Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn bartner yn y cais i ddod â chynhadledd Dinasoedd Dysg UNESCO 2017 i Abertawe


14.04.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynorthwyo â’r cais i ddod â chynhadledd ryngwladol bwysig ynghyd â chynadleddwyr arbenigol o bob cwr o’r byd i’r ddinas.

Mae Abertawe’n paratoi cais i gynnal cynhadledd Dinasoedd Dysg UNESCO 2017, gyda’r posibilrwydd o ddilyn ôl troed Beijing a Dinas Mecsico.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant: “Mae’n anrhydedd i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fod yn bartner yn y cais i gynnal cynhadledd Dinasoedd Dysg UNESCO 2017, a fydd yn helpu denu buddsoddiad a ffyniant pellach i ranbarth Bae Abertawe.

“Mae’r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i ddatblygu diwylliant dysg trwy drawsnewid addysg a thrawsnewid bywydau. Gan adeiladu ar ein buddsoddiad sylweddol a’n harbenigedd ymchwil, rydym yn arloesi dulliau newydd o ddysgu a thrawsnewid y profiad addysgol i staff a myfyrwyr, i ddarparu profiadau bywiog i fyfyrwyr a fydd yn cysylltu academia ag arloesi, menter, busnesau a’r gymuned.  

“Bydd Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn arwydd pellach o’n hymrwymiad i ddatblygu diwylliant dysg sy’n hyrwyddo adfywio economaidd rhanbarthol trwy ddarparu addysg, hyfforddiant galwedigaethol a datblygiad proffesiynol parhaus perthnasol.”

Yng nghynhadledd 2015 yn Ninas Mecsico, roedd dros 600 o gynadleddwyr o dros 100 o wledydd yn bresennol. Roedd y rhai oedd yn bresennol yn cynnwys Cyfarwyddwr Cyffredinol Cynorthwyol UNESCO dros Addysg, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol Llywodraeth Tsieina a Dirprwy Weinidog Addysg Brasil. Ymhlith eraill oedd yno roedd Is-lywydd Gweithredol Academi Gwyddorau Addysg Shanghai, Arolygydd Addysg San Francisco a Chyfarwyddwr Polisi Cyhoeddus Intel Mexico.
 
Derbyniodd Abertawe Wobr Dinas Dysg UNESCO yn y gynhadledd – yr unig un yn y DU ac un o 12 yn unig ledled y byd.
 
Os bydd cais Abertawe’n llwyddiannus, cynhelir y gynhadledd tridiau yn ystod haf 2017 ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe, gyda chinio gala yn Neuadd y Brangwyn.
 
Byddai manteision y gynhadledd i Abertawe’n cynnwys cyfleoedd ar gyfer buddsoddi mewnol, gwell proffil rhyngwladol a’r cyfle i arddangos arfer rhagorol yn ysgolion a busnesau Abertawe. Byddai’r gynhadledd hefyd yn creu gwariant ychwanegol sylweddol gan ymwelwyr, yn hybu statws Abertawe yn gyrchfan i dwristiaid ac yn cefnogi ymdrechion parhaus i ddenu rhagor o fyfyrwyr rhyngwladol.
 
Mae Prifysgol Abertawe, Y Drindod Dewi Sant, Cyngor Abertawe a Choleg Gŵyr Abertawe yn arwain cais Abertawe i gynnal cynhadledd 2017, sydd i’w gyflwyno erbyn diwedd Ebrill eleni.
 
Meddai Chris Sivers, Cyfarwyddwr Pobl  yng Nghyngor Abertawe: “Ymfalchïa dinas Abertawe yn ei llwyddiant wrth ddod yn gyntaf mewn amrywiol feysydd. Yr Elyrch oedd y tîm cyntaf o Gymru i gyrraedd Uwch-gynghrair Lloegr a’r Gŵyr oedd yr Ardal a ddynodwyd gyntaf yn y DU yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. 

“Ni hefyd oedd yr unig ddinas yn y DU i gael ei chydnabod o ran arfer gorau yng nghynhadledd ryngwladol ddiwethaf UNESCO ar ddinasoedd dysg, felly byddai’n briodol iawn os mai Abertawe fyddai’r ddinas gyntaf yn y DU i gynnal y gynhadledd fawreddog hon y flwyddyn nesaf.
 
“Byddai cynnal y gynhadledd yn dod â manteision sylweddol i Abertawe ac i Ddinas-ranbarth Bae Abertawe gyfan, nid yn unig trwy gynyddu gwariant ymwelwyr, ond hefyd trwy godi proffil byd-eang Abertawe fel dinas sy’n anelu at arbenigedd academaidd ac addysgol.  Byddai hefyd yn helpu gwella ymhellach ein hysgolion, ein colegau, ein prifysgolion a’n rhaglen dysgu gydol oes trwy rannu arferion gorau, yn ogystal â’r posibilrwydd o annog rhagor o fuddsoddiad yn Abertawe yn y dyfodol, gan esgor ar gyfleoedd am swyddi i’n pobl leol.” 

Meddai’r Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe: “Pleser o’r mwyaf i Brifysgol Abertawe yw bod yn bartner arweiniol yn y cais i gynnal cynhadledd Dinasoedd Dysg UNESCO 2017. Mae’r Brifysgol yn chwarae rhan weithredol yn annog dysgwyr o bob cwr o’r byd i ddod i’r ddinas i astudio a chymryd rhan mewn ymchwil ansawdd uchel. Mae myfyrwyr o’r DU a thramor, ynghyd ag academyddion ar ymweliad, yn rhyfeddu at yr hyn sydd gan y rhanbarth i’w gynnig o ran addysg, yr economi a thwristiaeth. 
 
“Byddai cynnal y gynhadledd yn y Neuadd Fawr ysblennydd ar Gampws newydd y Bae, a gostiodd £450m, ac sydd yn ôl UNESCO yn enghraifft o arweinyddiaeth entrepreneuraidd, yn rhoi’r cyfle inni arddangos yr hyn sydd gan y Brifysgol, y ddinas a’i rhanbarthau i’w gynnig, a sicrhau ein lle ar fap Dinasoedd Dysg y byd.”

Meddai Mark Jones, Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe: “Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn i gefnogi’r cais i gynnal cynhadledd Dinasoedd Dysg UNESCO 2017, a fydd yn rhoi Abertawe’n gadarn ar y map byd-eang.

“Dyma gyfle unigryw i arddangos y gorau sydd gan Abertawe i’w gynnig i gannoedd o bobl ledled y byd.”

Ym mis Chwefror 2016, derbyniwyd Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn aelod o Rwydwaith Byd-eang UNESCO o Ddinasoedd Dysg. Yn ddiweddar mae Abertawe wedi croesawu ymwelwyr o Iwerddon, Japan ac Uganda ar ymweliadau astudio i ddysgu mwy am y gwaith sy’n digwydd yn y ddinas.

Ymhlith mynychwyr eraill y gynhadledd yn Ninas Mecsico yn 2015 roedd Cyfarwyddwr Addysg Microsoft ym Mecsico a Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp Cwmnïau Kings, yr India.

Nodyn i'r Golygydd

Rhagor o wybodaeth: 

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk