Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi cydweithrediad gyda Kier Group Plc i adeiladu Canolfan S4C Yr Egin


04.08.2016

Heddiw (4 Awst am 10.30am) ar faes Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cylch, cyhoeddodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ei bod yn cydweithio gyda chwmni adeiladu rhanbarthol Kier Group Plc fel y prif gontractiwr ar gyfer Canolfan S4C yr Egin.

Bydd Kier yn gyfrifol am reoli dyluniad technegol a manwl yr adeilad ynghyd â’r broses adeiladu ar gyfer pencadlys newydd S4C o 2018 ymlaen.  Bydd yr adeilad yn gartref hefyd i rychwant o gwmnïau ym maes y diwydiannau creadigol a digidol a fydd yn cydleoli gyda S4C er mwyn creu system eco er mwyn rhannu a manteisio ar syniadau a doniau.  Fe fydd yn ganolfan arloesedd lle bydd y Brifysgol, S4C a phartneriaid yn cydweithio er mwyn tyfu busnesau newydd yn gysylltiedig â’r diwydiannau creadigol, datblygu sgiliau cwmnïau cyfredol ac yn denu buddsoddiad i’r rhanbarth.

Cyflwynwyd cynllun yr adeilad i Gyngor Sir Caerfyrddin i’w gymeradwyo yn ddiweddar.  Cafodd y dyluniad ei ddatblygu gan dîm o benseiri o Rural Office for Architecture a leolir yng Nghastell Newydd Emlyn a BDP (Building Design Partnership), cwmni rhyngwladol o benseiri, peiriannwyr a dylunwyr.  Bydd y tîm bellach yn gweithio ar y cyd gyda Kier Construction er mwyn gwireddu’r weledigaeth ar gyfer yr adeilad.

Dywedodd Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Brifysgol: “Mae penodi partner i gyflawni’r gwaith adeiladu ar gyfer Canolfan S4C Yr Egin yn dod â ni gam yn agosach at wireddu ein gweledigaeth gyffrous ar gyfer y datblygiad.  Mae Kier yn gwmni sydd â hanes o lwyddiant a phrofiad eang o’r sector addysg ac edrychwn ymlaen at ddatblygu partneriaeth waith gyda hwy ac S4C er mwyn dod â budd gwirioneddol i’r economi a’r gymuned yn ne Orllewin Cymru yn ystod y cyfnod adeiladu a thu hwnt”.  

Fel rhan o'r broses gaffael gystadleuol, mae Kier wedi gwneud nifer o ymrwymiadau i weithio gyda'r Brifysgol ac S4C i sicrhau bod y prosiect yn cynhyrchu manteision economaidd ehangach yn y rhanbarth yn ystod y cyfnod adeiladu.  Mae ymrwymiadau o'r fath yn cynnwys addewid i gefnogi'r economi drwy ddefnyddio cyflenwyr lleol ac is-gontractwyr, lle bo hynny'n ymarferol, ac eisoes mae’r cwmni wedi cynnal digwyddiad “cwrdd â’r prynwr” er mwyn hysbysebu cyfleoedd.  Mae’r gefnogaeh yn cynnwys ymrwymiad i ddefnyddio dur Prydain ar gyfer y ffrâm adeiladu.  Yn ogystal, bydd y cwmni yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd gwaith, prentisiaethau a lleoliadau gwaith sy'n gysylltiedig â’r gwaith adeiladu.  Bydd cyfleoedd o’r fath ar gael i fyfyrwyr ar draws campysau’r Brifysgol yng Nghaerfyrddin, Llambed ac Abertawe, ac yn arbennig myfyrwyr y Gyfadran Bensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg a fydd yn cael profiad uniongyrchol o brosiect adeiladu go iawn.  Yn ychwanegol at hyn mae’r cwmni yn awyddus i gefnogi prosiectau cymunedol a dinesig sy’n gysylltiedig â’r datblygiad.

Dywedodd Jason Taylor, cyfarwyddwr gweithrediadau, Kier Construction: “Rydyn ni’n falch iawn o fod yn cydweithio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac S4C ar y cynllun hwn, sy’n harnesio ein profiad a’n harbenigedd yn darparu prosiectau tebyg.  Mae’n adeiladu ar ein partneriaeth lwyddiannus gyda’r Brifysgol yn dilyn ein cytundeb o £26 miliwn i ddarparu Cam Cyntaf Ardal Arloesi Glannau Abertawe, a ddyfarnwyd inni ddechrau’r flwyddyn.

“Bydd ein gwaith yn cefnogi’r economi leol drwy rychwant o weithgareddau yn cynnwys creu swyddi, prosiectau lleol a lleoliadau gwaith ar gyfer myfyrwyr y Brifysgol, ynghyd â darparu ar gyfer cadwyn o gyflenwyr yn y rhanbarth tra ein bod yn adeiladu’r lle sydd ei angen ar y Brifysgol ac S4C i wireddu’u dyhead am system eco greadigol, arloesol flaenllaw”.

Ychwanegodd Garffild Lloyd Lewis, Cyfarwyddwr Adleoli, S4C, “Mae tîm prosiect Yr Egin wedi bod yn gweithio eisoes gyda Kier ar lefel leol ac rwy wedi cael argraff dda iawn o’u dealltwriaeth o weledigaeth ehangach Yr Egin a rhan S4C yn y datblygiad.  Un o amcanion S4C wrth adleoli ein pencadlys i Gaerfyrddin oedd sicrhau effaith economaidd ar yr ardal yn y tymor hir ac mae ymrywmiad Kier i ddefnyddio cyflenwyr lleol, yn cynnwys prynu dur Prydeinig ar gyfer y prosiect, yn garreg filltir bwysig iawn.  Bydd swyddi adeiladu yn y tymor byr yn cael eu dilyn gan swyddi o fewn y sectorau creadigol a digidol pan fydd Canolfan S4C Yr Egin yn agor yn 2018”.

Ychwanegodd Gwilym Dyfri Jones, Cyfarwyddwr y Prosiect ac awdur y weledigaeth “Rydym wedi bod wrthi yn gweithio’n galed iawn tu ôl i’r llenni ar ddatblygu’r weledigaeth ar gyfer Canolfan S4C Yr Egin.  Mae’n braf iawn i allu datgelu adeilad sydd wedi cydio yn ysbryd y datblygiad mewn ffordd mor ddychmygus yn ogystal â chyhoeddi’r cwmni a fydd yn gweithio gyda ni er mwyn gwireddu ein huchelgais.  Mae’r weledigaeth honno yn un feiddgar iawn a fydd yn gweld y sianel yn cydleoli gyda phartneriaid yn y diwydiannau creadigol a digidol a’r Brifysgol mewn un system eco er mwyn creu cynnyrch arloesol a fydd yn dathlu Cymru ar lwyfan fyd-eang.  Rydym bellach yn symud ymlaen i gam nesaf y datblygiad sydd â’r bwriad o hybu’r diwydiannau creadigol a digidol yng Nghymru, hybu defnydd o’r Gymraeg ynghyd â hybu economi de Orllewin Cymru”.

Mae Kier yn gweithio gyda’r Brifysgol eisoes ar ddatblygu cam cyntaf Ardal Arloesi Glannau Abertawe, sydd gyda Chanolfan S4C yr Egin, yn rhan o agenda trawsnewidiol yn y Brifysgol sy'n gwireddu ei chenhadaeth greiddiol o wella mynediad i addysgu uwch a datblygu sgiliau sy’n berthnasol i gymunedau a chyflogwyr lleol, yn gwella cyflogadwyedd ei graddedigion ac sy’n caniatáu i’r Brifysgol gyrraedd ei photensial o gyfrannu at adnewyddu economi Dinas Ranbarth Bae Abertawe a Chymru.

Dywedodd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Gâr “Mae’n bleser i mi ar ran Cyngor Sir Gâr groesawu’r newyddion mai Grŵp Kier yw’r prif gontractiwr ar gyfer Yr Egin.

“Mae’n garreg filltir bwysig yn y broses a fydd yn croesawu S4C i Sir Gâr yn 2018.  Mae yma gryn ddisgwyliad ar gyfer dyfodiad S4C a’r hyn y mae’n ei olygu i’r Sir.

“Mae’n dda clywed yr addewidion y mae Kier wedi’u gwneud o ran defnyddio dur Prydeinig a gweithwyr a chontractwyr lleol ynghyd â myfyrwyr y Brifysgol.  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn ar ei gyfer”.

Disgwylir y bydd effaith economaidd Canolfan S4C Yr Egin yn arwain at greu 98 o swyddi newydd yn cynnwys 6 uned ddeor ar gyfer cwmnïau graddedigion a fydd yn cael eu sefydlu, clwstwr o 175 o swyddi o fewn un gymuned greadigol, darparu 75 swydd llawn amser yn cael eu hadleoli yn cynnwys 55 o S4C, creu 507 swyddi cyflenwi llawn amser a 85 swyddi o fewn y diwydiant adeiladu.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Mae gan y Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant prif gampws yn Abertawe, Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan. Mae'r Grŵp PCYDDS yn cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion fel colegau cyfansoddol .
  2. Siarter Frenhinol 1828 y Brifysgol yw'r hynaf yng Nghymru , ac mae'n drydydd y tu ôl i Rydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr . Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  3. Mae Kier Group Plc yn grŵp eiddo, preswyl, adeiladu a gwasanaethau blaenllaw sy'n buddsoddi mewn adeiladu, cynnal ac adnewyddu mannau gwaith, byw a chwarae . Rydym yn gweithredu ar draws ystod o sectorau gan gynnwys amddiffyn, addysg, tai, diwydiannol, pŵer, cludiant a chyfleusterau. http://www.kier.co.uk/ .
  4. S4C yw'r unig sianel deledu Cymraeg yn y byd. Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae'n comisiynu cwmnïau cynhyrchu annibynnol yng Nghymru i wneud y rhan fwyaf o'i raglenni. Mae ITV Cymru hefyd yn cael ei gomisiynu i gynhyrchu rhaglenni. Mae BBC Cymru yn cynhyrchu tua deg awr yr wythnos o raglenni ar gyfer S4C, gan gynnwys y newyddion a'r ddrama ddyddiol Pobol y Cwm, wedi'u hariannu o ffi'r drwydded.
  5. Mae S4C yn darlledu dros 115 awr o raglenni bob wythnos - o chwaraeon, drama a cherddoriaeth i ffeithiol, adloniant a digwyddiadau - ar wahanol llwyfannau, gan gynnwys y we. Mae S4C yn cynnig gwasanaethau helaeth ar gyfer plant: Cyw ar gyfer y gwylwyr iau, Stwnsh ar gyfer plant hŷn a rhaglenni ar gyfer plant a phobl ifanc yn eu harddegau. Ac mae'r rhaglenni ar gael mewn HD ar Sky a Freesat yng Nghymru ac ar draws y DU.
  6. Ers Ebrill 2013, mae'r rhan fwyaf o gyllid S4C yn dod o'r ffi drwydded, trwy Ymddiriedolaeth y BBC, gyda chanran o'n cyllid yn dod o'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) llywodraeth Prydain . Mae hefyd gan S4C rai pwerau i gynhyrchu incwm masnachol, er enghraifft trwy werthu hysbysebion.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Eleri Beynon , Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus , ar 07968 249335 neu drwy e-bost at e.beynon@uwtsd.ac.uk