Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn parhau’n Brifysgol Masnach Deg


18.10.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cadw ei statws yn Brifysgol Masnach Deg drwy wneud ymrwymiad cryf i gefnogi a defnyddio cynnyrch Masnach Deg ar draws ei champysau.

Mae’r ymrwymiad hwn yn rhan o ymroddiad cyffredinol y Brifysgol i gynaliadwyedd, gan gynnwys ei haddewid i gefnogi cynhyrchwyr lleol.

Er mwyn cyflawni’r teitl pwysig hwn, rhaid i brifysgolion sicrhau bod cymaint o gynnyrch Masnach Deg â phosibl, gan gynnwys bwyd, diod a dillad, ar gael mewn cynifer o leoedd â phosibl ar ei champysau ac o amgylch.

Gall cynyddu’r defnydd ar gynhyrchion Masnach Deg a’u gwerthiant ymysg myfyrwyr, staff ac ymwelwyr gael effaith enfawr ar gynhyrchwyr a'u cymunedau. Mae cynyddu’r defnydd arnynt hefyd yn codi ymwybyddiaeth o Fasnach Deg a'r manteision a ddaw i weithwyr a ffermwyr mewn gwledydd sy'n datblygu.

Er mwyn sicrhau statws Masnach Deg, mae’r Drindod Dewi Sant wedi dangos ei bod wedi cyflawni pum nod allweddol, gan gynnwys sefydlu polisi ffurfiol Masnach Deg a sicrhau bod cynnyrch masnach deg, gan gynnwys bwyd a chotwm ar gael i'w gwerthu yn y siopau ar bob campws; sicrhau bod cynnyrch Masnach Deg yn cael eu gweini ym mhob cyfarfod a digwyddiad a gynhelir gan y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr; trefnu ymgyrchoedd ar y campws i gynyddu dealltwriaeth o Fasnach Deg a sefydlu Grŵp Llywio Masnach Deg.

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi rhagori ar y pum gôl hyn ac wedi dangos yn glir ei hymroddiad i wneud ei champysau yng Nghaerfyrddin, Abertawe a Llanbedr Pont Steffan yn rhai Masnach Deg a hynny yn rhan o’i hymrwymiad cyffredinol wrth ddatblygu cynaliadwy.

"Rydym wrth ein bodd bod Y Drindod Dewi Sant wedi cadw ei statws yn Brifysgol Masnach Deg a bod yr adborth a gawsom gan yr aseswyr mor gadarnhaol," meddai Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor ar gyfer Ymgysylltu Allanol a Chyfarwyddwr INSPIRE (Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau).

"Mae datblygu cynaliadwy yn golygu gwneud penderfyniadau gwell, gan ddefnyddio gwerthoedd tymor hir; mae'n golygu meddwl am effeithiau'r camau gweithredu heddiw ar genedlaethau'r dyfodol a dysgu byw o fewn ein terfynau amgylcheddol. Mae hefyd yn ymwneud â sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol mewn ffordd nad yw'n amharu ar genedlaethau'r dyfodol. Mae Masnach Deg yn enghraifft wych o hyn ac, yn Brifysgol, rydym yn falch o allu helpu i hyrwyddo ac annog y defnydd ar gynnyrch Masnach Deg.

"Mae hyn yn rhywbeth y mae’r Drindod Dewi Sant yn ei gymryd o ddifri a thrwy'r gwaith y mae ein Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) yn ei wneud, y nod yw gwneud cynaliadwyedd yn ganolog i’r gwaith o ddarparu ar gyfer ei chwricwlwm, campysau, cymunedau a diwylliant," ychwanega Dr Davidson.

Wrth wraidd y llwyddiant i hybu Masnach Deg mae partneriaeth rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr. O ran y cynnig arlwyo, mae staff arlwyo y Brifysgol yn gweithio gyda'r corff myfyrwyr i sicrhau darpariaeth dda o gynhyrchion Masnach Deg.

Mae te, coffi a siwgr Masnach Deg ar gael ym mhob cyfarfod yn Y Drindod Dewi Sant ac mae’r Brifysgol hefyd yn gwerthu suddion a byrbrydau yn eu mannau arlwyo, gyda gwin Masnach De ar gael ym mhob un o ddigwyddiadau’r Brifysgol. Defnyddia’r staff arlwyo gynhwysion Masnach Deg yn rhai o’u cacennau cartref hefyd.  

Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd yn trefnu ystod o ddigwyddiadau mentrau i fyfyrwyr a staff er mwyn hyrwyddo ystod o ddigwyddiadau a mentrau i fyfyrwyr a staff er mwyn hyrwyddo ymhellach ei hymrwymiad wrth Fasnach Deg. Roedd y rhain yn cynnwys digwyddiadau Pythefnos Masnach Deg; Digwyddiad Brecwast Mawr, ‘Eisteddwch i Frecwast, Safwch dros Ffermwyr’ pryd gweithiodd y Brifysgol  gyda chynhyrchwyr lleol; cafodd bananas eu rhoi yn rhad ac am ddim yn y gampfa; tynnwyd enwau i ennill hamper; bisgedi Ffolant; cacennau Sul y Mamau; dathliadau Dydd Mawrth Ynyd.

Yn rhan o Gyfarwyddiaeth INSPIRE, mae gan Y Drindod Dewi Sant hefyd dair interniaeth  myfyrwyr Masnach Deg – un ar gyfer pob un o brif Gampysau’r Brifysgol – a rhan o’u rôl fydd helpu i hyrwyddo’r defnydd ar gynnyrch Masnach Deg a chysylltu â myfyrwyr i godi ymwybyddiaeth o’r rhesymau pam y dylai’r staff a’r myfyrwyr  gefnogi’r defnydd ar gynnyrch Masnach Deg.

Roedd yr adborth a gafodd Y Drindod Dewi Sant gan Fasnach Deg ar bob un o’r pum nod y gadarnhaol dros ben.

“Llongyfarchiadau! Braf gennym adnewyddu eich statws Masnach Deg a diolch i chi am eich cefnogaeth a’ch gwaith caled parhaus,” meddai Chrysi Dimaki, Cydlyndd Ymgyrchoedd Masnach Deg.

“Mae’n amlwg bod Y Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo wrth Fasnach Deg, ac mae hyn i’w weld yn eich llwyddiant i gynnal y pum nod a rhagori arnyn nhw. Da iawn – rydym yn edrych ymlaen at weld sut mae eich ymgyrch yn datblygu a pha weithgareddau rydych wedi eu cynllunio yn ystod y flwyddyn, " ychwanega.

Mae Tom Defis, Cadeirydd Grŵp Masnach Deg Sir Gaerfyrddin hefyd yn falch bod Y Drindod Dewi Sant wedi cadw ac wedi atgyfnerthu ei statws yn Brifysgol Masnach Deg:

"Mae Grŵp Masnach Deg Sir Gaerfyrddin yn falch o nodi canlyniad llwyddiannus cais diweddar Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am statws Masnach Deg," meddai. "A hithau’n un o brif ddarparwyr Addysg Uwch y rhanbarth, mae’r Drindod Dewi Sant yn chwarae rôl allweddol wrth ffurfio arweinwyr y dyfodol ac rydym yn credu bod hyrwyddo Masnach Deg yn wedd bwysig ar y ddarpariaeth drawsnewidiol eang honno."

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r Drindod Dewi Sant wedi ennill nifer o wobrau sy’n gysylltiedig â chynaliadwyedd, gan gynnwys ennill Gwobr Dosbarth Cyntaf a dod yn 78fed o blith 151 o brifysgolion ledled y DU a chyntaf yng Nghymru yng Nghynghrair Prifysgolion People and Planet 2015; bod y brifysgol gyntaf yn y DU i sicrhau Bod Arlwyo Aur Bwyd am Oes gan Gymdeithas y Pridd am ei gwasanaethau ciniawa a digwyddiadau a gwasanaethau ar draws pob campws ac ennill tri dyfarniadau yng Ngwobrau Gŵn Gwyrdd 2015. Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd wedi ei henwebu mewn dau gategori yn seremoni eleni.

I ddysgu rhagor am ymrwymiad y Brifysgol wrth gynaliadwyedd a gwybod rhagor am INSPIRE, ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/inspire

Mae Polisi Masnach Deg Y Drindod Dewi Sant hefyd ar gael i'r cyhoedd yn y cyfeiriad gwe canlynol:

http://www.uwtsd.ac.uk/about/strategies-and-policies

 

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk