Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn trefnu Cynhadledd Addysg genedlaethol


09.06.2016

Ddydd Mercher, Mehefin 15fed, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Cynhadledd Addysg proffil uchel yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

 

Bydd y gynhadledd hon, sy’n dwyn y teitl, Sicrhau’r Dyfodol: Adeiladu System Hunan-wella yn cynnig cyfle i’r gymuned addysg yng Nghymru ddeall y blaenoriaethau fydd yn llywio gwaith y llywodraeth sydd newydd ei hethol; pwyso a mesur y cynnydd rydyn ni wedi’i wneud o ran adeiladu system hunan-wella; ac i archwilio’r heriau y bydd y blaenoriaethau hyn yn eu creu i arweinwyr addysg yn y blynyddoedd nesaf.

Mae teitl y Gynhadledd yn deillio o ddogfen polisi Llywodraeth Cymru, Cymwys am Oes: cynllun gwella addysg - dogfen sy'n cadarnhau’n glir bwysigrwydd ac effaith y sector addysg yng Nghymru gan nodi:  “Mae addysg yn newid bywydau, mae’n darparu cyfleoedd, mae’n cynnig modd i unigolion lunio eu dyfodol, mae’n adeiladu cymdeithasau cryfach, mwy goddefgar a chydlynus, ac mae’n sylfaen i economi gref. Yn fyr, mae addysg yn bwysig.”

Un o’r seiliau sydd angen sicrhau i wireddu’r weledigaeth hon yw arweinwyr addysg ar bob lefel yn cydweithio mewn system hunan-wella, gan helpu a herio ei gilydd er mwyn codi safonau ym mhob ysgol.  Bydd y digwyddiad felly yn dod ag arweinwyr at ei gilydd o bob sector addysg yng Nghymru - penaethiaid a llywodraethwyr, arweinwyr Awdurdodau Lleol, uwch arweinwyr o Gonsortia Rhanbarthol, ymchwilwyr ac academyddion.

Bydd pedair sesiwn y gynhadledd yn canolbwyntio ar flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Addysg rhwng 2016 a 2021 gan gynnwys arweinyddiaeth systemau a dysgu proffesiynol; adeiladu rhwydweithiau arweinyddiaeth fyd-eang a phrofion rhyngwladol a pholisi addysg – sut mae PISA’n cyfrannu i ddatblygu polisi a strategaeth addysg.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys yr Athro David Woods CBE; Kate Farmer, Cyfarwyddwr Cysylltiol, Asia Society a'r Athro Louis Volante, Prifysgol Brock & Ysgol Llywodraethu Maastricht i Raddedigion.

Yn ystod y digwyddiad, bydd Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg Llywodraeth Cymru yn rhoi'r brif araith gan amlinellu blaenoriaethau'r Llywodraeth. Bydd hefyd yn lansio Athrofa Addysg y Brifysgol.

Mae’r Athrofa Addysg i Gymru yn gyfuniad o arweinwyr addysg rhyngwladol sy’n gweithio i drawsnewid addysg a thrawsnewid bywydau yng Nghymru. Mae tair elfen i waith Yr Athrofa:

Yr elfen gyntaf yw sefydlu Comisiwn Addysg Cymru i weithio ochr yn ochr â’r Athrofa.

Mae Comisiwn Addysg Cymru yn dwyn ynghyd unigolion amlwg y bernir eu bod yn brif feddylwyr ac sydd â hanes o lwyddiant rhagorol yn eu meysydd addysg eu hunain. Bydd aelodau’r Comisiwn, sy’n deillio o bob cwr o’r byd, yn cyfrannu eu syniadau unigol, eu profiad a’u heriau wrth fynd i’r afael â’r gwaith sy’n angenrheidiol i wella ansawdd addysg yng Nghymru.

Bydd Comisiwn Addysg Cymru yn cwrdd deirgwaith y flwyddyn i ystyried y materion pwysig sy’n wynebu’r gymuned addysg yng Nghymru.   Gofynnir iddynt roi sylwadau ar gynigion ar gyfer gwella dysgu ac addysgu, y blaenoriaethau i ysgolion, colegau a phrifysgolion, a’r gwaith sydd ei angen i sicrhau bod plant a phobl ifanc o bob cefndir yn gwneud y cynnydd gorau posibl er mwyn cyflawni’u potensial. 

Yn sicr bydd aelodaeth Comisiwn Addysg Cymru yn codi safon ein perfformiad yng Nghymru.  Mae ffocws Llywodraeth Cymru ar wella cynnydd yn ysgolion Cymru a pha mor dda mae ein disgyblion yn perfformio o’u cymharu â gwledydd eraill.

Sefydlwyd y Comisiwn Addysg i sicrhau bod Yr Athrofa yn dysgu o’r ymchwil, polisi ac  ymarfer addysg gorau yn rhyngwladol. Cyfranna’r Comisiwn Addysg i gyfeiriad strategol Yr Athrofa gan herio ei harferion a’i pherfformiad. Mae aelodau’r Comisiwn Addysg yn cynnwys:

 • Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chadeirydd y Comisiwn
 • Carol Campbell, Athro Cysylltiol, Arweinyddiaeth a Newid Addysgol, Athrofa Astudio Addysg Ontario, Prifysgol Toronto
 • Paul Collard, Prif Weithredwr, Creadigrwydd, Diwylliant ac Addysg
 • Keri Facer, Athro Addysg a Dyfodol Cymdeithasol, Prifysgol Bryste.
 • Trevor Gale, Pennaeth Ysgol Addysg, Prifysgol Glasgow.
 • Laura Perille, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Edvestors, Boston, UDA.
 • James Ryan, Deon yr Ysgol Addysg i Raddedigion, Prifysgol Harvard, UDA.
 • Mick Waters, Athro Addysg, Prifysgol Wolverhampton
 • David Woods CBE, Athro Addysg, Canolfan Arweinyddiaeth Llundain
 • Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru
 • Amy Sanders, Cyfarwyddwr Dynamix
 • Yr Atrho Dylan E. Jones, Deon Cyfadran Addysg a Chymunedau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac Ysgrifennydd y Comisiwn
 • Peter Rabbett, Athro Arweinyddiaeth Addysgol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chynullydd y Comisiwn

Bydd y Comisiwn yn manteisio ar dystiolaeth tystion arbenigol yng Nghymru a thu hwnt gan gyflwyno cyfres o adroddiadau agored i’r Gymuned Addysg.    Ategodd yr Athro Dylan E. Jones, Ysgrifennydd i’r Comisiwn Addysg a Chyfarwyddwr yr Athrofa, y gred yn effaith y Comisiwn.   “Mae’r cyfle i ddysgu gan grŵp mor llwyddiannus o addysgwyr talentog yn amhrisiadwy.  Edrychwn ymlaen at drafodaethau heriol i ysgogi’r meddwl a fydd yn cael effaith ar ddarparu addysg a chyfleoedd ar gyfer pobl ifanc ar draws Cymru.”

Wrth wraidd Yr Athrofa y mae’r Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol - mwy na 100 o ysgolion yn gweithio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddatblygu a chyflwyno ffurf newydd ar addysg athrawon.  Lansiwyd y bartneriaeth hon ar 16 Mai 2016 ac mae wedi dechrau gweithio ar wella’r modd o gynllunio, darparu a gwerthuso dysgu proffesiynol.  Wrth wraidd y gwaith hwn ceir ysgogiad i ymgorffori ymchwil o fewn addysg, i lunio'r hyn a wnawn ac i ddod yn rhan o waith beunyddiol athrawon.

Mae’r Brifysgol hefyd yn sefydlu Canolfannau Rhagoriaeth Ymchwil er mwyn sicrhau bod gan Yr Athrofa’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i gyflawni’i chenhadaeth.  Gan adeiladu ar ei chryfderau cyfredol ym meysydd addysg Blynyddoedd Cynnar, Tegwch, yr Iaith Gymraeg a Diwylliant, mae’r Athrofa yn gweithio gyda Phrifysgol Glasgow i greu Canolfan ar gyfer Asesu Addysgol yn seiliedig ar ymchwil; gyda chydweithwyr yn yr Alban, Iwerddon ac yn y consortia rhanbarthol i ddatblygu Canolfan Arweinyddiaeth Addysgol; a chydag arbenigwyr ar draws Cymru a thu hwnt i ddatblygu rhagoriaeth mewn addysg fathemateg.

Bydd yr Athrofa Addysg yn ymestyn ei dylanwad ar draws Cymru.   Bydd yn sicrhau bod y Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol, y Canolfannau Rhagoriaeth Ymchwil a Chomisiwn Addysg Cymru yn gweithio i gyflawni’i chenhadaeth sef “Trawsnewid Addysg ... Trawsnewid Bywydau.”

Os hoffech chi fynychu'r Gynhadledd, ebostiwch digwyddiadau-events@pcydds.ac.uk i archebu'ch lle.

Nodyn i'r Golygydd

 1. Bydd Cynhadledd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Sicrhau’r Dyfodol: Adeiladu System Hunan-wella yn cael ei chynnal yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ddydd Mercher, Mehefin 15fed rhwng 9yb a 3yp.  Mae croeso i aelodau’r wasg a’r cyfryngau fynychu’r digwyddiad.

Gwybodaeth Bellach

 1. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Sian-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476