Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl


12.01.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu llwyddiant ar ôl cael ei hachredu yn erbyn safonau Buddsoddwyr mewn Pobl (BMP).  

Fframwaith a gaiff ei gydnabod yn genedlaethol yw BMP sy’n cynorthwyo sefydliadau i wella eu perfformiad a gwireddu eu hamcanion drwy reolaeth a datblygiad effeithiol o’u pobl.

Ymwelodd aseswyr BMP â’r Brifysgol fis Tachwedd diwethaf er mwyn cynnal cyfweliadau gyda staff ar bob lefel ar draws holl gampysau’r Brifysgol yn Abertawe, Caerfyrddin, Llambed, Caerdydd a Llundain.

Yn eu hadroddiad, nododd BMP “Mae’r Brifysgol yn canolbwyntio ar y dyfodol ac mae ganddi gynlluniau a heriau cyffrous o’i blaen.  Mae yma bwyslais gwirioneddol ar brofiad y myfyrwyr . . . Mae’r genhadaeth “Trawsnewid addysg  . . . trawsnewid bywydau” wedi ysbrydoli pobl ac wedi annog y pwyslais ar y myfyrwyr ar draws y Brifysgol”.

Nododd yr aseswyr hefyd “Mae’n amlwg y cafwyd arweinyddiaeth gadarn ac ysbrydoledig gan yr uwch dîm yn ystod adegau o newid sylweddol ac y bu staff yn rhan o’r cynllunio ar gyfer dyfodol y Brifysgol”.

Dyma’r asesiad cyntaf gan BMP ers i’r Brifysgol uno â Metropolitan Abertawe yn 2013.  Dywed yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor, “Mae hyn yn newyddion gwych ac rwy’n ddiolchgar i’r aseswyr am eu hadborth cadarnhaol sy’n tystio i’r gwaith caled a wnaethpwyd gan staff yn ystod cyfnod o newid sefydliadol sylweddol.

“Mae a wnelo prifysgolion â phobl, ac mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bobl arbennig.  Mae ymroddiad y staff wrth sicrhau ansawdd profiad y myfyrwyr ynghyd â dyfodol cynaliadwy'r Brifysgol yn ddi-gwestiwn.  Mae cael achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl yn tystio i’w proffesiynoldeb a’u hymrwymiad.  Carwn ddiolch i aelodau’r cyngor, staff a myfyrwyr am eu cefnogaeth a’u cyfraniad diflino i sicrhau llwyddiant parhaus Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant”.

Mae safon BMP yn seiliedig ar dair prif egwyddor:

Cynllunio – Datblygu strategaethau er mwyn gwella perfformiad y sefydliad

Gwneud – Gweithredu er mwyn gwella perfformiad y sefydliad

Adolygu – Gwerthuso’r effaith ar berfformiad y sefydliad

Amcanion yr adolygiad oedd gwerthuso effeithiolrwydd arweinyddiaeth y Brifysgol, pa mor eang y caiff y genhadaeth, y weledigaeth a’r gwerthoedd eu mabwysiadu a’u deall gan staff, ynghyd â pha mor dda y llwyddodd y sefydliad i reoli newid diwylliannol.

Yn yr adroddiad nododd yr aseswyr “Mae yma bwyslais ar bobl yn cyfrannu eu syniadau a’u hawgrymiadau. Mae hyn wedi dylanwadu ar strategaethau unedau/cyfadrannau ynghyd â chyflwyno gwasanaethau newydd i fyfyrwyr e.e. cyrsiau newydd.  Yn gyffredinol, mae yma ddiwylliant cefnogol, a gaiff ei hwyluso gan reolwyr effeithiol.  Mae agwedd alwedigaethol gwasanaeth y brifysgol wedi golygu bod pawb a gafodd eu cyfweld, yn uwch reolwyr, rheolwyr a gweithwyr fel ei gilydd, yn frwdfrydig dros yr hyn y mae’r brifysgol yn ceisio ei wneud, ac mae hyn yn amlwg o’r ffordd y mae pobl yn siarad am eu cydweithwyr a’u rheolwyr hefyd”.

Fe nodwyd hefyd “Teimla pobl eu bod yn cael eu gwerthfawrogi’n bersonol am eu cyfraniad ar bob lefel, a gallant siarad am y modd y maent wedi galluogi llwyddiant y brifysgol hyd yn hyn, ynghyd â’r prif bethau y byddant yn eu gwneud er mwyn cyflawni’r prif amcanion yn y dyfodol agos a phell.  Yn gyffredinol mae’r rheolwyr yn dda iawn am ddiolch i’w timau a’r unigolion oddi mewn iddynt am eu hymdrechion arbennig, ac mae hyn yn cyfrannu’n fawr i lefelau ymgysylltu'r timau hynny”.

Ychwanegodd Jane O’Rourke, Cyfarwyddwraig Adnoddau Dynol “Mae hwn yn adroddiad gwych ar reolaeth a datblygiad effeithiol y Brifysgol o’i phobl.  Mae fframwaith BMP yn darparu ffordd effeithiol iawn o gynllunio, gweithredu a gwerthuso perfformiad sefydliad trwy ei bobl.  Rydyn ni’n cydnabod mai proses barhaus yw hon, ond, ar yr un pryd, rydyn ni’n ymfalchïo’n fawr yn y llwyddiant hwn, yn enwedig ar adeg pan fo’r Brifysgol wedi bod trwy newid mor sylweddol.  Carwn ddiolch i’r aseswyr am eu cefnogaeth a’r holl staff a fu’n rhan o’r broses”.

Mae rhai o’r sylwadau gan staff a nodwyd gan yr aseswyr yn cynnwys:

“Yn sail i’n penderfyniadau mae helpu myfyrwyr”

“Rydyn ni’n gwybod pwy yw’n harweinwyr, mae’r cyfathrebu’n dda, mae’r diwylliant yn agored ac yn onest.  Mae’r arweinwyr eisiau mynd â ni ar y siwrne gyda nhw.”

Rydyn ni’n gweithio gyda phobl dalentog a hyfryd”.

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon 01267 676790