Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn penodi contractwyr i Ardal Arloesi Glannau Abertawe


05.01.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Kier Group Plc i adeiladu rhan gyntaf ei datblygiad o £300 miliwn yn Ardal Arloesi Glannau Abertawe.

Rhagdybir y bydd y contract o £26million i arolygu ac adeiladu rhan gyntaf datblygiad y Brifysgol yn ardal SA1 y ddinas yn creu 25 o swyddi lleol a 250 wythnos o hyfforddiant i brentisiaid gan fod Kier yn cydweithio â’r Brifysgol i wireddu ei chenhadaeth o sicrhau bod y gymuned yn elwa o’r cynllun.

Bydd Kier yn gyfrifol am reoli dyluniad manwl a thechnegol adeiladau newydd y Brifysgol ynghyd â’r broses adeiladu gyfan.  Bydd rhan gyntaf Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn cynnwys darparu adeiladau ar gyfer y Gyfadran Bensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg ynghyd â llyfrgell newydd sy’n cynnwys ardal o 12,200mgydag ardaloedd allanol cyhoeddus.  

Bydd Kier yn gweithio’n agos gyda’r Brifysgol i ddechrau ar ran gyntaf y datblygiad yn yr Hydref 2016 er mwyn sicrhau fod y datblygiad yn weithredol erbyn dechrau blwyddyn academaidd 2018.

Dywed Jason Taylor, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Adeiladu Kier: “Rydym wrth ein bodd i fod yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Mae bod yn rhan o’r cynllun yn gynnar yn y broses yn ein cynorthwyo i ddatblygu gwir ddealltwriaeth o ddyheadau a heriau’r Brifysgol.  Gan ddefnyddio’r wybodaeth hon, wedi’i chyfuno gyda’n profiad o weithio ar brosiectau addysg, a gyda’n ymgynghorwyr ‘partner’, byddwn yn darparu  opsiynau a fydd yn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd ac yn datblygu lleoliad a fydd yn cynhyrfu staff a myfyrwyr.”

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Brifysgol, “Mae penodi partner i ddylunio ac adeiladu Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn ein dod gam yn nes at wireddu ein cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y Brifysgol a’r Ddinas Ranbarth yn dilyn cymeradwyaeth o’n cynlluniau gan Ddinas a Chyngor Abertawe yn mis Tachwedd”.

“Creodd llwyddiant a phrofiad helaeth Keir o weithio gyda’r sector addysg argraff arbennig arnom ac edrychwn ymlaen at sefydlu partneriaeth waith gadarn gyda nhw ynghyd â’r sefydliadau partner eraill sy’n gweithio gyda ni ar y prif ddatblygiad i’r rhanbarth”.

Fel Prif Gontractwyr ar y prosiect, bydd Kier yn gyfrifol am sefydlu dull cydweithio gyda'r holl gontractwyr eraill, gan gynnwys Stride Treglown sy'n parhau i fod yn rhan o'r broses ddylunio. O ganlyniad, bydd Kier yn cael eu lleoli yn SA1 drwy gydol y gwaith adeiladu.

Aerial photo
Credyd Ffotograff: Dinas a Sir Abertawe

Nodyn i'r Golygydd

Am fwy o fanylion Natasha Fulford, MGB PR ar 01792 460200.