Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arwyddo Cytundeb gyda chanolfan Ymchwil ac Astudiaethau Islamaidd y Brenin Faisal, Saudi Arabia


18.03.2016

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o groesawu EUB y Tywysog Turki al Faisal i’w champws yn Llambed, ddydd Mercher, 16 Mawrth, 2016.

HRH Prince Turki

Yn ystod yr ymweliad arwyddodd Tywysog Turki, sy’n fab i’r diweddar Frenin Faisal o Saudi Arabia, ac yn Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Canolfan Ymchwil ac Astudiaethau Islamaidd y Brenin Faisal, Gytundeb gyda’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Brifysgol.

Bydd y Cytundeb yn gweld y ddau sefydliad yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu cysylltiadau academaidd ac ymchwil gan adeiladu ar feysydd diddordeb cyffredin ynghyd â hyrwyddo cyfoeth y diwylliant Islamaidd mewn modd cywir a gwybodus drwy ymchwil academaidd a rhaglenni allgyrsaidd yn y gymuned.  Bydd y sefydliadau yn archwilio ffyrdd y gallent ddefnyddio eu harbenigedd gwahanol a nodedig er mwyn ymgymryd â phrosiect ymchwil o’r enw Diwylliannau Gweledol Cymru:  Persbectif Islamaidd, a fydd yn ffocysu ar ddiwylliant Islamaidd Cymru mewn cyd-destun mynegiant diwylliant Islamaidd amrywiol y byd.  Cyfarwyddwyr y prosiect fydd Dr Abdulrahman Alzaagy a’r Athro Martin O’Kane.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, “Mae’r Brifysgol yn falch iawn o groesawu Ei Fawrhydi y Tywysog Twrki i gampws Llambed ac i arwyddo Cytundeb gyda Chanolfan Ymchwil ac Astudiaethau Islamaidd y Brenin Faisal”,

“Mae gan y Ganolfan enw da ar draws y byd am ei hymchwil a’i hastudiaethau academaidd sy’n lledaenu gwybodaeth, yn annog cyfranogiad ac yn hyrwyddo dealltwriaeth ddiwylliannol. Mae arbenigedd ac enw da hir sefydledig campws y Brifysgol yn Llambed, yn enwedig o ran y Dyniaethau a Diwinyddiaeth,  Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd, yn rhoi cyfleoedd gwych inni archwilio meysydd ar y cyd ar gyfer gwaith ymchwil a hefyd i ehangu hynny i ddisgyblaethau academaidd eraill sy’n dangos ein gwerthoedd cyffredin ac sy’n hyrwyddo cytgord diwylliannol”.

Yn ystod ei ymweliad fe draethodd EUB Tywysog Turki ddarlith i westeion ar y pwnc “Treftadaeth Ddiwylliannol Islam yn y Byd sydd ohoni:  Heriau a Chyfleoedd”.    Cafodd y cyfle hefyd i ymweld â Llyfrgell ac Archifdy Roderic Bowen y Brifysgol ac ystafell ddosbarth Sefydliad  Confucius o fewn y llyfrgell.

HRH Prince Turki3

 

Nodyn i'r Golygydd

King Faisal Center for Research and Islamic Studies