Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei chyfraniad i Wobrau BAFTA Cymru eleni


27.09.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at Seremoni Wobrwyo BAFTA Cymru 2016 y penwythnos hwn, gan fod y Brifysgol eleni yn rhan o'r digwyddiad - fel noddwr yn ogystal â bod yn gysylltiedig â dau enwebiad.

Gyda'i thraddodiad cryf yn y celfyddydau creadigol a gweledol, mae'r Drindod Dewi Sant yn falch o noddi'r Categori Effeithiau Arbennig a Gweledol, Teitlau a Hunaniaeth Graffeg - yn cynnwys enwebiadau i dimau cynhyrchu Doctor Who a Sherlock, ynghyd â'r rhaglen ddogfen Super Furry Animals, SFA Y Blynyddoedd Blewog.

Yn ogystal â noddi categori, mae rhaglen a ddilynodd Gwmni Theatr yr Urdd wrth iddynt lwyfannu Les Misérables - sioe a gynhyrchwyd ar y cyd â'r Drindod Dewi Sant - hefyd wedi ei henwebu yn y categori Adloniant.

Roedd Les Misérables - Y Daith i'r Llwyfan yn cynnig cipolwg tu ôl i'r llenni o'r cynhyrchiad Cymraeg a oedd yn cynnwys cast o 130 o bobl ifanc o bob cwr o Gymru.

Fe wnaeth Canolfan Mileniwm Cymru ac Urdd Gobaith Cymru ar y cyd â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac Ysgol Glanaethwy gyflwyno'r cynhyrchiad cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd fis Hydref diwethaf i ddathlu deng-mlwyddiant agoriad swyddogol Canolfan Mileniwm Cymru a Gwersyll yr Urdd Caerdydd.

Roedd y cynhyrchiad yn llwyddiant ysgubol, fel yr oedd y bartneriaeth rhwng Y Drindod Dewi Sant a Chanolfan Mileniwm Cymru - cydweithrediad sydd eisoes wedi derbyn cydnabyddiaeth drwy ennill Gwobr Celfyddydau a Busnes Cymru 2016 ar gyfer y Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand.

Mae'r Drindod Dewi Sant yn hynod falch hefyd bod ffilm fer ar yr artist diweddar Osi Rhys Osmond, a gefnogir gan y Brifysgol a Chanolfan Gofal Canser Maggie, wedi cael ei henwebu am Wobr BAFTA Cymru.

Mae Cyfarwyddwr Creadigol 'Brightest Films', Clare Sturges, yn cael ei chydnabod am ei henwebiad am gynhyrchu a chyfarwyddo My Brief Eternity: Ar Awyr Le - rhaglen ddogfen ffurf-fer yn dilyn yr artist Cymreig a chyn-ddarlithydd yn Y Drindod Dewi Sant, Osi Rhys Osmond, wrth iddo greu ei ddarn olaf o waith ar gyfer Canolfan Maggie De Ddwyrain Cymru yn ystod ei gyfnodau olaf o'i ganser datblygedig.

Mae My Brief Eternity yn gydweithrediad rhwng Brightest Films a Chanolfan Gofal Canser Maggie, a gefnogir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Dyma'r ail enwebiad ar gyfer Clare, a enillodd gwobr BAFTA Cymru yn 2015.

Dywedodd Dr Ian Walsh, Deon Cyfadran Celf a Dylunio Y Drindod Dewi Sant: "Roedd Osi yn ddyn annwyl ac yn uchel iawn ei barch gyda'i gydweithiwr yng Ngholeg Celf Abertawe. Mae ei farwolaeth wedi gadael twll enfawr ym mywydau'r rhai ohonom oedd yn ei adnabod. Mae film sensitif a theimladwy Clare yn dangos Osi yn ei ddyddiau olaf, yn wynebu marwolaeth, yn union yr un ffordd ag yr oedd yn cofleidio bywyd, ar ei delerau unigryw ei hun.

Mae'r Brifysgol yn falch iawn i fod yn rhan o'r 25ain seremoni Wobrwyo BAFTA Cymru a fydd yn dathlu pobl ddawnus o Gymru ym meysydd cynhyrchu ffilm a theledu, crefft a rolau perfformio.

Mae gan Y Drindod Dewi Sant enw da am gynnig amrywiaeth o gyrsiau yn y diwydiannau creadigol - o gelf a dylunio i theatr a pherfformio. Mae nifer ac ystod y cyrsiau a gynigir gan y Brifysgol hefyd yn mynd i dyfu ac esblygu dros y blynyddoedd nesaf i gyd-fynd â datblygiad Canolfan S4C Yr Egin a fydd yn cael ei sefydlu ar gampws Caerfyrddin.

Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad a fydd yn gartref i glwstwr o gwmnïau a sefydliadau o'r diwydiannau creadigol a digidol yn ogystal â bod yn gartref newydd o brif bencadlys S4C. Bydd y ganolfan yn agor yn gynnar yn 2018.

"Dyma ddatblygiad sydd â gweledigaeth gyffrous a fydd yn trawsnewid ac yn siapio'r diwydiannau creadigol a digidol yn Ne Orllewin Cymru a thu hwnt," meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is Ganghellor Cysylltiol Y Drindod Dewi Sant.

“Bydd Canolfan S4C Yr Egin yn ganolfan a fydd yn sbarduno syniadau a chysylltiadau wrth feithrin talentau a rhannu adnoddau, yn bair creadigol ar gyfer ymarferwyr ac entrepreneuriaid a fydd yn perthyn i ystod eang o ddisgyblaethau. 

“Bydd y Ganolfan hefyd yn cynnig cyfleoedd niferus i bobl leol fwynhau’r adeilad a’i adnoddau amrywiol. Bydd yno gaffi braf, llwyfannau perfformio amrywiol ac awditoriwm a fydd yn cynnig ystod o ddigwyddiadau ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol,” parha.

Wrth ddod ag amrywiaeth o ymarferwyr creadigol, digidol a diwylliannol ynghyd o fewn yr un adeilad, bydd cyfle i gydleoli set o sgiliau penodol a, thrwy hynny, sefydlu cyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth, arloesi a chreu swyddi.

Oherwydd ei chysylltiadau â’r diwydiannau creadigol - ac oherwydd ei chysylltiadau â dau o enwebiadau eleni – mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn i gefnogi Gwobrau BAFTA Cymru eleni a gynhelir ar Hydref 2ail yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Bydd y seremoni’n cynnwys perfformiadau arbennig gan wahoddedigion a chyflwynwyr gwobrau enwog sy’n cynrychioli’r gorau o ddiwydiannau creadigol a chyfryngau’r Deyrnas Unedig.

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk