Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lansio Partneriaeth Dysgu Broffesiynol newydd ar gyfer addysg athrawon.


23.05.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynghanol cynlluniau cyffrous newydd i lywio newid addysgol yng Nghymru trwy greu'r Athrofa Addysg i Gymru. Bydd ei chenhadaeth: Trawsffurfio Addysg, Trawsffurfio Bywydau yng Nghymru yn canolbwyntio ar sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn manteisio ar yr addysgu gwych a gyflawnir trwy bartneriaeth newydd – ysgolion a’r Brifysgol yn gweithio gyda’i gilydd.

Gan weithio mewn partneriaeth â’r proffesiwn, rydym wrthi’n sefydlu model newydd o addysg broffesiynol athrawon i godi safonau, ansawdd a chymhelliant mewn ysgolion a thrwy hynny, byddwn yn meithrin athrawon hyderus, adfyfyriol mewn cymunedau dysgu effeithiol.

Mae dros 90% o’r rheini a aeth i ddigwyddiad dydd Llun wedi ymuno â’r Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol a fydd wrth wraidd y newid mwyaf radical mewn addysg athrawon a welwyd mewn oes.

Dywedodd Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, DL, y bydd cyfuniad arweiniol o weithwyr proffesiynol yn arwain newid trwyadl a chefnogi system addysg sy’n ei gwella ei hun.

“Mae hwn yn gyfle cyffrous i ni greu cymuned sy’n dysgu gyda’i gilydd ac sy’n gallu cyfrannu i sefydlu system addysg a fydd yn meithrin athrawon yn unigolion adfyfyriol, ymholgar, sy’n gallu ymwneud â newid addysgol yng Nghymru,” meddai.

“Mae angen i ni gwblhau newid radical o ran y modd yr ydym yn hyfforddi ac yn paratoi ein hathrawon ar gyfer y dyfodol.” Trwy weithio mewn partneriaeth agos, gallwn ni ddatblygu meysydd ardderchowgrwydd ymchwil a hyfforddi i gyrraedd y nod hwn.”

Cyhoeddwyd y cynlluniau i benaethiaid a chynrychiolwyr ysgolion ledled Cymru mewn digwyddiad yng Ngwesty’r Marriott ddydd Llun, 16 Mai, a lywyddwyd gan yr Athro Dylan E Jones, Cyfarwyddwr yr Athrofa.  

Meddai’r Athro Dylan E Jones, meddai: “Mae’r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i drefnu bod ei syniadau a’i gweledigaeth ar gael i drawsffurfio addysg yng Nghymru. Trwy weithio mewn partneriaeth a thrwy waith ymchwil, gallwn ni greu ffordd fwy deinamig o weithio a rhannu gwybodaeth. Rydyn ni eisoes yn gweithio gyda phartneriaid allweddol megis Prifysgolion Harvard, Stanford a Glasgow.”

Ychwanegodd Dr Jane Waters: “Y nod yw trawsffurfio addysg gychwynnol athrawon gan bontio’r gwahanol ffurfiau ar ddysgu sydd i’w cael mewn ysgolion ac yn y Brifysgol. Rydyn ni am i’n myfyrwyr ni i herio a chwestiynu’r hyn a ddysgan nhw er mwyn bod yn ymarferwyr effeithiol, adfyfyriol mewn lleoliad ysgol.”

Yn nigwyddiad dydd Llun, arddangoswyd dau o ddeg prosiect arloesol, a ddatblygwyd gyda’r consortiwm rhanbarthol lleol, ERW. Canolbwyntiodd un ar waith myfyrwyr TAR a leolwyd mewn pum ysgol cyfrwng Cymraeg, gan gyfarfod bob wythnos ar gyfer rhaglen ddysgu broffesiynol lwyddiannus dros ben.

Roedd yr ail, a gynhaliwyd mewn dwy ysgol gynradd, yn cynnwys Y Drindod Dewi Sant a staff ysgol yn cydweithio yn rhwydwaith i baratoi a gyrru myfyrwyr, mentoriaid a thiwtoriaid cyswllt i weithio mewn ffyrdd newydd. Bydd y Bartneriaeth Dysgu Broffesiynol yn adeiladu ar lwyddiannau’r prosiectau hyn.

Gwnaed cynnydd sylweddol o ran gwireddu Adduned Addysgol Y Drindod Dewi Sant a fydd yn helpu i gyflawni blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru.  Mae’r Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol hon yn un o’r meini sylfaen.

Bydd Y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi datblygiadau pellach ynghylch yr Athrofa yn y misoedd nesaf.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@pcydds.ac.uk