Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd


10.11.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at ddathlu Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd gyda chyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws ei champysau o Ddydd Llun, Tachwedd 14eg tan Ddydd Gwener Tachwedd, 18fed 2016.

Mae'r Drindod Dewi Sant eisoes yn cael ei chydnabod fel un o sefydliadau mwyaf blaenllaw'r byd ym maes addysg entrepreneuriaeth yn seiliedig creadigrwydd. Mae’r Brifysgol wedi arwain ymdrechion rhyngwladol i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi myfyrwyr ac i’w cymhwyso ar gyfer amgylchedd gweithio’r 21ain ganrif, lle byddai hyblygrwydd ac addasrwydd yn sgiliau allweddol.

Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd yw'r dathliad mwyaf o entrepreneuriaeth ar draws y byd ac mae'r Drindod Dewi Sant yn falch iawn o fod yn rhan unwaith eto eleni.

Mae Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd yn dathlu ac yn cynefino ecosystem entrepreneuriaeth genedlaethol ar draws y DU ac yn helpu pobl drwy gydol pob cam o'u taith entrepreneuraidd i dderbyn y cymorth sydd ei angen arnynt. Bydd y Brifysgol yn annog myfyrwyr o bob disgyblaeth i feddwl am entrepreneuriaeth ac i gymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau ar draws pob un o'i champysau yn Abertawe, Caerfyrddin a Llambed.

Dywed Kathryn Penaluna, Rheolwr Mentergarwch y Brifysgol “Mae’r Wythnos Entrepreneuriaeth yn gyfle i ni ddathlu’r hyn yr ydym yn ei wneud yma fel rhan annatod o’n cenhadaeth.  Rydym yn Brifysgol sydd â chysylltiadau eang ym mhob agwedd o’r gair pan sonnir am fentergarwch; rydyn ni’n cysylltu â’n dysgwyr, rydyn ni’n cysylltu â busnesau ac rydyn ni’n cysylltu â gwneuthurwyr polisi ar draws y byd."

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi cymryd rhan arweiniol fyd-eang ym maes addysg arloesi, menter ac entrepreneuriaeth ac wedi herio nifer o ddamcaniaethau o addysg busnes.  Mae hefyd wedi llywio’r gymuned entrepreneuraidd ryngwladol ar ddulliau o ymgysylltu a gwella creadigrwydd mewn cyd-destun menter. O ganlyniad i’r gwaith yn y maes hwn, mae’r Drindod Dewi Sant wedi dod yn un o’r sefydliadau addysg uwch yn y wlad ar gyfer cychwyn busnesau graddedigion llwyddiannus. 

Mae’r Brifysgol hefyd yn gartref i’r Athrofa Ryngwladol ar gyfer Datblygiad Entrepreneuraidd Rhyngwladol (IICED) - athrofa sy’n adeiladu ar y perthnasau byd-eang sydd gan y Cyfarwyddwr, Yr Athro Andy Penaluna ynghyd â phrofiad ac arbenigedd ei dîm.

Yn ogystal â chefnogi ei staff ei hun, myfyrwyr a busnesau newydd drwy wella’u sgiliau a'u galluoedd mewn arloesed busnes, mae’r IICED yn gweithio i wella dealltwriaeth fyd-eang o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn addysgwr menter.

Mae Pennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig, Fiorina Mugione, hefyd wedi cydnabod cyfraniad y Brifysgol, ac yn ddiweddar dewisodd Y Drindod Dewi Sant i gefnogi rhaglen Empretec y CU, sef rhaglen sy’n ysbrydoli entrepreneuriaid mewn gwledydd sy’n datblygu ac economïau sydd wrthi’n newid.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Brifysgol sy’n rhoi ffocws clir ac fentergarwch ac yn falch iawn o fod yn cynnal digwyddiadau ar draws champysau yn Abertawe, Caerfyrddin a Llambed yn ystod Wythnos Fenter y Byd.  Bydd sesiynau’n amrywio o weithdy ar Eiddo Deallusol i sesiynau gydag entrepreneuriaid ifanc; ac o nosweithiau Pizza gydag arbenigwyr yn eu maes i ddosbarthiadau meistr digidol.

I ddysgu mwy am waith y Brifysgol yn y maes mentergarwch ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/iiced/   

Ceir manylion am Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd drwy ymweld â http://uk.gew.co/  

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk