Prifsygol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith i SA1 Glannau Abertawe


10.11.2016

Roedd yn bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates, i SA1 Glannau Abertawe heddiw i nodi cychwyn y gwaith adeiladu ar gyfer Cam 1 y datblygiad.  

Roedd yn bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates, i SA1 Glannau Abertawe heddiw i nodi cychwyn y gwaith adeiladu ar gyfer Cam 1 y datblygiad.  

Yn ystod ei ymweliad clywodd Ken Skates mai gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer SA1 Glannau Abertawe yw creu cymdogaeth â gweithgarwch academaidd yn greiddiol iddi er mwyn denu cwmnïau i gyd-leoli gyda’r Brifysgol a gallu manteisio ar wybodaeth, datblygu sgiliau, cefnogi cwmnïau presennol a denu buddsoddiad newydd i’r rhanbarth.   

Bydd y datblygiad arloesol yn cynnwys cyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil cymhwysol, ynghyd â mannau cymdeithasol a hamdden i’w defnyddio gan y Brifysgol a’r gymuned ehangach yng nghanol y ddinas.   

Bydd canolfannau menter newydd yn cael eu creu ynghyd â chynlluniau sbarduno â sgiliau lefel uchel, er mwyn meithrin busnesau newydd yn gysylltiedig â phortffolio’r Brifysgol, datblygu sgiliau busnesau cyfredol ymhellach a denu buddsoddiad newydd i’r ardal.

Yng Ngham 1 y datblygiad £300 miliwn bydd cyfleusterau newydd yn cael eu creu i’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, yn ogystal â chyfleusterau llyfrgell newydd.

Meddai’r Ysgrifennydd dros yr Economi:  “Rwyf i wrth fy modd i fod yma ar gyfer cychwyn y datblygiad cyffrous hwn sydd â’r potensial i drawsnewid y rhan hon o Abertawe.   Mae penderfyniad diwyro Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrth iddi fynd ati i ymgysylltu â’r gymuned fusnes a phobl leol er mwyn sicrhau bod buddion y datblygiad hwn yn cael eu teimlo ar draws y Ddinas, wedi gwneud argraff arbennig arnaf i.”

Meddai Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, Yr Athro Medwin Hughes, DL:  “Mae’n bleser mawr gennym ni groesawu Ysgrifennydd y Cabinet i nodi cychwyn ar y cam adeiladu yn SA1 Glannau Abertawe.    Mae’n gyffrous dros ben weld tystiolaeth ffisegol yr holl waith caled sydd wedi bod yn digwydd y tu ôl i’r llenni er mwyn cyrraedd y pwynt hwn.   Hoffwn i ddiolch i Lywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe am eu cefnogaeth nhw wrth alluogi’r Drindod Dewi Sant i wireddu’i gweledigaeth ar gyfer y lleoliad dethol hwn ar y glannau.    Dyma gam cyntaf buddsoddiad £300 miliwn ynghanol Abertawe.   Mae ein huchelgais ni ar gyfer SA1 Glannau Abertawe yn cysylltu’n uniongyrchol â’r blaenoriaethau strategol ar gyfer y ddinas a’r rhanbarth.   Fel Prifysgol ddinesig Abertawe, rydym ni’n gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu brand Abertawe.   Mae dinas gadarn yn hanfodol er mwyn sefydlu rhanbarth cadarn, a gan ein bod ni’n Brifysgol sydd â champysau ar draws de-orllewin Cymru, mae’r Drindod Dewi Sant mewn sefyllfa gref i ddarparu’r cysylltiadau sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod y buddion i’w gweld ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe.”

Dros y 5 mlynedd ddiwethaf, mae’r Drindod Dewi Sant wedi buddsoddi mwy na £100 miliwn o’i hadnoddau'i hun ynghanol Abertawe, er mwyn darparu cyfleoedd i bobl a chwmnïau lleol gael mynediad i ddatblygu sgiliau uchel mewn meysydd o flaenoriaeth allweddol i’r rhanbarth; ac i ddefnyddio'r sgiliau hynny er budd y rhanbarth.  Mae strategaeth y Brifysgol yn cysylltu â’r uchelgeisiau ar gyfer y rhanbarth drwy ddarparu’r system gymorth a’r biblinell sgiliau i gyflwyno effaith economaidd a fydd yn arwain yn y pen draw at swyddi.  

Mae SA1 Glannau Abertawe eisoes wedi creu cyfleoedd newydd i ddau fyfyriwr lleol o'r Drindod Dewi Sant, Zoe Morgan a Rhys Williams, a’r ddau ohonynt wedi cael eu cyflogi gan Kier i weithio ar SA1 Glannau Abertawe.  

Mae Zoe yn hanu o Lansawel ger Castell-nedd ac yn astudio ar gyfer BSc (Anrhydedd) mewn Mesur Meintiau. Cynigiwyd rôl iddi fel Syrfëwr Meintiau Cynorthwyol.  Bydd Zoe yn cael ei rhyddhau am ddiwrnodau tra bydd yn cwblhau ei blwyddyn olaf yn y Brifysgol. Mae Rhys Williams ar flwyddyn olaf BSc (Anrhydedd) mewn Rheoli Prosiectau ac Adeiladu ac fe’i cyflogwyd yn Ddylunydd/Cynllunydd Graddedig.  Bydd yntau hefyd yn cael ei ryddhau am ddiwrnodau nes iddo gwblhau ei flwyddyn olaf yn y Brifysgol.  

Meddai Jason Taylor, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Kier Construction: “Mae’n amser cyffrous i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac Abertawe. Mae gyrru’r pyst sylfaen dur olaf i mewn i’r ddaear yn arwydd bod y gwaith adeiladu wedi dechrau o ddifrif i ffurfio is-strwythur adeilad newydd y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg.  Bydd y cynllun ei hun yn creu cyfle i gyflogi 25 o bobl leol a 250 o wythnosau prentisiaeth. At hynny rydym ni wedi agor swyddfa newydd yn Abertawe wedi’i lleoli yn Technium 2 ar ‘stepen drws’ Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Mae’r tîm lleol sydd newydd ei ffurfio wedi’i leoli yn y swyddfa ac mae hefyd yn cynnwys dau fyfyriwr o’r Drindod Dewi Sant sydd wedi’u penodi i weithio ar y prosiect hwn a chael cyfle hirdymor gyda Kier. Rwy’n ymfalchïo’n fawr yn fy ngwreiddiau i yng Nghymru ac rwyf i wrth fy modd i weld cychwyn ar ddatblygiadau allweddol yn y ddinas ac o’i chwmpas, oherwydd bydd y rhain o fudd i’r economi leol ac yn darparu cyfleoedd gyrfa i bobl Abertawe a de Cymru nawr ac yn y dyfodol."

Mae’r Drindod Dewi Sant yn brifysgol ranbarthol â champysau ar draws de-orllewin Cymru drwy ein strwythur grŵp sector deuol, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn golegau cyfansoddol.  Mae’r Brifysgol mewn sefyllfa unigryw i gyflwyno dysgu cymhwysol o’r radd flaenaf fel continwwm o addysg bellach i mewn i addysg uwch.   Mae ‘creu ymdeimlad o le’ wrth wraidd yr hyn a wnawn yn y Drindod Dewi Sant; yn datblygu ein campysau’n ganolfannau effaith sy’n cysylltu’n ôl â’r ddinas arloesi, gan sicrhau ein bod yn ymateb i anghenion economaidd a dinesig ein cymunedau.   

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol y Wasg a Chysylltiadau â’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Symudol: 07496 385 597
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk