kung, mynach Bwdhaidd. Ei gred greiddiol yw bod pob crefydd yn rhannu elfen gyffredin o werthoedd, goddefgarwch, trugaredd a pharch at safbwyntiau a chredoau pobl eraill. Mae’r gwerthoedd hyn yn atgyfnerthu hanes hir Llambed yn ganolfan fyd-eang ar gyfer astudiaethau aml-ffydd ac amlddiwylliannol, a bydd yn adeiladu ar ddarpariaeth gyfredol y Gyfadran ym maes Astudiaethau Tsieineaidd, yr astudiaeth o Wareiddiadau’r Hen Fyd ac yn gartref i Athrofa Confucius gyntaf Cymru.

Diben y digwyddiad hwn yw dyfnhau’r berthynas â’r gymuned leol trwy arddangos dealltwriaeth Sefydliad Ching Fung o Fwdhaeth.  Gwahodda Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant chi i ddysgu am Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Chin Kung a’i werthoedd trwy wylio’r naill seremoni neu’r llall, neu’r ddwy. Mae croeso i bawb ar y naill ddiwrnod neu’r llall neu’r ddau.

Gorffennaf 2ail: Seremoni Weddi Dyheu Triphlyg

Yn ôl dealltwriaeth Bwdhaeth, nid yw taith bywyd yn dod i ben gyda marwolaeth. Defod buredigol yw’r Seremoni Weddi Dyheu Triphlyg sydd, drwy ymroddiad y rhinweddau a geir o lafarganu ysgrythurau cysegredig, cyffes a myfyrio y mynychwyr, caiff dioddefaint y meirw ei ryddhau. Mae’n buddio nid yn unig y meirw ond hefyd y bobl drwy gynyddu pwysigrwydd yr ardal gyfan.

Rhennir y Seremoni Weddi Dyheu Triphlyg yn adrannau fel a ganlyn:

 

 • Araith gan yr Hybarch Feistr 8.30 – 9.30yb
 • Ystyr y Seremoni Weddi Dyheu Driphlyg 9.30 – 9.45yb
 • Offrwm i’r Duwiau 9.00 – 11.30yb
 • Gweddi Dyheu Gyntaf: Puro’r Ysbrydoedd 13.00 – 15.00yp
 • Ail Weddi Dyheu: Rhyddhau Dioddefaint y Meirw 15.20 – 16.50yp
 • Trydedd Weddi Dyheu: Rhyddhau Dioddefaint y Meirw 17.10 – 19.10yp

 

Gorffennaf 3ydd: Seremoni Coffáu Cyndeidiau

Yn ôl diwylliant Tsieina, mae anrhydeddu a pharchu cyndeidiau (gan gynnwys eich rhieni) yn sylfaenol i fywyd pobl. Mae’r Seremoni Coffáu Cyndeidiau yn ddefod sy’n rhoi anrhydedd a pharch i wreiddiau a tharddiadau diwylliannau, crefyddau a chenhedloedd o safbwynt y Sefydliad.

Rhennir y Seremoni Coffáu Cyndeidiau yn ôl yr adrannau canlynol:

 • Ystyr y Gwasanaeth Coffáu Cyndeidiau gan Yr Athro Zhentao Nie 8.30 – 9.30yb
 • Rheoliadau Seremoni Coffáu Cyndeidiau 9.30 – 9.45yb
 • Sylwadau gan yr Hybarch Feistr Ching Kung 9.45 – 9.55yb
 • Ffordd Tseineaidd o gynnal Seremoni Coffáu Cyndeidiau 10.00 – 11.20yb
 • Cymun Bendigaid (Capel y Brifysgol, Y Parch Ddr Allan Barton 11..40 – 12.20yp
 • Ynglŷn â Swyddogaeth Addysg Foesol Crefyddau gan Yr Athro Yuli Liu 13.30 – 14.30yp
 • Y Ffydd Gristnogol a’n dealltwriaeth o’r Ewcharist:
 • Capel y Brifysgol, Y Parch Ddr Allan Barton 14.45 – 15.15yp
 • C y fl wyniad i’r Gyngerdd 15.30 – 15.50yp
 • Cyngerdd Tseiniaidd Glasurol 14.00 – 18.00yp

Os hoffech fynychu’r digwyddiadau hyn, gallwch neilltuo lle drwy ebostio facultyoffice@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

 1. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Sian-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476