Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Arddangosfa Gelf yn Llambed


25.08.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o gynnal Arddangosfa Gelf gan Fyfyrwyr a'r Gymuned yn Llambed fel rhan o Lwybr Celf Ceredigion eleni. 

Cynhelir y digwyddiad o ddydd Llun, Awst 22ain i ddydd Sadwrn, Awst 27ain bob dydd rhwng 10yb i 3yp.

Bydd gwaith gan fyfyrwyr Cyfadran Celf a Dylunio'r Drindod Dewi Sant; gan fyfyrwyr Coleg Ceredigion a gan amrywiaeth o artistiaid cymunedol o Lambed a'r cyffiniau yn cael ei arddangos fel rhan o'r digwyddiad. Bydd lleoliadau'r daith yn cynnwys Neuadd Fictoria, llyfrgell Roderic Bowen ar gampws y Brifysgol ac mewn amryw o siopau a chaffis yn y dref.

Meddai Lindsey Gilroy, Swyddog Datblygu Busnes Y Drindod Dewi Sant yn Llambed: "Daeth y syniad i gymryd rhan yn Llwybr Celf Ceredigion eleni a chynnal arddangosfa gelf gan gynnwys gwaith myfyrwyr a'r gymuned gan wahanol aelodau o'r gymuned sy'n arddangos celf yn rheolaidd mewn lleoliadau o amgylch y dre. Mae gan Lambed enw da am gynhyrchu celf a thecstilau, ac mae yna frwdfrydedd enfawr ar gyfer celf yma. Mae'r arddangosfa hon wedi gweld aelodau o'r gymuned yn dod ynghyd â myfyrwyr o Goleg Ceredigion a myfyrwyr Cyfadran Celf a Dylunio Y Drindod Dewi Sant i ddatblygu arddangosfa gynhwysol ar gyfer bobl o bob oed a phob gallu. Mae Siambr Fasnach Llambed wedi bod yn gefnogol iawn gyda nifer o siopau, caffis a'r llyfrgell i gyd yn cymryd rhan drwy ganiatáu i artistiaid arddangos eu gwaith yn y ffenestri ac ar y waliau drwy gydol yr wythnos. Rydym yn gobeithio y bydd llawer o bobl yn dod i ymweld â'r arddangosfeydd yn Neuadd Fictoria ac yn ein hystafell ddarllen yn llyfrgell Roderic Bowen ar y campws cyn mynd ati i grwydro strydoedd Llambed i arsylwi ar yr ystod eang o gelf sy'n cael ei arddangos. Rydym yn gobeithio taw dyma'r cyntaf o nifer o arddangosfeydd celf a fydd i'w gweld yn y dref a gobeithiwn ailadrodd yr arddangosfa'r flwyddyn nesaf fel rhan o Lwybr Celf Ceredigion. "

Parha Lindsey drwy ddweud: "Rydym yn eich hannog i ddechrau yn Neuadd Fictoria, cyn mynd draw i'r Llyfrgell Roderic Bowen ar y campws i weld yr arddangosfa arbennig o gelf Islamaidd modern gan Stefan Samociuk, ac yna cerdded o amgylch y gwahanol safleoedd. Beth am wneud diwrnod ohoni! Dechreuwch yn Neuadd Fictoria, Bryn Rd, Llanbedr Pont Steffan SA48 7EE i gasglu map a llyfryn."

Mae'r siopau a'r caffis sy'n cymryd rhan yn cynnwys:

• Y Mulberry Bush

• The Print Photo Shop

• Yr Hedyn Mwstard

• The Steffan Vets

• Our Style Shop

• Number 46

• Yswiriant Eryl Jones

• Calico Kate

• Y Llyfrgell

• 78 Stryd y Bont

• Compass

• Canolfan Cwiltiau Cymreig

Mae'r Llwybr yn cynnwys arddangosfa anhygoel o gelf yn yr ystafell ddarllen yn Llyfrgell Roderic Bowen gan yr artist Stefan Samociuk.

Ychwanega Lindsey Gilroy: "Mae'r arddangosfa yn edrych ar rifau cysefin sydd hefyd yn cyd-fynd â rhai o'r arteffactau hynafol a gedwir gan y llyfrgell gynnwys Koran 500 mlwydd oed a llawysgrifau crefyddol hanesyddol eraill.

"Mae'r arddangosfa celf yn cael ei chefnogi gan blant Meithrinfa Dydd Seren yn Llambed, sy'n seiliedig ar gampws y Brifysgol. Mae'r plant wedi cyfrannu at yr arddangosfa yn Neuadd Fictoria ac yn llyfrgell y dref, ac wedi mwynhau ymweld â'r arddangosfa a gweld yr amrywiaeth o waith sydd yn rhan o'r llwybr."

Dywedodd yr artist Camilla Calder sy'n cymryd rhan yn y digwyddiad: "Dyma gyfle prin i arddangos amrywiaeth enfawr o waith celf - i gyd o fewn pellter cerdded yn nhref farchnad Llambed. Mae dod â chymaint o artistiaid talentog ynghyd mewn un man yn eithriadol ac rydym yn gobeithio y bydd pobl leol yn dod i weld y gwaith."

Ychwanegodd Bronwen Powell: "Mae fy ngwaith yn ddathliad o Gymru yn ystod yr haf - ac yn ffigurol yn bennaf - ac rwy'n paentio mewn olew, acrylig a chyfryngau cymysg. Rwyf hefyd yn hoffi arlunio a cherflunio. Mae'n hardal ni yn cydnabod ac yn wir yn llwyddo i wireddu ei photensial unigryw. Un enghraifft dros yr haf yw'r croeso a'r dathliad gan y Drindod Dewi Sant o waith myfyrwyr a thalent artistig leol."

Gwybodaeth Bellach

  1. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Sian-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476